หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน   เอกสารประกอบการยื่นแบบ 
57K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นกรณีเป้นผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปรวมทุกประเภทเงินได้แว้วต้องไม่เกินคนละ 190,000 บาท
 File size : 0.662 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(3,586)
ได้อุปการะเลี้ยงดูข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้กำหนดให้เป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูในการยื่น
 File size : 0.32 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(3,800)
คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(7,725)
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า (ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้รับรอง)……………..……………….อายุ………….ปี
 File size : 0.058 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(3,201)
ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อตามรายการข้อมูลที่ส่งมาพร้อมนี้เป็นผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นพนักงานของ ชื่อหน่วยงาน หรือกิจการ:
 File size : 0.41 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,893)
เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ
 File size : 0.05 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,328)
เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชชย์  การเกษตร การอุตสาหกรรม  การขนส่ง หรือการอื่น ๆ ฯลฯ
 File size : 0.691 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,332)
ให้รวมจำนวนเงินได้หลังหักเงินได้ที่ได้รับยกเว้นฯ ในแต่ละหัวข้อไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด. 94
 File size : 0.844 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(2,277)