หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   รายงานการศึกษาเครือข่ายวิสาหกิจ 
117K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
 File size : 2.962 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(2,386)
ศักยภาพของ SME ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 File size : 3.671 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(2,839)
อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าผลผลิตสูงและนอกจาก
 File size : 0.863 MB.
 Type : pdf
10-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,519)
อุตสาหกรรมก่อสร้างที่เป็น SME มีบทบาทในทางเศรษฐกิจสูง เมื่อเทียบกับ SME ในสาขาอื่น
 File size : 1.611 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,317)
วิสาหกิจส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 File size : 2.305 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(2,385)
ภาพรวมของเครือข่ายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร กลุ่มจังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์
 File size : 2.9 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,235)
สายน้ำกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจข้าว เริ่มที่ต้นน้ำธุรกิจเป็นปัจจัยการผลิต
 File size : 3.004 MB.
 Type : PDF
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,229)
กลุ่มผู้ประกอบการการค้าชายแดนไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง
 File size : 2.459 MB.
 Type : PDF
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,106)
มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น บึงบอระเพ็ด
 File size : 2.914 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,134)
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความชำนาญและมีความรู้ทางเทคนิคการผลิตสูง
 File size : 2.837 MB.
 Type : PDF
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,132)
ระบบการขนส่งทางอากาศเป็นระบบการขนส่งที่มีการขยายตัวเร็ว
 File size : 2.568 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,154)
รายละเอียดโครงการเครือข่ายวิสาหกิจบริการองค์ความรู้ จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์
 File size : 2.768 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,103)
สายน้ำกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจอ้อยและน้ำตาลคล้ายคลึงกับของเครือข่าย
 File size : 2.611 MB.
 Type : PDF
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,155)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถของภาคเหนือตอนบน
 File size : 4.084 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,144)
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นประตูสู่ภูมิภาคต่างๆ
 File size : 2.934 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,073)
อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์
 File size : 2.959 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,178)
ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายสำคัญของโลก
 File size : 3.154 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,209)
ภาพรวมของเครือข่ายวิสาหกิจผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จังหวัดนครปฐมและราชบุรี
 File size : 0.547 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,179)
ภาพรวมของเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สับปะรด
 File size : 0.517 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,182)
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย
 File size : 0.657 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,119)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
 File size : 0.564 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,079)
สำหรับอุตสาหกรรมจักรยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ
 File size : 0.619 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,058)
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้
 File size : 0.65 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,274)
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีประวัติศาสตร์
 File size : 1.737 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,208)
นอกจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะมีบทบาทสำคัญต่อการส่งออก
 File size : 1.218 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,177)
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปของไทย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 File size : 1.467 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,270)
ยางพาราเป็นอุตสาหกรรมหลักซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
 File size : 3.264 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,171)
เนื่องจากพื้นที่ส่วนหนึ่งของด่านปาร์ดังเบซาร์ และเทศบาลตำบลตากใบเป็น
 File size : 2.885 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,087)
การท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเริ่มได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
 File size : 2.96 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,043)
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทยมีอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน
 File size : 3.114 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,083)