หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   รอบรู้ธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
20K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มราคา เพื่อให้ธุรกิจได้กำไรมากขึ้นจะต้องทำให้สินค้าสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น
 File size : 0.097 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(810)
ในการประกอบธุรกิจ นักธุรกิจจะต้องคอยเสาะหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ
 File size : 0.1 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(801)
ธุรกิจจะต้องจัดทำบัญชีให้โปร่งใส เพราะต้องรับผิดชอบต่อหุ้นส่วน รับผิดชอบต่อสังคมและรับผิดชอบต่อรัฐบาล
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(794)
การมีทัศนคติที่ดีต่องาน เพราะแม้จะเป็นคนที่มีฝีมือดีแต่ถ้าไม่รักไม่ชอบในงานที่ทำก็ไม่อาจทำให้งานประสบความสำเร็จ
 File size : 0.099 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(793)
การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของธุรกิจถือเป็นหัวใจของการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน
 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(802)
นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับบัญชีที่ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจแล้ว เรื่องที่ควบคู่กับบัญชีก็คือเรื่องภาษี
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(794)
เรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาแบบบูรณาการ
 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(781)
การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(799)
ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากความสำคัญของการสร้างสินค้าที่ดีแล้ว
 File size : 0.103 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(781)
ธุรกิจที่มีสินค้าคุณภาพดี แต่ไม่สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างทั่วถึงก็มีปัญหาได้เช่นกัน
 File size : 0.097 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(812)
การทำธุรกิจในปัจจุบันไม่อาจจะพัฒนาสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพัฒนาในทุกๆขั้นตอนของการทำธุรกิจ
 File size : 0.1 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(800)
การทำธุรกิจใดๆ ให้ประสบความสำเร็จจะต้องมีการกำหนดทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน
 File size : 0.099 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(784)
การจัดทำการส่งเสริมการขายของธุรกิจการค้าและบริการแบบมืออาชีพ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 File size : 0.099 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(784)
การสร้างภาพพจน์ที่ดี ลูกค้าโดยทั่วไปอยากได้รับความภาคภูมิใจจากการซื้อหาสินค้าหรือบริการจากธุรกิจ
 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(797)
การบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายว่าต้องการบรรลุสิ่งใด
 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(785)
การส่งเสริมการขายกับร้านค้า จุดประสงค์ของการส่งเสริมการขายกับร้านค้าก็เพื่อให้ร้านค้ายอมรับนำเอาสินค้าไว้ขาย
 File size : 0.107 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(798)
การมองหาโอกาส โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มักจะเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยภาวะแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(801)
สภาวะการแข่งขัน ธุรกิจจะต้องรู้ก่อนว่า ต้องแข่งกับใคร? แข่งที่ไหน? และจะแข่งอย่างไร?
 File size : 0.108 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(783)
ขยายด้วยสินค้าเก่าในกลุ่มลูกค้าเก่า เป็นการศึกษาจากกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของธุรกิจว่ามีการใช้สินค้ามากพอหรือยัง
 File size : 0.095 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(781)
มองโอกาสไม่ชัดเจน พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสของธุรกิจ เช่น การซื้อของผู้บริโภคเป็นแบบ  One Stop Shopping
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(785)
ต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ ธุรกิจจะต้องดำเนินการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 File size : 0.112 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(764)
คู่ค้าในทางธุรกิจ(Suppliers) อาจจะเป็น ผู้ขายเครื่องจักร ผู้ขายวัตถุดิบ ผู้ขายชิ้นส่วน ผู้ให้บริการขนส่ง
 File size : 0.099 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(750)
สร้างวัตถุดิบใหม่ๆ วัตถุดิบๆที่ใช้ผลิตสินค้าในปัจจุบันอาจมีข้อจำกัดในด้านคุณสมบัติบางประการ
 File size : 0.109 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(754)
การจัดซื้อ บุคลากรที่มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ประกอบการขะช่วยลดต้นทุนจากการจัดซื้อของธุรกิจ
 File size : 0.105 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(749)
การติดต่อสื่อสาร เมื่อลูกค้าจะติดต่อสื่อสารกับธุรกิจต้องสะดวก ธุรกิจจะต้องจัดเตรียมช่องทางที่ลูกค้าจะใช้ติดต่อกับธุรกิจ
 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(748)
ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปย่างมาก มีธุรกิจข้ามชาติเข้ามาเปิดกิจการค้าปลีกหลายรายและมีการแข่งขันสูงมาก
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(736)
ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปย่างมาก มีธุรกิจข้ามชาติเข้ามาเปิดกิจการค้าปลีกหลายรายและมีการแข่งขันสูงมาก
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(742)
ธุรกิจจะปรับองค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันได้อย่างทันการณ์
 File size : 0.101 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(740)
สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการแข่งขันทางธุรกิจ คือ สงครามราคา ธุรกิจจะหนีกับดักสงครามราคาได้โดย สร้างภาพพจน์
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(746)
การปรับปรุงข้อเสนอโดยรวมที่ให้กับลูกค้า ธุรกิจจะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่นำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มาตรฐานหรือไม่?
 File size : 0.108 MB.
 Type : pdf
08-05-2563กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(758)