หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development (19)
38K
ซัพพลายเออร์ขายดี
ค้นหาหน่วยงานสนับสนุน SMEs Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการ..

ให้บริการปรึกษาและบริการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนากำลังคน  การวิจัยพัฒนาในธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านสารเคมีและเคมีผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสต..

ให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั่งให้บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์และอุสาหกรรม อาทิ เครื่องมือทางไฟ

สถาบันค้นคว้าและพัฒน..

บริหารข้อมูลทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมขั้นสูง  ข้อมูลทางวิชาการในด้านวิศวกรรมการผลิต  บริการออกแบบ  วิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ด้วยค

สถาบันวิจัยพัฒนาและน..

เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงาน  และอำนวยความสะดวกด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รับตรวจวิเคราะห์วิจัย เครื่องดื่มน้ำ และภาชนะบรรจุอาหาร เพื่อควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการวิเคระห์อาหาร เพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ วิเคราะห์วิจัยยารักษาโรคและภาชนะบ

ศูนย์บริหารจัดการเทค..

ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกู้ดอกเบียต่ำแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเพื่อใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี (..

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เป็นองค์กรในกำกับของรัฐ ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย แล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้า..

เป็นศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้  ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพและผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาค  โดยการดำเนินการจะคลอบคุมทั

สำนักงานพัฒนาวิทยาศา..

บริการงานวิจัย พัฒนา สนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพภลิตภัณฑ์ การสอบเทียบมาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บริการข้อมูลและการให้คำปรึกษาทางเทค