16K
2 พฤศจิกายน 2559
มาตรฐานแฟรนไชส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(DBD Franchise Standard)
ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นสาขาบริการจัดจำหน่ายที่อยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของ
อาเซียน (AFAS : Asean Frameworks Agreement on Service) สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและช่วยให้ธุรกิจพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดข้อจำกัดและสร้างความได้เปรียบในด้านแหล่งเงินทุน

อีกทั้งยังสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ แบ่งออกเป็น ธุรกิจค้าปลีก บริการ อาหารและเครื่องดื่ม ความงามและสปา และการศึกษา
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ โดยมีจุดมุ่งหมายต้องการให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐาน และนำไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความมั่นคงพร้อมแข็งขันในระดับสากล

นอกจากนั้นยังได้ให้การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์โดยการสร้างและขยายเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้สามารถขยายตลาดสู่สากล
 
พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน (Franchise Standard) ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากลและสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น

โดยจะเน้นให้คำปรึกษาเชิงลึกและแนะนำเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์หรือยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น ณ สถานประกอบการ


“ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์”

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์" 
 
 
1. สร้างความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
 • ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเป็นแบบอย่างที่ดี(Best Practice)
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการและเชิงลึก พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ณ สถานประกอบธุรกิจ
 • การตรวจประเมิน และจัดทำแผนพัฒนาองค์กรจากทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
3. เผยแพร่ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
 • คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนายกระดับฯ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา การสร้างปรับกระบวนงาน และพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการธุรกิจอื่นๆ

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ 
 1. ได้รับการประเมินศักยภาพของตนเองและธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเนชั่น
 2. ได้รับคำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐาน ณ สถานประกอบธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. เสริมสร้างเครือข่ายและได้รับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์บริหารธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
 4. ได้รับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อใช้ในการส่งเสริม ความน่าเชื่อถือของกิจการ
 5. มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ธุรกิจผ่านสื่อในเครือเนชั่นที่มีผู้อ่านทั่วประเทศ
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
 1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีใบทะเบียนพาณิชย์เพื่อการประกอบกิจการ
 2. ดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
 3. เป็นธุรกิจเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51 %
 4. ผู้บริหารหลักของกิจการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 5. มีการให้สิทธิแฟรนไชส์แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า 1 ราย
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร และ หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบทะเบียนพาณิชย์
 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เช่น เอกสารเปิดเผยข้อมูลแฟรนไชส์ (FDD: Franchise Disclosure Document) คู่มือการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ (Operations Manual) หรือ สำเนาหนังสือสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Agreement) เป็นต้น 


ธุรกิจแฟรนไชส์ คือ อะไร?มาตรฐานแฟรนไชส์ และแฟรนไชส์โกอินเตอร์ (English Version)
 
 

 
รายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละปี 
รวบรวมโดยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,638
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,413
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
728
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
723
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
682
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
553
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.