หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน   อื่นๆ 
957K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ชื่อผู้รับบริการ/Customer :........ที่อยู่/Address :........เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID :...... สำนักงานใหญ่... สาขาที่...
 File size : 0.036 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(1,931)
นามลูกค้า....ที่อยู่...เลขประจำตัวผู้เสียภาษี... สำนักงานใหญ่... สาขาที่.....

 File size : 0.159 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(4,538)
1. ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้องแล้ว ถ้าสินค้าไม่เรียบร้อยต้องแจ้งภายใน 5 วัน มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบใดๆ 2.บริษัทฯจะออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 
 File size : 0.055 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(974)
เงินสด  วันที่.....บาท เงินโอนวันที่ 15/11/16 จำนวนเงิน 17,017.98 บาท เช็คธนาคาร......เลขที่......
 File size : 0.062 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(1,016)
ที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โทร 02-123-0000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0 0000 00000 00 0

 File size : 0.066 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(16,710)
ชื่อลูกค้า / Customers: .................. ที่อยู่ / Address:.............. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี...............................
 File size : 0.066 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(2,518)
เดือนภาษี ...........ปี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี......... สำนักงานใหญ่..........สาขาที่ .........

 File size : 0.013 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(960)
เดือนภาษี...........ปี...........ชื่อผู้ประกอบการ..........เลขประจำตัวผู้เสียภาษี .......ชื่อสถานประกอบการ...... สำนักงานใหญ่สาขาที่......

 File size : 0.013 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(1,159)
รายงานภาษีขาย เดือนภาษี มกราคม ปี 2558ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ทดสอบ จำกัด  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1098 76543 23 4 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ทดสอบ จำกัด
 File size : 0.117 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(2,452)
ชื่อผู้ประกอบการ....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....ชื่อสถานประกอบการ....สำนักงานใหญ่ .... สาขาที่ ชื่อสินค้า / วัตถุดิบ

 File size : 0.035 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(1,035)
รายงานเงินสดรับ-จ่าย.....ชื่อผู้ประกอบการ...เลขประจำตัวประชาชน....ชื่อสถานประกอบการ....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 File size : 0.021 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(1,604)
บัญชีคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ประจำเดือน  มกราคม...ปี พ.ศ......2558

 File size : 0.062 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(1,133)
บริษัท ตัวอย่าง  จำกัด ทะเบียนลูกจ้าง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ....ลำดั....ชื่อ / สกุล...เพศ....สัญชาติ....วัน/เดือน/ปีเกิด


 File size : 0.057 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(26,856)
วันที่เอกสาร 04/01/16 เลขที่ใบเสร็จ 123456 รายการ / Description รายได้ จำนวนเงิน 10,700.00


 File size : 0.03 MB.
 Type : xlsx
05-03-2561pnkaccount.co.th
(936)
วันที่เอกสาร 04/01/16 เลขที่เอกสาร 123456 รายการ / Descriptionค่าจ้างทำของจำนวนเงิน 10,000.00 


 File size : 0.029 MB.
 Type : xlsx
05-03-2561pnkaccount.co.th
(1,768)
ใบสำคัญทั่วไป เลขที่ JV 58010501 VOUCHERS วันที่ 05/01/15
 File size : 0.015 MB.
 Type : xlsx
05-03-2561pnkaccount.co.th
(1,581)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1.1 ภ.พ.30 และสำเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีลูกค้ายื่น ภ.พ.30 เอง)

 File size : 0.066 MB.
 Type : xlsx
05-03-2561pnkaccount.co.th
(876)
วันที่..เลขที่..รายการ รับ..ส่ง..จาก เอกสารประกอบการลงบันทึกบัญชี รอบบัญชี...


 File size : 0.062 MB.
 Type : xlsx
05-03-2561pnkaccount.co.th
(924)
ชื่อกิจการ... (ผู้ขายสินค้า/ให้บริการ)..เลขประจำตัวผู้เสียภาษี..โทรศัพท์..ที่อยู่..
 File size : 0.023 MB.
 Type : xlsx
05-03-2561pnkaccount.co.th
(9,167)
ลำดับ 1 รายการ ค่าบริการ เลขที่ใบแจ้งหนี้ IV6009002 วันที่ใบแจ้งหนี้ 12/9/17 จำนวนเงิน  25,000.00
 File size : 0.155 MB.
 Type : xls
05-03-2561pnkaccount.co.th
(13,158)
ปัญหาในการพิจารณาว่ารายจ่ายใดเป็นรายจ่ายในการดำเนินงานที่จะตัดจ่ายในปีที่เกิดรายจ่ายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดรายจ่ายนั้นเลย

 File size : 0.154 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(1,062)
การดำเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว แม้ว่าลูกหนี้โดยส่วนใหญ่ยังจะชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด

 File size : 0.122 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(1,027)
โดยทั่วไปรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ก็คือเป็นรายจ่ายในการดำเนินกิจการประเภทหนึ่ง

 File size : 0.2 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(986)
เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า รถยนต์ที่เราซื้อไปแต่ละคันนั้น เราได้จ่ายภาษีต่างๆ ที่รวมอยู่ในราคารถยนต์นั้นเป็นจำนวนเท่าไร

 File size : 0.11 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(977)
ในการประกอบกิจการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน การให้บริการ และการให้กู้ยืมเงิน ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(979)
สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ที่ประกอบกิจการในประเทศอื่นรวมทั้งในประเทศไทย

 File size : 0.078 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(898)
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูมีอัตราการเติมโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว

 File size : 1.154 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(1,179)
ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการหลายรายมักทำธุรกิจให้มีความหลากหลายและครบวงจรมากขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 File size : 0.154 MB.
 Type : doc
09-06-2558pattanakit.net
(922)
ในกรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบี้ย หรือมีค่าตอบแทน

 File size : 2.526 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(1,100)
เงินค่าสมาชิก เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นที่จ่ายไปในลักษณะทำนองเดียวกัน

 File size : 0.095 MB.
 Type : pdf
09-06-2558pattanakit.net
(980)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.