หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   ความรู้ด้านการผลิต 
49K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ถ้าพูดถึงคำว่า “ปลอดสารพิษ” คงไม่ผิดแปลกที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงผัก และผลไม้ปลอดสารพิษ  แต่จะมีใครสักกี่คนที่จะนึกไปถึง หมูปลอดสารพิษ

 File size : 0.475 MB.
 Type : pdf
08-01-2557วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
(1,893)
ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้า จากโรงงานไปยังท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยาน ที่จะส่งออก
 File size : 1.917 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,542)
ชื่อผู้ประกอบการ............ที่อยู่............วัตถุที่ใช่ในการผลิต.............
 File size : 0.019 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,603)
ชื่อผลิตภัณฑ์...............ชนิดของภาชนะบรรจุ.........ขนาดบรรจุ......................
 File size : 0.017 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,238)
1.เข้าใจความหมายของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ และคำนิยามของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในสปา
 File size : 0.392 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,222)
๑.ข้อมูลกลุ่ม/องค์กร/เจ้าของกิจการ
๑.๑ ตั้งอยู่ในเขต ..เขต อบต...เขตเทศบาล...เขตกทม...

 File size : 0.287 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(3,097)
ลงทะเบียนเป็นรายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยให้หัวหน้ากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือ ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ
 File size : 0.372 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,214)
1.เรื่องเดิม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ
 File size : 0.577 MB.
 Type : pdf
17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(1,170)
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทยทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๑ อุตสาหกรรมยางมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 134.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 File size : 0.271 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,260)
ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อผู้ประกอบการประเด็นทางด้านบวกและด้านลบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 File size : 2.473 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,333)
NEMs หมายถึง การทำสัญญาระหว่างบริษัทที่เป็นนายจ้างกับบริษัทคู่สัญญาโดยที่ไม่มี เรื่องการถือครองหุ้นเข้าไปเกี่ยวข้อง
 File size : 0.132 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(1,589)
โดยผศ.ดร.พัชรา ตันติประภา, ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์, ผศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ ในหลักสูตรทายาทธุรกิจ
 File size : 2.865 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(2,695)
โดย ดร. กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ หลักสูตรทายาทธุรกิจ การจัดทำแผนการผลิต Production System Design
 File size : 4.067 MB.
 Type : doc
13-07-2553ISMED
(3,365)