ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Thai cuisine is famous for its savoury flavours and exotic aromas. It is simplistic at its origins, obtaining flavours from raw ingredients and spices, coupled with Asian favourite staples to fulfil sophisticated taste buds and growling stomachs. 
 File size : 5.002 MB.
 Type : pdf
20-01-2566thaiexpress.com.sg
(101)
คุณเคยเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งมาก่อนหรือไม่ ( ) เคย ( ) ไม่เคย ถ้าเคย กรุณาให้รายละเอยี ดดังต่อไปนี้ ชื่อธุรกิจ ... เป็นเป็นเจ้าของนานเท่าไหร่... ปี มีพนักงานกี่คน... คน

 File size : 0.453 MB.
 Type : pdf
23-04-2564ThaiFranchiseCenter
(798)
ตัวอย่าง แบบฟอร์มประเมินสถานที่ตั้งร้าน สำหรับเปิดธุรกิจแฟรนไชส์
 File size : 0.405 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(756)
ทําที่......วันที่.....เดือน......พ.ศ. ........สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง บริษัท........จํากัด โดย.....กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท............จํากัด ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน


 File size : 0.372 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(803)
หาความรู้เรื่องแฟรนไชส์ ศึกษาหาความรู้เรื่องแฟรนไชส์ จากหนังสือ สื่อออนไลน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมแฟรนไชส์และ ไลเซนส์

 File size : 0.405 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(722)
1.ประวัติและความเป็นมาของธุรกิจ (Background) 2.ระบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ (System of Business) 3.สูตรความสำเร็จของธุรกิจ (Key Success of Business)

 File size : 0.509 MB.
 Type : pdf
16-04-2564ThaiFranchiseCenter
(728)
ตัวอย่างเอกสารนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Present) PP
 File size : 2.746 MB.
 Type : pptx
05-04-2564ThaiFranchiseCenter
(988)
ตัวอย่างเอกสารนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Present) PDF
 File size : 2.355 MB.
 Type : pdf
05-04-2564ThaiFranchiseCenter
(758)
รูปแบบคู่มือ 12 เล่ม ในระบบแฟรนไชส์ (Type of Franchise Operations Manuals) -
 File size : 5.602 MB.
 Type : pdf
02-04-2564ThaiFranchiseCenter
(770)