หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน   หนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบงานคอม... 
52K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
โรงงานจำพวกที่ 1 เป็นโรงงานที่สามารถประกอบกิจการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการแต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 File size : 0.039 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,230)
ชื่อ......ชื่อสกุล...........ชื่อสถานประกอบการ..................ที่อยู่ อาคาร.......ห้องเลขที่...ชั้นที่.......หมู่บ้าน
 File size : 0.792 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,256)
ราคา F.O.B. คือ ย่อมาจากคำว่า "Free on Board" เงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,219)
ลูกชิ้นปลา คือผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากเนื้อปลา นำมาผสมกับเครื่องปรุงรส เช่น เกลือ และวัตถุเจือปนอาหารอื่นบดผสมกันจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
 File size : 1.387 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(2,313)
1.ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม..........................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร...........................ชื่อโรงอุตสาหกรรม...............
 File size : 1.167 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,117)
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน............(สาขาที่..)ประจำเดือน..............พ.ศ............ยอดคงเหลือยกมา.............เล่ม....ฉบับ
 File size : 0.06 MB.
 Type : pdf
04-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,157)
การขอรับคืนหรือยกเว้นภาษี สาหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 พ.ศ. 2547
 File size : 0.377 MB.
 Type : pdf
04-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(2,377)
1.ชื่อผู้ส่งออก...........เป็น()ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ทะเบียนสรรพสามิต เลขที่.....
 File size : 0.359 MB.
 Type : pdf
04-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,105)
ชื่อ/ที่อยู่ ผู้รับเงินได้       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน      หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา
 File size : 1.041 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,428)
ชื่อ/ที่อยู่ ผู้รับเงินได้     เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน   บุคคลธรรมดา  ประเทศ   ปีภาษี
 File size : 0.341 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,529)
ชื่อ/ที่อยู่ ผู้รับเงินได้     เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน     วดป. ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 File size : 0.382 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,286)
ชื่อ/ที่อยู่ ผู้รับเงินได้     เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน     ประเภทเงินได้
 File size : 0.333 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,266)