หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
795
50
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
SMEs
องค์กร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
Organization Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)
รายละเอียด ด้วยเล็งเห็นว่า ธุรกรรมออนไลน์ จะมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ของประเทศให้สอดรับกับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ อย่างมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล มีความมั่นคงปลอดภัย

และดูแลความเป็นส่วนตัว นำมาสู่การจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกรรมออนไลน์ไทย รวมทั้งอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ที่สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและเกิดสังคมดิจิทัลที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเต็มที่ 
ที่ตั้ง อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-1231234
โทรสาร -
อีเมล์ info@etda.or.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/ETDA.Thailand
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 50 คะแนน
มีผู้เข้าชม 795 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด