หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   เอกสารงานบุคคล 
1.8M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
 ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ มีกำหนด วัน. ข้าพเจ้าได้ลา ป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่. ถึงวันที่ มีกำหนด วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่...
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
16-05-2557กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(17,617)
 แบบฟอร์มใบลาสําหรับนักศึกษา. ที่อยู่....................................................... . ... มีความประสงค์ที่จะขอลา ( ) ป่วย , ( ) กิจ เนื่องจาก................................................................. .
 File size : 0.064 MB.
 Type : pdf
16-05-2557วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
(52,513)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว. (เขียนที่). ... ขอลา ลากิจส่วนตัว เนื่องจาก. ... ข้าพเจ้าได้ลา ลาป่วย ลากิจ ส่วนตัว ลาคลอดบุตร ครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ ....
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
16-05-2557มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(5,556)
ใบลากิจ / ลาป่วย. เขียนที่……
วันที่ ….. เดือน …………….. พ.ศ 2552.
เรื่อง ขอลากิจ / ลาป่วย.
เรียน ครูผู้สอนวิชา…
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
16-05-2557 ไม่ระบุ
(67,343)
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว. (เขียนที่) . ... . . .
มีกําหนด . . วัน. ข้าพเจ้าได้ลา 口 ป่วย 口 กิจส่วนตัว 口 คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ . . เดือน . . . . . . พ.ศ.
 File size : 0.112 MB.
 Type : pdf
16-05-2557สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(26,766)
ข้าพเจ้า................................................................................ตำแหน่ง.....................…………...............
สังกัด.............................................................................................................................................................
เกิดวันที่..................................................................เข้ารับราชการเมื่อวันที่...................…………...............................
ข้าพเจ้า              •  ยังไม่เคย       •  เคย อุปสมบท  บัดนี้มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
 

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
16-05-2557กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,617)
กระผม/ดิฉัน ได้ลากิจอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้ จำนวน …….. ครั้ง รวม ………… วัน. ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา. (ลงชื่อ) …………………………………………… ตำแหน่ง …
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
16-05-2557กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
(7,896)
 ใบลากิจ ลาปวย ของนักศึกษาภาคปกติ. เขียนที่. .... ถาลากิจตองสงใบลากอนวันลา ยกเวนกรณีเรงดวนก็ไปกอน แตเมื่อกลับมาแลวตองสงใบลาโดยเร็ว.
 File size : 0.042 MB.
 Type : pdf
16-05-2557มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(13,198)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ... มีกำหนด...............................วัน. ข้าพเจ้าได้ลา ป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่..................................................ถึงวันที่...
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
16-05-2557ชมรมนิติกร อปท.
(1,973)
แบบใบลาปวย ลากิจ. วันที่.....................เดือน..............................พ.ศ................. เรื่อง ................................................................ เรียน อาจารย................................................... วิชา.
 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf
16-05-2557มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(3,070)
Date. เรียน ผูอํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผานผูบังคับบัญชาตามสายงาน. To. The Director of the Office of Human Resources Management through ...
 File size : 0.05 MB.
 Type : pdf
16-05-2557สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(3,320)
 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
 File size : 0.089 MB.
 Type : pdf
15-05-2557องค์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(2,231)
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 File size : 0.067 MB.
 Type : doc
15-05-2557โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
(11,161)
 ลาป่วย  ให้ส่งใบลาหลังจากมาเรียนปกติภายใน 7 วัน ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ถ้าการลามีวันลามากกว่า 3-5 วัน ให้แนบหลักฐานการลาด้วย (ใบรับรองแพทย์)
ลากิจ        ให้ส่งใบลาล่วงหน้าก่อนการหยุดเรียนอย่างน้อย 1 วัน ที่อาจารย์ที่ปรึกษา  
 

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
15-05-2557มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(43,463)
ประสงค์ขอลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท เนื่องจาก..............
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(35,849)
ดังนั้น จึงให้ท่านแก้ไข ปรับปรุง งดเว้น หรือละเว้นการกระทำเช่นว่านั้น มิฉะนั้นหากกระทำผิดอีก
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(22,722)
 ข้อมูลการจ้าง INFORMATION OF EMPLOYMENT
 File size : 0.236 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(24,655)
 ผู้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 9 และข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...
 File size : 0.17 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(13,710)
 ชื่อนายจ้าง หรือสถานประกอบการ…….ประเภทของกิจการธุรกิจ……
 File size : 0.09 MB.
 Type : doc
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(13,596)
 ชื่อนายจ้าง หรือสถานประกอบการ……….ประเภทของกิจการธุรกิจ............
 File size : 0.099 MB.
 Type : doc
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(14,484)
 ชื่อบุคคลที่ติดต่อ.........ตำแหน่ง......เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อ..........ออกให้ ณ.........จำนวนลูกจ้าง ณ วันแจ้งทั้งหมด......คน คนไทย........คน คนต่างด้าว.......คน
 

 File size : 0.058 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(5,004)
ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และไปปฏิบัติงาน
 File size : 0 MB.
 Type : doc
29-10-2553มหาวิทยาลัยมหิดล
(8,473)
จำนวน  รายการ  แบบ/รุ่น  จำนวนคงเหลือ  จำนวนสั่งซื้อ  ราคาต่อหน่วย  จำนวนเงิน
 File size : 0.046 MB.
 Type : doc
29-10-2553ภัทรมิตร
(13,815)
ชื่อ-นามสกุล(นายจ้าง)ผู้ประเมิน...........................................ตำแหน่ง..........................................
 File size : 0.075 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(19,360)
กรุณาให้คะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนนลงในช่องว่างที่กำหนดให้
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(7,934)
ลักษณะส่วนตัวของผู้ถูกประเมิน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)
 File size : 0.069 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(13,885)
ผลงานส่วนตัวของคุณในการทำงาน (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ที่ช่องที่คุณต้องการ)
 File size : 0.054 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(29,458)
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานของผู้ถูกระเมิน ได้แก่ คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่พึงมี
 File size : 0.063 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(11,013)
กรุณาแสดงความเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานผู้ถูกประเมิน (โปรดระบุ)
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(25,058)
เพื่อปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ตามโครงการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงาน ตั้งแต่วันที่........................
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(18,893)