ติดต่อเรา     ที่ปรึกษา    แบบประเมิน การพัฒนาธุรกิจ SMEs
15K
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
*
ตำแหน่ง
บริษัท ชื่อแบรนด์
เบอร์โทร
*
E-mail
*
Website LINE ID
กรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริง (เพื่อวัดผลในการเข้ารับคำปรึกษาในลำดับต่อไป)
1. กิจการหรือธุรกิจของท่าน อยู่ในภาคธุรกิจใด
2. กิจการหรือธุรกิจของท่าน อยู่ในประเภทใด
3. ลักษณะการประกอบการในกิจการหรือธุรกิจของท่านอยู่ในรูปแบบใด
4. กิจการหรือธุรกิจของท่าน เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา (ปี)
5. กิจการหรือธุรกิจของท่าน มีความโดดเด่น และแตกต่างจากธุรกิจอื่น
6. กิจการหรือธุรกิจของท่าน มีผลกำไรและผลการตอบรับที่ดี
7. ท่านต้องการเข้ารับคำปรึกษาทางด้านใด มากที่สุด
    (ระดับความต้องการ คือ น้อยที่สุด = 1 , น้อย = 2 , ปานกลาง = 3 , มาก = 4 และ มากที่สุด = 5)
7.1 ด้านบัญชี การเงิน
7.2 ด้านการบริหารจัดการ
7.3 ด้านการตลาด
7.4 ด้านการผลิต
7.5 ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์
7.6 ด้านกฎหมาย
7.7 ด้านบุคลากร
7.8 ด้านการพัฒนาองค์ความรู้
8. ท่านพร้อมจะพัฒนากิจการหรือธุรกิจของท่านแล้วใช่หรือไม่
9. ท่านวางแผนให้การพัฒนาธุรกิจนี้ สำเร็จตามโครงการ โดยใช้ระยะเวลา
10. ท่านพร้อมสำหรับการพัฒนาธุรกิจของท่านแล้วหรือไม่
11. ท่านมีงบสำหรับการเข้ารับการปรึกษาด้านธุรกิจ โดยประมาณ
*
ส่งข้อมูล
← Previous Form Next Form →
แบบฟอร์ม ผู้สนใจเข้าโปรแกรมที่ปรึกษา Franchise แบบฟอร์ม ผู้สนใจเข้าโปรแกรมที่ปรึกษา SMEs