หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ 
283K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ก้าวแรกของธุรกิจ...มักยากเสมอสำหรับผู้เริ่มต้น  การเริ่มต้นทำธุรกิจสำหรับเถ้าแก่ใหม่
 File size : 0.025 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(14,254)
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สถาบันพัฒนา SME
 File size : 0.067 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(8,839)
กลุ่มคนวัยทำงานที่ทำมาหาได้ด้วยตัวเอง  มักจะต้องการใช้เงินอย่างคุ้มค่า
 File size : 6.987 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(10,410)
ธุรกิจบริการด้านคอมพิวเตอร์ คือ การให้บริการหลากหลายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 File size : 0.122 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(4,198)
ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ผู้ลงทุนควรมีความพร้อม
 File size : 0 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(6,339)
การให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
 File size : 0.195 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,925)
การตัดสินใจดำเนินธุรกจของตนเองมีหลายเหตุผลที่เป็นไปได้ว่า
 File size : 140.412 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(4,525)
“SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่ ” วันนี้เป็นการตัดสินใจเลือกซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ
 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(4,529)
ธุรกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ การให้บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 File size : 0.316 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,739)
ธุรกิจถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ให้บริการถ่ายเอกสาร ย่อ ขยาย ด้วยกระดาษขนาดต่าง ๆ
 File size : 0.272 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,980)
ธุรกิจบริการจัดส่งน้ำดื่มมีทั้งที่ผู้ผลิตจัดส่งเองและตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้จัดส่ง
 File size : 0.641 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(6,893)
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คเครื่องยนต์  บริการล้างอัดฉีดขัดสีรถ เคลือบเงา พ่นกันสนิม
 File size : 0.145 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,273)
ให้บริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องจักรขนาดกำลังไม่เกิน 10 แรงม้า
 File size : 0.284 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,371)
ธุรกิจสอนการใช้คอมพิวเตอร์ คือ การให้บริการสอนวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 File size : 0.452 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,584)
ปีแรกของการทำธุรกิจนั้นจะเป็นปีแห่งการเรียนรู้ที่เนิ่นนาน...
 File size : 0.193 MB.
 Type : pdf
14-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,657)
SMEs ของไทยเรา จะครอบคลุมกิจการการค้า การผลิต
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
14-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(4,469)
ข้อควรสังเกตประการหนึ่งคือ ในกรณีสินค้าอุปโภค บริโภค ผู้บริโภคจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยน Brand
 File size : 0.167 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(11,203)
Bon Voyage.(ภาษาฝรั่งเศส อ่าน "บง-โว-ยาจ" แปล ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ)
 File size : 0.052 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,674)
ผู้ที่มีร้านค้า SMEs อยู่แล้วต้องหมั่นตรวจเช็ครายการสินค้าทั้งหมด
 File size : 0.079 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,757)
ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง สถานบริการที่ไม่ใช่โรงพยาบาล มีการให้บริการที่พำนัก บริการยาแก่ผู้สูงอายุ
 File size : 0.572 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(14,765)
“ธุรกิจให้บริการความงาม (Beauty) หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการบำรุงและการรักษาความงามทั้งผิวหน้าและผิวกาย
 File size : 1.542 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(5,282)
ธุรกิจสปา หมายถึง ธุรกิจที่เปิดสถานบริการเพื่อสุขภาพ หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าทั่วไป
 File size : 0.508 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(8,092)
ธุรกิจค้าปลีก (Retail) หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าซึ่งให้บริการโดยตรงแก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย
 File size : 0.965 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,996)
ธุรกิจร้านอาหารมีคำนิยามต่างๆ ที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหารเล็กๆ
 File size : 1.536 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(5,721)
ธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล หมายถึง ธุรกิจที่ทำการให้บริการรับซื้อขยะ ของเก่า
 File size : 0.507 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(19,569)
ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ หมายถึง ธุรกิจที่ให้คำแนะนำด้านเทคนิค วิชาการในสาขาวิชาชีพด้านต่างๆ
 File size : 1.035 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,613)
“การรักษาความปลอดภัย” หมายถึง การจัดการหรือการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวก
 File size : 0.616 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(9,774)
สมาคมบริการทำความสะอาดนานาชาติ (International Janitorial CleaningServices Association หรือ IJCSA)
 File size : 2.165 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(6,797)
ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะประเภทที่พักอาศัยและโรงแรม
 File size : 2.476 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,945)
ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป คือ งานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างดัดแปลงขยาย ต่อเติมประกอบ ติดตั้งหรือรื้อถอน
 File size : 0.472 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,460)