หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์   สัญญาแฟรนไชส์ 
31K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์หรือสัญญาการให้สิทธิประกอบธุรกิจ คือสัญญาที่มีคู่สัญญาสองฝ่าย 
 File size : 0.125 MB.
 Type : pdf
31-10-2566wonder.legal
(359)
ท่านใดที่เป็นแฟรนไชส์ซอร์ จะต้องมีการร่างสัญญา เพื่อให้แฟรนไชส์ซี่รับทราบ เกี่ยวกับสัญญาแฟรนไชส์ เช่น การอนุญาต
 File size : 0.635 MB.
 Type : pdf
23-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(17,878)
แฟรนไชส์ซี่ต้องดำเนินการชำระภาษีการค้า และแสดงแบบรายการเสียภาษีอากรต่อทางราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเสียภาษีการค้าเองทั้งสิ้น
 File size : 1.169 MB.
 Type : doc
23-12-2558lawsiam
(12,523)
ตัวอย่าง สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Agreement)
 File size : 1.031 MB.
 Type : pdf
23-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(5,499)
แฟรนไชส์ซีจะต้องใช้เครื่องหมายการค้าตามสัญญาฉบับนี้เพื่อประกอบกิจการค้าตามปกติ และอยู่ในใต้
 File size : 0.215 MB.
 Type : doc
12-10-2553dhevil
(4,761)
ทุกคนที่คิดจะขายแฟรนไชส์ สิ่งแรกที่นึกถึงก็คือ อยากจะได้สัญญาแฟรนไชส์ เพื่อจะขายแฟรนไชส์ได้ทันที่
 File size : 0.788 MB.
 Type : pdf
24-08-2553โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(2,509)
ทุกคนที่คิดจะขายแฟรนไชส์ สิ่งแรกที่นึกถึงก็คือ อยากจะได้สัญญาแฟรนไชส์
 File size : 0.788 MB.
 Type : pdf
16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(4,158)