หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์   ชุด Franchise Kit 
2.7K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
คุณเคยเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งมาก่อนหรือไม่ ( ) เคย ( ) ไม่เคย ถ้าเคย กรุณาให้รายละเอยี ดดังต่อไปนี้ ชื่อธุรกิจ ... เป็นเป็นเจ้าของนานเท่าไหร่... ปี มีพนักงานกี่คน... คน

 File size : 0.453 MB.
 Type : pdf
23-04-2564ThaiFranchiseCenter
(556)
ตัวอย่าง แบบฟอร์มประเมินสถานที่ตั้งร้าน สำหรับเปิดธุรกิจแฟรนไชส์
 File size : 0.405 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(505)
ทําที่......วันที่.....เดือน......พ.ศ. ........สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง บริษัท........จํากัด โดย.....กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท............จํากัด ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน


 File size : 0.372 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(541)
หาความรู้เรื่องแฟรนไชส์ ศึกษาหาความรู้เรื่องแฟรนไชส์ จากหนังสือ สื่อออนไลน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมแฟรนไชส์และ ไลเซนส์

 File size : 0.405 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(475)
1.ประวัติและความเป็นมาของธุรกิจ (Background) 2.ระบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ (System of Business) 3.สูตรความสำเร็จของธุรกิจ (Key Success of Business)

 File size : 0.509 MB.
 Type : pdf
16-04-2564ThaiFranchiseCenter
(482)
ตัวอย่างเอกสารนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Present) PP
 File size : 2.746 MB.
 Type : pptx
05-04-2564ThaiFranchiseCenter
(630)
ตัวอย่างเอกสารนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Present) PDF
 File size : 2.355 MB.
 Type : pdf
05-04-2564ThaiFranchiseCenter
(493)
รูปแบบคู่มือ 12 เล่ม ในระบบแฟรนไชส์ (Type of Franchise Operations Manuals) -
 File size : 5.602 MB.
 Type : pdf
02-04-2564ThaiFranchiseCenter
(502)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.