หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
112K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
1.กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้2.กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
 File size : 0.792 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(13,051)
ชื่อ....................ชื่อสกุล..................ที่อยู่...............ห้องเลขที่..................ชั้นที่........หมู่บ้าน
 File size : 0.433 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,891)
ชื่อ....................ชื่อสกุล.................ชื่อสถานประกอบการ.........ที่อยู่............ห้องเลขที่....ชั้นที่............หมู่บ้าน
 File size : 0.97 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(2,199)
ชื่อ......ชื่อสกุล...........ชื่อสถานประกอบการ..................ที่อยู่ อาคาร.......ห้องเลขที่...ชั้นที่.......หมู่บ้าน
 File size : 2.015 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(5,738)
ชื่อ..........ชื่อสกุล........ที่อยู่...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............ถนน..........ตำบล/แขวง
 File size : 0.433 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,317)
ชื่อ..........ชื่อสกุล........ชื่อสถานประกอบการ.............ที่อยู่...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............ถนน..........ตำบล/แขวง
 File size : 0.97 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,472)
- เงินได้ตามมาตรา 40 (8) เฉพาะกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ตามาตรา 48 (4))
 File size : 0.378 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(1,819)
-ให้กรอกรายการที่เกี่ยวข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน และถูกต้องสมบูรณ์ โดยการเขียนหรือพิมพ์ก้อได้
 File size : 0.329 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(1,873)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจิงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน  และใบแนบ(ถ้ามี) รวม........ฉบับ
 File size : 0.528 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(1,975)
(กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ )
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(1,730)
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคได้เท่ากับจำนวณเงินที่ได้บริจาคจริงในปีภาษี 2552 แต่รวมกันต้องไม่เกิน
 File size : 0.232 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(1,369)
กรณีคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ฝ่ายต่างยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94
 File size : 0.215 MB.
 Type : pdf
28-12-2553mrtaxbiz
(1,499)