หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน (68)
57K
ซัพพลายเออร์ขายดี
ค้นหาหน่วยงานสนับสนุน SMEs Read more

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา เริ่มเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2544 เป็น ปีการศึกษาแรก ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของผู้บริห

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (Hatyai University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดิมชื่อ "วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่" และได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาล

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น..

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (Eastern Asia University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า "คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง ต้องเป็นภาพรวมของกระบวนการคิดที่ทันสมัย จึงจะสามารถนำพาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการ การเสริมสร้างประสบ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยธนบุรี (อักษรย่อ คือ มธร.) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ..

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละของกลุ่มบุคคลที่เคยไปศึกษาและฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โด

มหาวิทยาลัยภาคตะวันอ..

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2531 โดย นายสุบิน ปิ่นขยัน ซ

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

มหาวิทยาลัยภาคกลาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาเอกชน (สกอ.) ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพ

วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก

ด้วยสำนึกในพระคุณของแผ่นดิน อันมีคุณากุลต่อตระกูล นายเพิ่ม-นางละออง รุ่งเรือง จนก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และการงานสืบเนื่องต่อกันมาหลายชั่วชีวิต ในเขต