หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
99K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 จำนวน 3 ฉบับ

 File size : 0.052 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(3,127)
1.ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ประสงค์จะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบคำขอแจ้งขอใช้สิทธิพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 File size : 0.539 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(4,224)
ชื่อผู้ประกอบการ..........................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร...............ชื่อสถานประกอบการ...........................เป็น  สำนักงานใหญ่  สาขา
 File size : 0.084 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(2,980)
1.การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 File size : 0.042 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,507)
ชื่อผู้ประกอบการ..................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร............ชื่อสถานประกอบการ.............เป็น..สำนักงานใหญ่..สาขา
 File size : 0.084 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(3,159)
แบบรายละเอียดสินค้าคงเหลือ สำหรับบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 File size : 0.051 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,773)
ชื่อผู้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม..................ที่อยู่ ..อาคาร..............ห้องเลสขที่...............ชั้นที่...........
 File size : 0.516 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,470)
รายงานภาษีซื้อนั้นเป็นรายงานแสดงมูลค่าสินค้าหรือบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
 File size : 0.051 MB.
 Type : pdf
14-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,408)
เอกสารที่แนบ  ได้แนบเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดด้านหลังมาด้วย  จำนวน.........................ฉบับ
 File size : 0.545 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(2,306)
ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและมีความประสงค์ที่จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
 File size : 0.398 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(5,885)
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว
 File size : 0.463 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,483)
ชื่อสถานประกอบการที่จดแจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ…………………..…………
 File size : 0.062 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,734)
ชื่อสถานประกอบการที่จดแจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ...................................
 File size : 0.409 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,253)
ข้าพเจ้ารับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
 File size : 0.742 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(2,986)
มีความประสงค์ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกันดังนี้
 File size : 0.475 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,540)
ขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.20)
 File size : 0.503 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,547)
ขอแจ้งรายการเกี่ยวกับการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร  เพื่อเฉลี่ยภาษีซื้อ  ดังนี้
 File size : 0.497 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,443)
ตามที่ได้แจ้งรายการเกี่ยวกับการประมาณการการใช้พื้นที่อาคารต่อกรมสรรพกรไว้ตามแบบ  ภ.พ.50.1
 File size : 0.438 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,332)
พื้นที่อาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเอง  ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม..............ตารางเมตร
 File size : 0.548 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,369)
พื้นที่อาคารที่ใช้  นอกจากพื้นที่อาคารที่ใช้ตาม  3.1  รวม......................ตารางเมตร
 File size : 0.515 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,333)
ชนิดและประเภทหน่วยความจำของเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่บริษัทฯ/ห้างขออนุมัติ
 File size : 0.401 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,772)
ด้วย บริษัท/หจก………………………มีความประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษี
 File size : 0.386 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(3,249)
มีความประสงค์ ขออนุมัติเป็นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพาก
 File size : 0.489 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(2,510)
มีความประสงค์จะขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  เนื่องจาก
 File size : 0.517 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,365)
รายการเปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ : เปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่...........เดือน..................พ.ศ.............
 File size : 0.774 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,431)
ใบอนุญาตประกบกิจการในประเทศไทยเลขที่  (ที่จดแจ้งไว้เดิม).............................................
 File size : 0.444 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,193)
ที่อยู่ : อาคาร.............................ห้องเลขที่............................... ชั้นที่....................... หมู่บ้าน................................
 File size : 0.374 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,430)
มีความประสงค์ขออนุมัติจัดทำรายงานภาษีขาย  รายงนภาษีซื้อ  รายงานสินค้าและวัตถุดิบ  ของสถานประกอบการ
 File size : 0.538 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,195)