หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   การบริการข้อมูลธุรกิจ 
145K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
แตกไลน์ธุรกิจแบบมีหลังพิงและคำนึงถึงพื้นฐาน
 File size : 6.305 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,689)
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตคือตารางที่แสดงถึงความสัมพันธ์
 File size : 0.627 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,409)
เนื่องจากวิธีการหนึ่งของการนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายคือการแสดง
 File size : 1.047 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,446)
ข้อมูลเตือนภัยเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับและมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง
 File size : 0.493 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,241)
ตามแผนการดำเนินงานที่ "ผู้รับจ้าง" จะต้องจัดทำส่งมอบให้กับ ขว. เรื่องหนึ่งคือการ
 File size : 1.076 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,092)
การวิจัยทางสังคมศาสตร์หมายถึงกระบวนการการดำเนินงานเพื่อหาคำตอบของโจทย์
 File size : 0.604 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,389)
บทบาทของ SMEs ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในพื้นที่ภาคเหนือ
 File size : 72.671 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,144)
ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีบทบาทโดดเด่นในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 File size : 33.837 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,124)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
 File size : 38.574 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,140)
บทบาทของ SMEs ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในพื้นที่ภาคใต้
 File size : 34.172 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,111)
กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศมายาวนานมากกว่า 200 ปี
 File size : 37.127 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,132)
การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดพื้นที่การศึกษาเป็นกลุ่มจังหวัดตามลักษณะการแบ่งกลุ่ม
 File size : 60.55 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,119)
บางส่วนของความสำเร็จของกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
 File size : 37.312 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,076)
ภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีความ
 File size : 0.997 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,592)
การค้าระหว่างประเทศถือเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ
 File size : 0.085 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,061)
ข้อเสนอแนะแผนปฎิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม
 File size : 0.083 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,075)
กระแสการทำความตกลงเปิดเสรีทางการค้าระดับทวิภาคี
 File size : 0.114 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,147)
สาธารณรัฐชิลีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
 File size : 0.99 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,158)
สหพันธรัฐรัสเซียมีที่ตั้งอยู่ทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป
 File size : 0.693 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,071)
ทวีปแอฟริกาใต้มีลักษณะเด่นที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือ
 File size : 0.862 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,050)
สินค้าที่จะส่งออกไปยังประเทศรัสเซีย ต้องมีลักษณะเป็นสินค้า
 File size : 0.259 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,077)
องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organizayion : WTO)
 File size : 2.358 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,020)
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูง
 File size : 0.299 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(987)
การสำรวจผลกระทบจากราคาน้ำมันใน SMEs
 File size : 0.754 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,020)
ในช่วงปี 2547-2549 เรื่องราคาน้ำมันนับเป็นประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ
 File size : 0.047 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(986)
จากการสำรวจผลกระทบจากราคาน้ำมันในผู้ประกอบการ SMEs
 File size : 0.139 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,028)
การใช้น้ำมันสำเร็จรูปยังคงเป็นสัดส่วนที่สูงของการใช้พลังงาน
 File size : 0.22 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(997)
หากพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้มูลค่าพลังงานในลำดับที่สูง
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(947)
ในการดำเนินงานโครงการสำรวจผลกระทบจากราคาน้ำมันสำหรับ SMEs
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
26-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(977)