หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   ความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 
64K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
กลยุทธ์สำคัญที่จะต้องทำให้ได้ก็คือการรักษาความสามารถในด้านที่เรามีความแข็งแกร่งนี้ให้อยู่ต่อไปให้ได้อย่างยั่งยืน
 File size : 0.405 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(2,480)
เอกสารชิ้นนี้เป็นการนำเสนอรูปแบบแนวคิดที่เป็นข้อสรุป ของการเขียนแผนธุรกิจ
 File size : 0.107 MB.
 Type : pdf
31-08-2553 แฟรนคอร์ป
(6,889)
สรุปหน้าที่ค้าส่ง  • รวบรวมกระจายสินค้า • เชื่อม demand และ supply • ประหยัดหรือลดต้นทุนการกระจายสินค้า • ขนส่ง จัดส่ง
 File size : 1.944 MB.
 Type : jinju
31-08-2553 แฟรนคอร์ป
(5,657)
ปาฐกถาพิเศษ โดย พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เรื่อง SMEs กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
 File size : 2.653 MB.
 Type : doc
13-07-2553ISMED
(2,045)
โดย ผศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 File size : 1.685 MB.
 Type : doc
13-07-2553ISMED
(4,286)
โดย ผศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 File size : 1.249 MB.
 Type : doc
13-07-2553ISMED
(2,340)
โดย ผศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 File size : 0.634 MB.
 Type : doc
13-07-2553ISMED
(3,565)