หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ 
414K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
รายงานการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา 1.ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว).............................
 

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
24-08-2560sci.sru.ac.th
(1,534)
ตารางแนบท้ายบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ ลงวันที่ .............ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ
 

 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
24-08-2560sci.sru.ac.th
(1,298)
ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่…...... คําสั่งฯ ที่ ........../25........... ลว. .......... วันที่ ...........
 File size : 0.081 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(1,046)
ชื่อ...........นามสกุล.......อาชีพ....อยู่บ้านเลขที่......หมู่ที่.....ตำบล..........อำเภอ.........จังหวัด......
 File size : 0.03 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(979)
ตามคำสั่ง/บันทึกที่.....ลงวันที่..........ได้อนุมัติให้.........ข้าพเจ้า..........ตำแหน่ง..............
 File size : 0.391 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(1,011)
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้
 File size : 0.612 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(1,065)
ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ .........คำสั่งฯ ที่ .........../25........... ลงวันที่ ............ วันที่ .......

 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(920)
ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ...........คำสั่งฯ ที่............./25............. ลงวันที่ .... วันที่ ......
 File size : 1.902 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(901)
ชื่อสถานประกอบการ/ชื่อผู้ประกอบกิจการ .................เลขที่บัญชีผู้ประกอบกิจการ.........................(โปรดระบุเลขที่บัญชีที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน)
 

 File size : 0.169 MB.
 Type : doc
17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(3,228)
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง
 File size : 0.105 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(2,366)
ข้าพเจ้า...ตำแหน่ง..สังกัด..ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  ข้าพเจ้า บิดาชื่่อ....คู่สมรสชื่อ.....มารดา ชื่อ....บุตร ชื่อ......
 File size : 0.067 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(2,071)
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้น และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
 File size : 0.057 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(2,521)
 1.ข้อมูลคนต่างด้าว
1.1 ชื่อผู้ยื่นคำขอ   นาย/นาง/นางสาว............
สัญชาติ..............เกิดวันที่............อายุ.......ปี

 File size : 1.055 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(4,051)
 ให้ประทับตราข้อความ"ใช้แทนใบอนุญาตทำงานชั่วคราว"
ให้คนต่างด้าวมาทำ Bio Data จัดทำเก็บภาพใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือในวันที่.........
ให้มารับใบอนุญาตทำงานวันที่............................

 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(4,590)
เลขรับที่..................
วันที่......................
ชื่อคนต่างด้าว.............
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ............
สถานที่ทำงานคนต่างด้าว................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ..............

 File size : 5.614 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2,764)
 ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการทำงานตามลำดับความต้องการ
1.........อัตราค่าจ้างที่ต้องการ.....บาท/ชั่วโมง/วัน/เดือน
2.........อัตราค่าจ้างที่ต้องการ.....บาท/ชั่วโมง/วัน/เดือน
3.........อัตราค่าจ้างที่ต้องการ.....บาท/ชั่วโมง/วัน/เดือน

 File size : 0.939 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2,623)
 เลขทะเบียนพาณิชย์/นิติบุคคล..........ชื่อสถานประกอบการ................E-mail......
ประเภทอุตสาหกรรม(ประเภทกิจการ).................รหัสอุตสาหกรรม(เจ้าหน้าที่ระบุ)........

 File size : 0.054 MB.
 Type : PDF
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2,908)
 คนพิการขอใช้สิทธิด้วยตนเอง
1.เลขประจำตัวประชาชน..........................
2.ประเภทความพิการ..การมองเห็น..การได้ยิน..การเคลื่อนไหว..จิตใจ..สติปัญญา..การเรียนรู้
 

 File size : 1.403 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2,166)
 ชื่อบุคคลที่ติดต่อ........โทรศัพท์/โทรสาร..........
เลขที่บัตรนายจ้าง..........ออกให้ ณ................

 File size : 0.491 MB.
 Type : pdf
24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,616)
 1.จดหมายแสดงความประสงค์ในการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงาน และคนต่างด้าวต้องเป็นผู้ลงนามขอจดหมายเอง(จดหมาย เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว)
 File size : 0.202 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,883)
 1.แบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวเมื่อกรอกข้อมูลแล้วต้องจัดทำสำเนาจำนวนอีก 2 ชุด
 File size : 0.15 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,392)
 สถานที่ทำงานในประเทศไทย (Place of Work in Thailand)ให้ระบุทุกแห่ง ถ้าไม่พอให้แนบท้ายคำขอฯ......
ประเภทกิจการ(Type of Business).............ตำแหน่งงาน(Job Title)..........

 File size : 0.042 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2,589)
 ข้อมูลนายจ้าง
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ.........ประเภทกิจการ........
เลขประจำตัวประชาชนนายจ้าง...................

 File size : 0.15 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,320)
 1.ข้าพเจ้า(นายจ้าง/สถานประกอบการ).......สถานที่ทำงาน.......ประเภทกิจการหรือธุรกิจ......
เลขที่........หมู่ที.....ตรอก/ซอย......ถนน......แขวง/ตำบล......
เขต/อำเภอ......จังหวัด.......โทรศัพท์.....โทรสาร......

 File size : 0.083 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(3,061)
 ประวัติคนต่างด้าว(M.L.C)
เลขประจำตัวคนต่างด้าว(ถ้ามี)............
ชื่อ.......ชื่อสกุล........................

 File size : 0.156 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(3,688)
 ชื่อหน่วยงาน......................จังหวัด...............
ประจำวันที่.........เดือน.............ปี.พ.ศ.............

 File size : 0.088 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,691)
 สำนักงานทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น.......แขวง/ตำบล......เขต/อำเภอ......จังหวัด.....
ชื่อ.............ชื่อสกุล.....................

 File size : 0.148 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,260)
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ด้วย
 File size : 0.202 MB.
 Type : pdf
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(2,019)
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย
 File size : 0.185 MB.
 Type : pdf
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(1,786)
เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินบำเหน็จตกทอดแก่บุคคล
 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf
03-03-2554สํานักงานกระทรวงมหาดไทย
(2,042)