หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   พรบ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 
42K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวรรมกรรม คือ ....................................................................
 File size : 0.063 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,635)
เจ้าของตกลงให้เช่าตกลงเช่าลิขสิทธิ์ในงานวรรมกรรมเรื่อง.............................................
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,632)
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
 File size : 0.115 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,416)