ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
3.9M
ค้นหาไฟล์ Read more
 (616 ไฟล์)
ThaiFranchise Agency (3 ไฟล์)
บริการขยายสาขาธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทีมงานผู้เชียวชาญธุรกิจแฟรนไชส์
ชุด Franchise Kit (10 ไฟล์)
ตัวอย่างสัญญาแฟรนไชส์ | แบบฟอร์ม และตัวอย่าง | การสร้างคอนเท้นต์แนะนำธุรกิจ เพื่อขายแฟรนไชส์ | ตัวอย่างใบสมัครแฟรนไชส์ซี | ตัวอย่างการสร้างคู่มือการทำงาน
เกณฑ์มาตรฐาน (12 ไฟล์)
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2562, แบบประเมินศักยภาพการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์, รายชื่อผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2562
ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ (27 ไฟล์)
คู่มือการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์, คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ, คู่มือการจัดทำต้นแบบการนำเสนอและเจรจาธุรกิจสำหรับ Franchise B2B, คู่มือการจัดทำต้นแบบการนำเ
 (708 ไฟล์)
รายงานการศึกษาเครือข่ายวิสาหกิจ (63 ไฟล์)
รายงานการวิจัย การศึกษารูปแบบเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ (43 ไฟล์)
คู่มือธุรกิจโฆษณา | คู่มือธุรกิจการพัฒนาบริการทางเว็บ | คู่มือธุรกิจแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิค | คู่มือธุรกิจการพัฒนาซอฟท์แวร์ | คู่มือธุรกิจการให้บริการจัดเก็บสินค้า
แบบอย่างการลงทุน (108 ไฟล์)
Rubber Cement | กระเป๋าสตรีทำด้วยหนัง | กาแฟสด | การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด | ข้าวสำเร็จรูปและข้าวเสริมสุขภาพสำเร็จรูป
แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคบริการ (17 ไฟล์)
บทนำ | โครงสร้างแผนธุรกิจ | แนวการเขียนแผนธุรกิจภาคการบริการ | บทสรุปสำหรับผู้บริหาร | ความเป็นมาของโครงการ
 (2,055 ไฟล์)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ (Checklist) (10 ไฟล์)
ประเภทกิจการภัตตาคาร/ร้านอาหาร | ประเภทกิจการโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ | ประเภทกิจการนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว | ประเภทกิจการยานพาหนะ | ประเภทกิจการบริษัทนำเที่ยว
รอบรู้ธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (60 ไฟล์)
รวม 60 ตอนการทำธุรกิจพื้นฐาน จนถึงระดับมืออาชีพ
คลังความรู้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (78 ไฟล์)
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ l คู่มือการใช้งานต้นแบบการประเมินสถานะทางธุรกิจ l คู่มือการเป็นนิติบุคคล l คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง
รวมรายชื่อหอการค้าจังหวัด (1 ไฟล์)
รายชื่อหอการค้าจังหวัด, รายชื่อหอการค้าต่างประเทศ, รายชื่อหอการค้า จำแนกประเภทหอการค้า. หอการค้าต่างประเทศ. ลำดับที่ เลขทะเบียน. ชื่อหอการค้า. ที่ตั้งสำนักงาน. โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail address. สถานะ
 (278 ไฟล์)
รับรอง ให้ ให้สิทธิ (13 ไฟล์)
สัญญาให้สังหาริมทรัพย์ | สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน | สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (ทั่วไป) | สัญญาโอนสิทธิเช่าแผงลอย | หนังสือโอนสิทธิ | หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน | สัญญาโอนหุ้น | สัญญาให้
พินัยกรรม (4 ไฟล์) 
หนังสือพินัยกรรม | พินัยกรรมแบบธรรมดา(กรณีมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดก) | พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ | พินัยกรรม
พรบ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า (3 ไฟล์)
สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม | สัญญาเช่าลิขสิทธิ์ | พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
สัญญานายหน้า ตัวแทน (8 ไฟล์)
สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป | สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า | หนังสือสัญญานายหน้า | หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน | สัญญาตัวแทน
 (345 ไฟล์)
เอกสารทั่วไป (100 ไฟล์)
ใบรับรองแพทย์ | ใบเบิกพัสดุ | ใบเบิกของ | ใบนำส่งแฟกซ์ | ใบคำขอว่าจ้างพนักงาน | ใบขออนุมัติซื้อวัสดุ-แจ้งสั่งซื้อ | แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา
เอกสารงานบัญชี (42 ไฟล์) 
ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม) | ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ) | ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า) | ใบวางบิล | ใบฝากขาย
เอกสารงานธุรการ (83 ไฟล์)
ฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน | ฟอร์มตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้ | ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ | ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก) | ใบเบิกพัสดุ | ใบเบิกของ
แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ (50 ไฟล์)
หนังสือรับรอง(ส่วนราชการ) | แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน(ส่วนราชการ)
 (746 ไฟล์)
สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา ทั่วไทย (7 ไฟล์)
รวมรายชื่อ สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา ทั่วไทย
พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 (7 ไฟล์)
รูปในหลวงร.9 รูปภาพจากไฟล์ความละเอียดสูง
เอกสารเผยแพร่ กรมการค้าภายใน (40 ไฟล์)
จุลสาร Dit สาส์น, กรมการค้าภายในเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน, บทบาทกรมการค้าภายในยุคใหม่, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของกรมการค้าภายใน, จริยธรรมทางการค้า
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) EXIM Bank (74 ไฟล์)
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง Logistics : พลังขับเคลื่อน SMEs สู่ยุคการค้าเสรี | เกาะติดกระแสลงทุนในภูมิภาค..เวียดนาม มาเร็วและแรงแซงเพื่อนบ้าน
 (8 ไฟล์)
นโยบาย 3 วงแหวน 5 ประตูการค้า (1 ไฟล์)
ใบสมัครการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) |สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | ราชอาณาจักรกัมพูชา
7 ช่องทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ (7 ไฟล์)
ธุรกิจแฟรนไชส์ | ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | ธุรกิจการขายตรง | ธุรกิจการตลาดแบบตรง | ธุรกิจสีเขียว | ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ | แหล่งการค้าแห่งใหม่
 (876 ไฟล์)
Fundamental of Franchising (7 ไฟล์)
What is franchising? / Franchising in Hong Kong / Why Franchise your business? / Is my business franchisable? / Advantages and Disadvantages of franchising / Tips for franchisees Ways to expand your
Sample Other Agreements (19 ไฟล์)
Jamba Juice Operating Agr | Johnny Rockets Confidentiality Agr | Johnny Rockets General Release | Juice Heaven Guaranty | Juice It Up Deposit Agr
Sample Disclosure Documents / UFOCs (456 ไฟล์)
Panchero's Mexican Grill | Parable Franchising | Party America | Passport Health | Paul Davis Restoration | Personal Tranining Inst | Pick-em Up Truck Store
Sample Area Development Agreements (53 ไฟล์)
Barnie's Coffee | Beard Papa Sweets Cafe | Big Boy | Blendz | Bonehead's Seafood | Booster Juice | Boston Pizza | Cactus Low Carb Superstores
 (182 ไฟล์)
Thailand Franchise & Business Opportunities 2023 (TFBO 2023)  (2 ไฟล์)
งานแสดงแฟรนไชส์นานาชาติและโอกาสทางธุรกิจ Thailand Franchise & Business Opportunities 2023 (TFBO 2023)
Thailand Franchise & Business Opportunities 2022 (TFBO 2022)  (1 ไฟล์)
งานแสดงแฟรนไชส์นานาชาติและโอกาสทางธุรกิจ Thailand Franchise & Business Opportunities 2022 (TFBO 2022)
งานแสดงต่างประเทศ KRISTA EXHIBITIONS SCHEDULE 2021 (1 ไฟล์)
งานแสดงต่างประเทศ KRISTA EXHIBITIONS SCHEDULE 2021
รวมงานแสดงสินค้าไทย ปี 2021 (3 ไฟล์)
TFBO | TRAFS | TCTD | TFI
 (24 ไฟล์)
Rental Management (0 ไฟล์)
โปรแกรมสำหรับบริหารงานธุรกิจที่ให้เช่าสินค้าต่างๆ ทั้งร้านเช่าวีดีโอ ดีวีดี วีซีดี และร้านเช่าหนังสือการ์ตูน ฯลฯ
Point Of Sale (POS) (1 ไฟล์)
ระบบการขายหน้าร้าน ที่สามารถบริหารงานขายหน้าร้านต่างๆ รวมถึงระบบจุดรับชำระเงิน
Personal Finance (2 ไฟล์)
โปรแกรมด้านการเงินส่วนบุคคล หรือ ธุรกิจส่วนบุคคล เป็นประโยชน์มากในการดูแลรายรับ รายจ่าย และระบบการเงิน
Miscellaneous (8 ไฟล์)
เบ็ดเตล็ด โปรแกรมด้านธุรกิจ ในประเภทอื่นๆ
 (575 ไฟล์)
เอกสารประกอบการยื่นแบบ (8 ไฟล์)
ล.ย.03, ล.ย.04, ล.ย.04-1, ภ.ง.ด 92
หนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ (15 ไฟล์)
รอ.01, รอ.04
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (3 ไฟล์)
ภ.ธ.01, ภ.ธ.02, ภ.ธ.02.1, ภ.ธ.04 และภ.ธ.09
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (30 ไฟล์)
ภ.พ.01, ภ.พ.01.1, ภ.พ.01.2, ภ.พ.01.3, ภ.พ.01.4, ภ.พ.02, ภ.พ.02.1, ภ.พ.04, ภ.พ.05.1, ภ.พ.05.2, ภ.พ.05.3, ภ.พ.05.4, ภ.พ.06
 (25 ไฟล์)
สินเชื่อแฟรนไชส์ (8 ไฟล์)
รวมสินเชื่อแฟรนไชส์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อ SMEs สินเชื่อ Franchise วงเงินสินเชื่อ สินเชื่อ, สินเชื่อส่วนบุคคล, เงินด่วน, เงินกู้, สินเชื่อเงินสด, ค่างวด, วงเงิน, อัตราดอกเบี้ย
แบบฟอร์มขอสินเชื่อ (12 ไฟล์)
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ, สินเชื่อแฟคตอริ่ง, สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์, สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ, สินเชื่อตามนโยบายรัฐ
ตรวจสอบเครดิตบูโร (5 ไฟล์)
คำขอตรวจสอบเครดิตบูโรบุคคลธรรมดา, คำขอตรวจสอบเครดิตบูโรนิติบุคคล, หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา, หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล แบบฟอร์มขอเช็คบูโรทางไปรษณีย์, แบบฟอร์มขอเช็คบูโรทางไปรษณีย์
 (36 ไฟล์)
โปรแกรมฮวงจุ้ย (8 ไฟล์)
โปรแกรมฮวงจุ้ย ตามระบบของสำนัก โดยเน้นเรื่อง การใช้งานง่าย คุณสมบัติครบถ้วน ราคาประหยัด เพื่อให้ สมาชิก และผู้สนใจ สามารถนำไปใช้ได้โดยสะดวก
ฮวงจุ้ย ศาสตร์แห่งความสำเร็จ (28 ไฟล์)
ฮวงจุ้ยสำหรับธุรกิจ SMEs ออกแบบที่ทำงาน ห้องประชุมห้องครัว ห้องนอน ห้องน้ำ จัดสวน เสริมสุขภาพ อาชีพ การงาน การเงิน ความรัก โชคลาภ บารมี ถูกหลักฮวงจุ้ย
 (19 ไฟล์)
สงขลา (3 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจร้านค้าปลีกและมินิมาร์ท, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจร้านนวดและแพทย์แผนไทย
เพชรบุรี (2 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพชรบุรี, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจขนมหวาน และของอร่อยเมืองเพชร, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม
สนามบินน้ำ (3 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสปาประเทศไทย, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจค้าส่ง - ค้าปลีก
รัชดาภิเษก (2 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจงานบริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 (22 ไฟล์)
สงขลา (3 ไฟล์)
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ธุรกิจร้านค้าปลีกและมินิมาร์ท, ธุรกิจร้านนวดและแพทย์แผนไทย
เพชรบุรี (3 ไฟล์)
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ธุรกิจขนมหวาน และของอร่อยเมืองเพชร, ธุรกิจท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม
สนามบินน้ำ (3 ไฟล์)
ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร, ธุรกิจสปาประเทศไทย, ธุรกิจค้าส่ง - ค้าปลีก
รัชดาภิเษก (2 ไฟล์)
ธุรกิจงานบริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 (1,115 ไฟล์)
ASEAN SME Projects (0 ไฟล์)
The ASEAN Internship Project aims to improve the competitiveness of small and medium enterprises (SMEs) in the region by providing them opportunities to develop/enhance business competencies through i
Public Private Sector Engagement (PPE) (0 ไฟล์)
The private sector is the cornerstone of the new architecture of interdependence among East Asian economies, and between East Asia and the global economy at large.
AANZFTA | Overview : ASEAN-Australia-New Zealand free trade agreement (26 ไฟล์)
The ASEAN-Australia Dialogue Relations have evolved and matured considerably since Australia became ASEAN's very first Dialogue Partner in 1974.
AIFTA | Overview : ASEAN-India free trade agreement (18 ไฟล์)
ASEAN-India dialogue relations have grown rapidly from a sectoral dialogue partnership in 1992 to a full dialogue partnership in December 1995.
 (6 ไฟล์)
แบบฟอร์มเอกสารทางธุรกิจสำเร็จรูป (6 ไฟล์)
นำไปดัดแปลงใช้งานตามความต้องการ โดยท่านสามารถเพิ่มชื่อและโลโก้ของธุรกิจของท่านลงในแบบฟอร์ม
 (50 ไฟล์)
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน (2 ไฟล์)
รับเรื่องร้องเรียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 (รถแท็กซี่ รถสามล้อ รถสี่ล้อเล็ก รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง), รับเรื่องร้องเรียนรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (รถเมล์ รถตู้ บขส. รถสองแถว)
การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถยนต์รับจ้างและรถบริการ(รถแท็กซี่) (6 ไฟล์)
แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ สำหรับนิติบุคคล, แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ สำหรับบุคคลธรรมดา, แบบคำขอคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง สำหรับนิติบุคคล, แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง
การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร (รถ30) (6 ไฟล์)
แบบคำขออนุญาตประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง, แบบคำขอบรรจุ เปลี่ยน ถอน, แบบคำขออื่นๆ, ใบสมัครมาตรฐานคุณภาพรถบัสทัศนาจร 4 ดาว, ใบสมัครมาตรฐานคุณภาพรถบัสทัศนาจร 5 ดาว, หนังสือมอบอำนาจ
การขนส่งผู้โดยสารประจำทาง (3 ไฟล์)
แบบคำขออนุญาตให้ใช้รถผิดประเภทและใช้รถทำการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอกท้องที่, แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางและการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก, แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางระหว่างประเท
 (67 ไฟล์)
Clean Food Good Taste (6 ไฟล์)
ข้อกำหนดร้านอาหาร, ข้อกำหนดแผงลอยจำหน่ายอาหาร, ข้อกำหนดร้านอาหาร 5 ดาว, กฎหมายเกี่ยวกับผู้สัมผัสอาหาร, มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
ทะเบียนเจ้าหน้าที่จังหวัดและชมรมร้านอาหารปี 2555 (11 ไฟล์)
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 ทะเบียนชมรมผู้ประกอบการ จำแนกรายศูนย์อนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 55
ทะเบียนตลาดสดประเภทที่ 1 (13 ไฟล์)
ทะเบียนตลาด กทม., ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ชุดนิทรรศการตลาดสด น่าซื้อ (6 ไฟล์)
การล้างตลาด ตามหลักสุขาภิบาล 7 ขั้นตอน part 1, 2, 3
 (98 ไฟล์)
เกณฑ์การขอเครื่องหมาย Verified (4 ไฟล์)
สรุปหลักเกณฑ์การออกเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Silver , Gold และ Platinum
เกณฑ์การขอเครื่องหมาย Registered (3 ไฟล์)
หลักเกณฑ์การออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ DBD Registered
ระเบียบ-กฏหมาย (7 ไฟล์)
ขั้นตอนการออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (9 ไฟล์)
วิธีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce Website)
 (35 ไฟล์)
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน (15 ไฟล์)
สรุปเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของธุรกิจ สรุปเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสำนักงานบัญชีคุณภาพ สรุปเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ e-Commerce
เอกสารเผยแพร่ (20 ไฟล์)
ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ | กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ | สรุปผล การเดินทางสำรวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R3A (ไทย-ลาว-จีน)
 (54 ไฟล์)
ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน (1 ไฟล์)
รายชื่อธุรกิจผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ปี 2558
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (4 ไฟล์)
DBD Verified ปี 2557 DBD Verified ปี 2556 DBD Verified ปี 2555 DBD Verified ปี 2554
สำนักงานบัญชี (1 ไฟล์)
สำนักงานบัญชีคุณภาพ
ธุรกิจสปา (4 ไฟล์)
ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจสปา ปี 2558,2556,2555,2554
 (148 ไฟล์)
บทความองค์ความรู้ (รวมเล่ม) (1 ไฟล์)
N & B พิซซ่าเครป “ความสุข ความอร่อย แบ่งบันได้” 1 โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
บทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้ง 20 กลุ่ม (73 ไฟล์)
กลยุทธ์ครองใจลูกน้อง l สิ่งที่ผู้บริหารไม่ควรทำ l ผู้บริหารในยุคดิจิตอลต้องปรับตัวอย่างไร l บทบาทของผู้บริหารในภาวะวิกฤต
ธุรกิจการเกษตร (0 ไฟล์)
ธุรกิจซ่อมบำรุง (2 ไฟล์)
ดรีมคาร์เซ็นเตอร์ ศูนย์บริการที่เป็นมากกว่าศูนย์บริการ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจซ่อมบำรุงเมื่อไทยเข้าสู่ AEC
 (1,181 ไฟล์)
การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ (0 ไฟล์)
สอนการใช้งาน โปรแกรม ตกแต่งภาพ Photo Shop รวมบทความน่ารู้ เกี่ยวกับการถ่ายรูป พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม โปรโต้ช็อป
ธรรมะและหลักธรรมคำสอน (0 ไฟล์)
พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน รวมบทกลอนธรรมะ ทิพย์อำนาจ ธรรมดี๊ดี บางทีคิดไม่ถึง
การตลาดและการลงทุน (479 ไฟล์)
เอกสารสัญญาประกอบการค้า ธุรกิจ และฟอร์มสัญญาทั่วไป แนวคิดสุดยอดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ รอบรู้ธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า E-book การค้าและการลงุทนใน อินเดีย
จราจรหมวดเกี่ยวกับการตลาดและการลงทุน (109 ไฟล์)
คู่มือการสอบใบขับขี่รถยนต์ เกร็ดความรู้เรื่องรถยนต์ การวิเคาะกรณีรถชน 150เคส
 (26 ไฟล์)
พื้นหลัง Virtual Background สำหรับ Zoom (3 ไฟล์)
แจกฟรี! ภาพพื้นหลังไอเดียแจ่มๆ เปิดประสบการณ์ Video Conference ใน Zoom
เอกสาร หนังสือ คู่มือ  (17 ไฟล์)
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
รวมมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ (6 ไฟล์)
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ