หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   การจดทะเบียนธุรกิจ 
53K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน
สำนักงานแห่งใหญ่ของห้างหุ้นส่วนตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบียน
 File size : 0.583 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,074)
ข้อควรรู้เพิ่มเติม
การจดทะเบียนเพิ่มเติมทุนปกติไม่ต้องส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับการจดทะเบียน
 File size : 0.446 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,000)
การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน    กรรมการผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายชื่อด้วยตนเองต่อหน้านายทะเบียน
 File size : 0.471 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,727)
กรมการทุกคนย่อมเข้าเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทจำกัด  เว้นแต่จะมีข้อบังคับของบริษัท
 File size : 0.531 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,702)
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
-คำขอจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี(แบบ  ลข.1)
 File size : 0.544 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,626)
รายละเอียดวัตถุประสงค์ (แบบ ว. เปล่า)ใช่สำหรับกรอกวัตถุประสงค์ที่กำหมดขึ้นเองทั้งหมดหรือ
 File size : 0.586 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,807)
ข้อควรรู้เพิ่มเติมหน้าที่ของหุ้นส่วนนั้น หุ้นส่วนผู้จัดการย่อมมีหน้าที่ตามกฎหมายดังต่อไปนี้
 File size : 0.5 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,584)
ผู้ขอได้รับ  Username และ Password  เลือกหัวข้อ ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
 File size : 0.282 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,817)
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง  อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 9 (สนามบินน้ำ)ถนนนนทบุรี
 File size : 0.451 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,206)