หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์   Franchise Law 
63K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,289)
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์”ประกอบด้วย
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,020)
ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 File size : 0.025 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,654)
มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์กระทำการดังต่อไปนี้
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,990)
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,130)
มาตรา ๔๒ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
 File size : 0.024 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,521)
มาตรา ๔๔ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่งตั้ง
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
07-09-2554 ไม่ระบุ
(1,748)
มาตรา ๖๐ ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 File size : 0.026 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,695)
แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....วันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
11-03-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,410)
กำหนดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
11-03-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,477)
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 File size : 0.128 MB.
 Type : doc
11-03-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2,027)
ขณะนี้ได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เสร็จเป็นที่เรียบร้อย และอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 File size : 0.034 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,679)
ร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผลเพื่อจัดระเบียบและส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
 File size : 0.071 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,916)
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
 File size : 0.128 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2,051)