หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   ตัวอย่างแผนธุรกิจ 
3.0M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนธุรกิจ กิจการ น้ำแข็งใสสะอาด มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนธุรกิจ ดังนี้
1)เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐานสากล  
2)เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  
 

 File size : 0.158 MB.
 Type : doc
14-05-2556หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(44,973)
7.  แผนการบริหารจัดการ  (ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)  • รูปแบบธุรกิจ (กิจการเจ้าของคนเดียว ,ห้างหุ้นส่วน ,บริษัทจำกัด ฯลฯ) • โครงสร้างองค์กร และผังบริหาร
 

 File size : 0.061 MB.
 Type : doc
14-05-2556หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(41,974)
ความเป็นมา
กิจกรรมทางการบัญชี จัดเป็นงานที่มีความสำ คัญยิ่งต่อทุกกิจการในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่แสดงผลการดำ เนินงาน
เพื่อใช้ในการควบคุมประเมินผลการดำ เนินงานของกิจการเอง และยื่นแสดงประกอบการชำ ระภาษีอากรตามกฎหมาย รวมถึง
การแสดงรายการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดหาเงินทุนสำ หรับขยายการดำ เนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นรูปแบบขนาดดำ เนินกิจการที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในไทย

 File size : 0.518 MB.
 Type : pdf
27-08-2555yourbusinessplan
(16,652)
 บริษัท เฮลท์ตี้ดริ้ง จำ กัด เป็นบริษัทที่เปิดดำ เนินธุรกิจการจำ หน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพภายใต้
ยี่ห้อเฮอร์บี้ดริ้ง ในลักษณะของซุ้มจำ หน่ายเครื่องดื่ม (Kiosk) ตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจะ
เริ่มเปิดดำ เนินการในเดือนกรกฎาคม 2543 เนื่องจากมองเห็นโอกาสธุรกิจจากการที่ตลาดเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ กำ ลังได้รับความนิยมอย่างสูงโดยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2,700 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตอยู่
ที่ 10-15% ต่อปี

 File size : 2.539 MB.
 Type : pdf
27-08-2555yourbusinessplan
(26,255)
 ร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ( Hardware ) ต่างๆมาก
มายเพื่อใช้ในการดำเนินการ เช่น ลำโพง เมาส์ คีย์บอร์ด เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ กิจการจะไม่ค่อยซื้ออุปกรณ์เหล่า
นี้มาเป็นเงินเชื่อ แต่มักจะซื้อเข้ามาใช้ในกิจการในรูปแบบเงินสดเลย อย่างไรก็ตามเจ้าของกิจการก็ยังจำเป็นที่จะ
ต้องพิจารณาค่าเสื่อมราคาของรายการเหล่านี้ในประกอบการพิจารณากำไรขาดทุนของกิจการเสมอ

 File size : 0.22 MB.
 Type : pdf
27-08-2555yourbusinessplan
(29,028)
การจัดทำแผนธุรกิจโดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน หรือเพื่อใช้ในการ
กู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือเพื่อการหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจ แต่ในส่วนของบริษัท กำแพงแสน
คอมเมอร์เชียล จำกัด บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เพื่อการกู้เงิน แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจประเภทนี้ หรือธุรกิจในส่วนของ Farm Chain คือธุรกิจลูกไร่
เพาะปลูกพืช ผัก เพื่อ Supply วัตถุดิบให้แก่บริษัท
 

 File size : 0.521 MB.
 Type : pdf
27-08-2555yourbusinessplan
(26,731)
ร้าน “จานสาระ” กำ หนดเป้าหมายที่รายได้ 20 ล้านบาทสำ หรับปีที่ 1 และมีอัตราการเติบโต
ของรายได้เท่ากับ 8% ตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 โดยมีอัตรากำ ไรสุทธิเป็น 20% ของรายได้แต่ละปีนอกจากนี้
ยังมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเป็นหนึ่งในใจ (Top of mind) ของลูกค้าเมื่อนึกถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
อย่างแท้จริง ซึ่งไว้ใจได้ทั้งในด้านคุณค่าสารอาหาร กระบวนการผลิตและการบริการ

 File size : 1.38 MB.
 Type : pdf
27-08-2555yourbusinessplan
(68,354)
 กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย และการขาย
1.กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
 กลุ่มหลัก - นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา 6 แห่ง ในถนนราชวิถี(สถาบันราชภัฎสวนดุสิต และสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา) และประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้กับกิจการ

 File size : 0.174 MB.
 Type : pdf
27-08-2555banneronline
(25,923)
บริษัท แอมโบรเชีย จำกัด (Ambrosia Co.,Ltd)จะเริ่มดำเนินธุรกิจในเดือน มกราคม 2545  โดยผลิตภัณฑ์ของ Am
brosia คือ ไอศกรีมสมุนไพร ภายใต้ชื่อ"Herbies"โดยไอศกรีมดังกล่าวจะเป็นไอศกรีมในระดับ Premium ที่นอกจากจะมีความแปลกใหม่ในด้านรสชาติและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

 File size : 1.193 MB.
 Type : pdf
27-08-2555banneronline
(43,937)
อาหารกล่องแช่แข็ง คนไทยรู้จักและยอมรับอาหารประเภทนี้มากขึ้นด้วย
 File size : 1.339 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(8,539)
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิง
 File size : 1.685 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(5,115)
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีคือปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มีการปรับปรุงสูตรโดยการผสมปุ๋ยเคมี
 File size : 3.289 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(6,904)
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกล้องทอดสไตล์ญี่ปุ่น
 File size : 0.897 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(7,729)
พืชสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในการช่วยรักษา
 File size : 1.651 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(8,080)
ปัจจุบันตลาดขนมขบเคี้ยวซึ่งถือเป็นอาหารสำเร็จรูป
 File size : 2.414 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(6,871)
ลูกกลิ้งลำเลียง หรือ Roller เป็นชิ้นส่วนสำคัญชิ้นหนึ่งของระบบการลำเลียง
 File size : 1.841 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,344)
ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ เป็นสินค้าในการใช้เป็นวัตถุดิบ
 File size : 3.929 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,925)
น้ำแข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
 File size : 1.698 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(7,617)
ผลิตภัณฑ์เป็นการบริการรับเชือดไก่ และชำแหละเนื้อไก่
 File size : 1.159 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,983)
รับผลิตเครื่องดื่มปรุงสำเร็จรูปชนิดผงบรรจุซอง โดยเน้นไปที่ตลาดกาแฟ 3 in 1
 File size : 1.999 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(5,412)
ไอศครีมเป็นของหวานที่คนทุกเพศทุกวัยชื่นชอบ เมื่อได้ลิ้มชิมรส
 File size : 2.396 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(7,622)
น้ำมันรำข้าว  เป็นส่วนตลาดย่อยส่วนหนึ่งในตลาดน้ำมันพืชใหญ่
 File size : 1.542 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(4,062)
ผลิตภัณฑ์ไอศครีมผลไม้และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จะแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น2กลุ่ม
 File size : 1.412 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(4,175)
คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ผสมเรียบร้อยจากโรงงานพร้อมใช้งาน
 File size : 1.352 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(4,052)
เป็นลักษณะที่เป็นเม็ดพลาสติกเล็ก ๆ เรียกว่าเม็ดพลาสติกเกรดสอง
 File size : 1.527 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(4,041)
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ตลับผงหมึกสำเร็จรูป ชนิด Replaccmcnt Part
 File size : 5.256 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,699)
การบริการของศูนย์  เป็นการให้บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วย
 File size : 2.816 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,201)
ในโลกยุคปัจจุบัน ความสะดวกและรวดเร็วในชีวิตประจำวัน
 File size : 1.514 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,969)
ผลิตภัณฑ์ของ Enjoy Enight Car Care จะมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ
 File size : 1.005 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,952)
เครื่องมือผู้ประกอบการสามารถใช้กำหนดขั้นตอนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ
 File size : 0.744 MB.
 Type : pdf
03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(4,566)