หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์   How To เคล็ดลับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ 
70K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ชื่อผู้สมัคร วัน / เดือน / ปี ขอสมัคร (กุรณาระบุสถานที่ /ทำเลสำหรับประกอบการ-กรุณาใส่ที่อยู่เต็ม) พื้นที่อื่นที่มีความสนใจ
 File size : 0.201 MB.
 Type : doc
13-05-2559mfgfranchise.com
(3,754)
ชื่อผู้สมัคร  วัน / เดือน / ปี ขอสมัคร (กุรณาระบุสถานที่ /ทำเลสำหรับประกอบการ-กรุณาใส่ที่อยู่เต็ม) พื้นที่อื่นที่มีความสนใจ
 

 File size : 3.501 MB.
 Type : doc
12-05-2559mfgfranchise.com
(4,094)
ชื่อผู้สมัคร วัน / เดือน / ปี ขอสมัคร (กุรณาระบุสถานที่ /ทำเลสำหรับประกอบการ-กรุณาใส่ที่อยู่เต็ม) พื้นที่อื่นที่มีความสนใจ
 File size : 0.316 MB.
 Type : doc
12-05-2559mfgfranchise.com
(2,035)
 เพื่อศึกษาถึงความสำคัญของการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์และวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซีในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
 File size : 3.97 MB.
 Type : pdf
21-05-2557มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(2,018)
 ผู้ประกอบการในธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี่ยมส่วนใหญ่นำเสนอเครื่องดื่มกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์หลักของร้าน  โดยนิยมสร้างชื่อและสัญลักษณ์ของตราสินค้า
 File size : 1.914 MB.
 Type : pdf
21-05-2557จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,140)
 ผู้ประกอบการในธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี่ยมส่วนใหญ่นำเสนอเครื่องดื่มกาแในปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรหลายสหกรณ์   มีแนวคิดที่จะแสวงหากลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการดำเนินธุรกิจการซื้อ  เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
 File size : 0.591 MB.
 Type : rtf
21-05-2557สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
(1,349)
 แฟรนไชส์ ระบบธุรกิจมหัศจรรย์ ที่สร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างมากมายมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท่านเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง ขนากย่อม ที่มีความตั้งใจจะขยายธุรกิจ
 File size : 1.961 MB.
 Type : pdf
21-05-2557มหาวิทยาลัยพายัพ
(3,815)
 เพื่อต้องการทราบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันยามาฮ่า และแนวโน้มการเติบโตของโรงเรียนดนตรี ระบบแฟรนไชส์
 File size : 0.262 MB.
 Type : pdf
21-05-2557มหาวิทยาลัยมหิดล
(1,150)
 จำนวนสาขาของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ที่เพิ่มขึ้นถึง 110 สาขาทั่วประเทศ ประกอบกับปัจจัยในเรื่องสถานการณ์ทางการตลาด ล้วนตอกย้ำให้เห็นว่า ถึงเวลาที่ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์จะต้องมีเอกลักษณ์ในการออกแบบร้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ
 File size : 1.388 MB.
 Type : pdf
21-05-2557วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
(1,666)
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟวาวี ในตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหัดเชียงใหม่
 File size : 0.824 MB.
 Type : pdf
21-05-2557มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(1,520)
ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของ
ร้านกาแฟพรีเมี่ยมแฟรนไชส์ของต่างประเทศกับแฟรนไชส์ของไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 File size : 0.567 MB.
 Type : pdf
15-05-2557มหาวิทยาลัยบูรพา
(6,143)
 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเป็นแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่นรวมไปถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสำคัญของปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกเป็นแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่นของผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย 

 File size : 0.291 MB.
 Type : pdf
15-05-2557มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(1,301)
 การศึกษาวิจัยเรื่องการสารวจสถานะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ หลักคือ ศึกษาสถานะของการมีอยู่และการนาการพัฒนาทรัพยากร
 File size : 4.499 MB.
 Type : pdf
15-05-2557สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(3,451)
 วิจัยเพื่อสำรวจความคาดหวังของผู้ใช้ปริการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและความต้องการทางด้านระบบและมาตรฐานการดำเนินการธุรกิจแบบแฟรนไชส์
 File size : 0.31 MB.
 Type : pdf
14-05-2557มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(1,211)
นิตยสารโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมการยกร่างกฎหมายแฟรนไชส์
 File size : 0.529 MB.
 Type : pdf
16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(2,609)
หลายธุรกิจ มีความพร้อม มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในการเปิดตัวขายแฟรนไชส์
 File size : 0.196 MB.
 Type : pdf
16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(2,960)
รายละเอียดของความเป็นจริงที่จะเกิดดขึ้นและนี่คือ  กับดักด่านแรก ที่เถ้าแก่มือใหม่ต้องเจอ
 File size : 0.598 MB.
 Type : pdf
16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(3,218)
การมีธุรกิจเป็นของตนเองคงเป็นความใฝ่ฝันของใครหลาย ๆ คน บางคนอาจมีไอเดีย
 File size : 0.46 MB.
 Type : pdf
16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(2,672)