27K
2 พฤศจิกายน 2559
มาตรฐานแฟรนไชส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(DBD Franchise Standard)
ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นสาขาบริการจัดจำหน่ายที่อยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของ
อาเซียน (AFAS : Asean Frameworks Agreement on Service) สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและช่วยให้ธุรกิจพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดข้อจำกัดและสร้างความได้เปรียบในด้านแหล่งเงินทุน

อีกทั้งยังสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ แบ่งออกเป็น ธุรกิจค้าปลีก บริการ อาหารและเครื่องดื่ม ความงามและสปา และการศึกษา
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ โดยมีจุดมุ่งหมายต้องการให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐาน และนำไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความมั่นคงพร้อมแข็งขันในระดับสากล

นอกจากนั้นยังได้ให้การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์โดยการสร้างและขยายเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้สามารถขยายตลาดสู่สากล
 
พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน (Franchise Standard) ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากลและสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น

โดยจะเน้นให้คำปรึกษาเชิงลึกและแนะนำเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์หรือยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น ณ สถานประกอบการ


“ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์”

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์" 
 
 
1. สร้างความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
 • ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเป็นแบบอย่างที่ดี(Best Practice)
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการและเชิงลึก พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ณ สถานประกอบธุรกิจ
 • การตรวจประเมิน และจัดทำแผนพัฒนาองค์กรจากทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
3. เผยแพร่ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
 • คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนายกระดับฯ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา การสร้างปรับกระบวนงาน และพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการธุรกิจอื่นๆ

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ 
 1. ได้รับการประเมินศักยภาพของตนเองและธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเนชั่น
 2. ได้รับคำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐาน ณ สถานประกอบธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. เสริมสร้างเครือข่ายและได้รับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์บริหารธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
 4. ได้รับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อใช้ในการส่งเสริม ความน่าเชื่อถือของกิจการ
 5. มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ธุรกิจผ่านสื่อในเครือเนชั่นที่มีผู้อ่านทั่วประเทศ
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
 1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีใบทะเบียนพาณิชย์เพื่อการประกอบกิจการ
 2. ดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
 3. เป็นธุรกิจเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51 %
 4. ผู้บริหารหลักของกิจการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 5. มีการให้สิทธิแฟรนไชส์แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า 1 ราย
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร และ หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบทะเบียนพาณิชย์
 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เช่น เอกสารเปิดเผยข้อมูลแฟรนไชส์ (FDD: Franchise Disclosure Document) คู่มือการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ (Operations Manual) หรือ สำเนาหนังสือสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Agreement) เป็นต้น 


ธุรกิจแฟรนไชส์ คือ อะไร?มาตรฐานแฟรนไชส์ และแฟรนไชส์โกอินเตอร์ (English Version)
 
 

 
รายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละปี 
รวบรวมโดยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
สาขาใหม่ มาแล้ว! ทูลเก..
5,463
PLAY Q by CST bright u..
1,063
มาแล้ว! #งานแฟรนไชส์ ม..
940
อร่อย! เลิศ! รสเด็ด ก๋..
931
สุดปัง! แฟรนไชส์หม่าล่..
781
ลงทุนกับ “ซุปซุป” ร้าน..
755
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด