หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, มหาวิทยาลัยเอกชน
5.6K
11
วิทยาลัยทองสุข
SMEs
องค์กร วิทยาลัยทองสุข 
Organization Thongsook college
รายละเอียด
วิทยาลัยทองสุข เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมพ.ศ. 2537 ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2538 โดยมีผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรก คือ ดร.พรชัย อรัณยกานนท์ วิทยาลัยทองสุข ได้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามาครบ 18 ปี เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมไปรับใช้สังคม 
 
ปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับ วิทยาลัยดำเนินมางานด้วยความเชื่อมั่นว่า การจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนและบุคลากร เป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง วิทยาลัยทองสุข มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปมาได้ทุกวันนี้ 
โดยความร่วมมือของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และด้วยความตั้งใจรวมทั้งการปฏิบัติตนของนักศึกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิตซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รวมทั้งการเป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย อีกทั้งสื่อมวลชนเองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาของสถาบัน การจัดการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
ด้วยปณิธานและความตั้งใจแน่วแน่ในการแบ่งเบาภาระด้านการจัดการศึกษาของภาครัฐ วิทยาลัยทองสุขจึงมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วย คุณวุฒิ คุณภาพ และคุณธรรม และได้มีพื้นฐานที่ดีเพื่อประกอบอาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ในขั้นสูงยิ่งขึ้นต่อไป 
 
การศึกษาระดับสูงกว่าระดับปริญญาเป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในสาชาวิชาการเฉพาะทางที่เรียนให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น มุ่งสร้างความ ก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาค้นคว้า วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางสังคมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน

ซึ่งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานี้มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผน พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบุกเบิกหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ

รวมทั้งมีความ สามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยทองสุข ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จึงได้กำหนดนโยบาย และแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ. 2553-2555 ขึ้นไว้ดังนี้
  • นโยบายที่ 1 ส่งเสริมให้ใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงาน
  • นโยบายที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ
  • นโยบายที่ 3 ส่งเสริมให้นำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  • นโยบายที่ 4 ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ตั้ง 99/79 ถ.บรมราชชนนี ใกล้ต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10171
โทรศัพท์ 02-8851421-4
โทรสาร 02-8851428
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,632 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด