หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
207K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีหน้าที่หักภาษีณ ที่จ่าย :....ชื่อ..........

 File size : 0.395 MB.
 Type : pdf
05-03-2561pnkaccount.co.th
(2,574)
ลำดับ...ว.ด.ป....เลขที่หักณที่จ่าย..เลขที่ ใบสำคัญจ่าย..รายชื่อผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....


 File size : 0.057 MB.
 Type : xls
05-03-2561pnkaccount.co.th
(1,814)
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) และ(3) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น ค่านายหน้า และค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น

 File size : 0.237 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(2,915)
บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินไดพึงประเมิณตามมาตรา 40 ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง
 File size : 0.051 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(10,607)
ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มิได้หักและนำเงินส่งหรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง
 File size : 0.395 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(7,682)
ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มิได้หักและนำเงินส่งหรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง
 File size : 0.408 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(4,969)
1.1เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 4. (1) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากากรจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง
 File size : 0.298 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(3,409)
1.1รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครั้งหนึ่งๆ
 File size : 0.408 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(2,849)
-หักภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-หักภาษีร้อยละ 10 กรณีนักแสดงภาพยนตร์ หรือ โททัสน์ที่ถ่ายภาพยนตร์ในไทย และได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย

 File size : 0.591 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(3,030)
ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึ่งประเมิน
 File size : 0.339 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(3,875)
ประเภทเงิน   - เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีทั่วไป    - เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ
 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(3,300)
เงินได้พึงประเมินที่ต้องแสดงรายการตามแบบ  ภ.ง.ด.1ก   ได้แก่   เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้  รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากร
 File size : 0.308 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(3,096)
รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง (นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.1ก แผ่นอื่น (ถ้ามี))
 File size : 0.377 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(7,787)
สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีมีการเบิกเงินเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ
 File size : 0.461 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(2,247)
(ให้กรอกลำดับที่ต่อเนื่องกันทุกแผ่นตามเงินได้แต่ละประเภท)
 File size : 0.491 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(9,382)
สำรหับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (2) กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)(4) แห่งประมวลรัษฎากร
 File size : 0.548 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(1,895)
รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง(นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.2 แผ่นอื่น (ถ้ามี))
 File size : 0.465 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(2,136)
สำหรับแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร
 File size : 0.459 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(1,589)
ที่อยู่ผู้มีเงินได้ (ให้ระบุเลขที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด)
 File size : 0.448 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(2,916)
สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 50 (3)(4)(5) กรณีการจ่ายเงินได้พึ่งประเมินตามมาตรา 40 (5)(6)(7)(8)และการ
 File size : 0.366 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(1,662)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่ายที่เป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)
 File size : 0.474 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(7,234)
สำหรับแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5)(6)(7)และ(8) แห่งประมวลรัษฎากร
 File size : 0.404 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(2,169)
รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง(นำไปรวมกับใบต่อ ภ.ง.ด.3ก ฉบับอื่น(ถ้ามี))
 File size : 0.48 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(14,334)
ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร
 File size : 0.361 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(2,380)
หมายเหตุ   - ให้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร  เช่น  ค่านายหน้า  ค่าแห่งกู๊ดวิลล์  ดอกเบี้ย ตั๋วเงิน  เงินปันผล  เงินส่วนแบ่งของกำไร ค่าเช่าอาคาร

 File size : 0.371 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(2,835)
- เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)   - ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)
 File size : 0.367 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(11,806)
ชื่อหน่วยงานผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย.................................................
 File size : 0.468 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(1,665)