หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   ความรู้ด้านการเงิน 
104K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
วิกฤติโควิด 19 ทำให้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่เรื้อรังมานานยิ่งทวี ความรุนแรง จึงต้องมีการแก้ปัญหาแบบครบวงจร ที่ผ่านมา ธปท. ร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานเจ้าหนี้
 File size : 15.7 MB.
 Type : pdf
27-07-2564กรมสุขภาพจิตและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
(501)
การบริหารธุรกิจแบบมีการวางแผน กาหนดเป้าหมาย ควบคุมทุกรายละเอียดในองค์กร ทาให้เห็นภาพรวม ไปจนถึงงานย่อยในแต่ละวัน แต่ละคนว่าทาอะไร ยังไง เท่าไร ยังไง ถึงเป้าหรือทาไมถึงไม่เป้า

 File size : 5.886 MB.
 Type : pdf
30-03-2559tarad.com
(1,054)
ออกและจัดการธนบัตรเพื่อใช้หมุนเวียนในประเทศ ออก FEC( Foreign Exchange Certificate) สามารถใช้แลกเปลี่ยนสกุลเงิน สาหรับนักท่องเที่ยว

 File size : 0.389 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,231)
กิจการจะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการแยก เมื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่ง

 File size : 0.228 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,247)
มาตรฐานฉบับนี้ได้รวมถึงผลของการแก้ไขที่เกิดจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

 File size : 0.342 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,137)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้มีวุตถุประสงค์เพื่อกำหนดการรายงานทางการเงินสำหรับการสำรวจ

 File size : 0.143 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,669)
ผู้รับประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินประเมินลักษณะ

 File size : 0.313 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,336)
กิจการมักให้หุ้นหรือสิทธิซื้อหุ้นกับพนักงานหรือบุคคลต่างๆ

 File size : 0.473 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,185)
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐาน

 File size : 0.402 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,260)
Venture Capital in Thailand (Report for OSMEP & Thai VC Association)
 File size : 0.103 MB.
 Type : pdf
18-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,533)
สพภ./ศพจ.ที่อยู่ตะเข็บชายแดน ให้เตรียมความพร้อมทางด้านการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเคลื่่อนย้ายแรงงานเสรี โดยเฉพาะทางภาคเหนือ เน้นภาษาจีนฯ
 File size : 1.156 MB.
 Type : pdf
17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(1,186)
การขยายตัวของธุรกิจประกันภัยข้างต้นนั้น เห็นว่าปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ก็น่าจะมาจากนโยบายของทางการที่สนับสนุนการทำประกันโดยเฉพาะการทำประกันชีวิตที่อนุญาตให้ผู้ซื้อประกันชีวิตสามารถ นำเงินที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนในการคำนณภาษีได้

 File size : 0.063 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,179)
Inclusive growth หรือแนวคิดการพัฒนา เศรษฐกิจที่เน้นการกระจายโอกาสให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ถูกนำไปใช้ในการวางเป้าหมายเศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น สหภาพยุโรป และในช่วงที่ผ่านมา ธปท. สื่อสารว่าจะสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเช่นกัน

 File size : 1.648 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,159)
1. ตรวจดูกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ให้ดู
รายละเอียดในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ว่า คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือไม่ ถ้า
คุ้มครองให้ท่านรีบแจ้งบริษัทประกันภัยโดยเร็ว

 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,302)
ข้อที่ 1 สนับสนุนการกระจายการลงทุนของคนไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่
มีศักยภาพในการลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งแสวงหาตลาด ทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงานได้มากขึ้น

 File size : 0.064 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,157)
ธุรกิจดูแลสุขภาพเฟื่อง  อุตสาหกรรมบริการการแพทย์ดูแลสุขภาพในเอเชีย จะขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร รายได้สูงขึ้น
 File size : 0.634 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,372)
ประโยชน์ของการมีคลังข้อมูลด้านเครดิตของลูกค้า SME มีมากมาย เช่น ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกรวดเร็ว
 File size : 0.295 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,231)
1.การลงทุนแทนได้
ซึ่งแน่นอนว่าเงินหยวนจะเข้ามามีบทบาทในธุรกรรมต่างๆ เหล่านี้เพิ่มขึ้น รวมถึงบทเวทีการค้าโลก แต่ก็ต้องดูระเบียบของจีนด้วย หากจีนต้องการให้หยวนเป็นสกลุเงินหลักก็ต้องเปิดเสรีตลาดเงินมากขึ้น

 File size : 0.474 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,177)
เงินบาททะยานข้ามแนว 30 บาท ต่อดอลลาร์แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 17 เดือนใกล้ 29.70 บาท ต่อดอลลาร์ ท่ามกลางกระแสเงินทุนไหลเข้า
 File size : 0.579 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,148)
สำหรับภาพรวมของแนวโน้มเงินเฟ้อทั้งปีนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2555 จะยังคงทรงตัวสูงในระดับใกล้เคียงกับปี 2554
 File size : 0.924 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,166)
การดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ นับว่าประสบความสำเร็จหลังใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ โดย ธปท. สามารถดูแลเสถียรภาพด้านราคาได้ดีและรักษาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจให้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
 File size : 0.629 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,106)
ภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2555 เศรษฐกิจในภาพรวมเติบโตจากการใช้จ่ายภาคเอกชนทั้ง การบริโภคและการลงทุนที่ขยายตัวในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับการผลิตของอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ขยายตัว นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังคงขยายตัวดีต่อเนื่อง

 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,082)
สำหรับข้อดีจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในประเทศที่ยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายดังกล่าวนั้น
 File size : 0.896 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,121)
การจัดทำงบกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีที่มี รายการ “ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,115)
งบการเงินของกิจการมีรอบปีบัญชีเริ่มวันที่ 1 มิ.ย. 51 สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2552 ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฉบับใหม่นี้หรือไม่

 File size : 0.198 MB.
 Type : pdf
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,147)
เพื่อเผยแพร่ประกาศกรมฯ ฉบับดังกล่าว ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีและผู้ที่สนใจได้รับทราบ เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,388)
ประการแรก เงินสำรองระหว่างประเทศกว่า 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอยู่กับประเทศในเอเชีย ทรัพยากรทางการเงินมหาศาลเช่นนี้ช่วยหนุนให้การระดมเงินทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนการเงินเอเชียสะดวกมากขึ้น
 

 File size : 0.125 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(1,301)
 เลื่อนกำหนดจ่ายหนี้ หากคุณอยู่ในฐานะลูกหนี้เพราะจะต้องทำธุรกิจกับผู้ค้ามากมาย ลองวางแผนและเจรจาต่อรองเพื่อขอแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ แทนการจ่ายเงินสดเป็นก้อน
 File size : 0.21 MB.
 Type : pdf
04-09-2555กรุงศรี
(1,599)
ใช้สินทรัพย์ที่ลงทุนไปอย่าางมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้
 File size : 0.285 MB.
 Type : doc
26-10-2553มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
(2,571)
ผู้จัดการธุรกิจ SMES ทั่งหลสยมักจะสับสนเมื่อผู้ว่าตยทุน ต้วอย่าเช่น นายสมเกีรติ สมชาย ต่างก้อเป็นผู้จัดการธุรกิจขนาดเล็ก
 File size : 2.405 MB.
 Type : doc
26-10-2553Thaifranchisecenter
(2,282)