หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   คลังความรู้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
50K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจ SMEs หัวข้อ “ตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจด้วยตัวคุณ” เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจเช็คศักยภาพและสถานะของกิจการ 

 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,004)
การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ต้องมีความถูกต้องชัดเจน รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายโดยใช้หลักการเป็นผู้ให้บริการที่ดี

 File size : 27.904 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(958)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดสายด่วน 1570 ให้ประชาชน แจ้งข้อมูลทุจริตงานบริการและการปฏิบัติงานของกรมฯ 

 File size : 21.251 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(898)
ข้อมูลนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอยู่ปัจจุบันประมาณ 1,100,000 ราย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลทางทะเบียนของนิติบุคคลแต่ละรายโดยการเลือกหัวข้อ“ค้นหาแบบง่าย”

 File size : 23.079 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(910)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โดยดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและสำนักงานบัญชีอย่างต่อเนื่อง
 File size : 22.899 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(903)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่กำกับดูแล และส่งเสริมธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล และในภาวะที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 File size : 26.764 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(905)
กรมพัฒนาธุรกิจการค่ามีหน่วยงานพันธมิตรอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต่างก็มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของกรมฯ เป็นไปด้วยดี

 File size : 2.418 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(918)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการ “ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555” เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ ไทยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ 
 File size : 2.2 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(883)
ห้องประวัติศาสตร์ ต้นสายปลายทางธุรกิจ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของท่านอธิบดีบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีคนที่ 24
 File size : 4.573 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,014)
ธุรกิจ e-Commerce เป็นรูปแบบทางการค้าที่มีบทบาทสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
 

 File size : 2.768 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(927)
Œร้านค้Œาปลีกรายย‹อยแบบดั้งเดิม ที่ภาษาจีนเรียกว‹่า "โชวห่วย" จากการสำรวจทั่วประเทศมีอยู‹ประมาณ 4 แสน กว่า‹ราย 

 File size : 2.051 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(856)
ปัจจุบันสถานการณ์การค้าโลกมีอัตราการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประเทศต่างๆรวมตัวกันจัดตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
 File size : 5.922 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(922)
e-Marketplace คืออะไร ? e-Marketplace หรือ ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประเภทธุรกิจหนึ่งของ e-commerce
 File size : 4.582 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(940)
กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว เป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่การไว้วางใจ (speed of Trust) จากลูกค้ามาเป็นฐานคิดในการบริหารองค์กรแบบองค์รวม

 File size : 4.821 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(892)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานให้บริการที่ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 File size : 10.041 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(912)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการพัฒนา
 File size : 4.765 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(945)
การปรึกษาธุรกิจรายกลุ่มธุรกิจและรายกรณี โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
 File size : 14.856 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(898)
สมาคมการค้า มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเป็นกลไลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ
 File size : 3.404 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(911)
องค์กรธุรกิจจะต้องมีการกำหนดข้อบังคับให้เป็นไปตามกฏหมาย เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน
 File size : 4.695 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(975)
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงาน e-Commerce Day กระตุ้นการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน 

 File size : 13.138 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(932)
สมาคมการค้า มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นองค์กร ที่ทำหน้าที่ ในฐานะเป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจต่างๆ ตลอดจนมีหน้าที่ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสมาชิก

 File size : 7.652 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(855)
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงไดขยายพ ื้ นท ี่ใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคล ู ในพื้ นท ี่ เศรษฐกิจที่สําคัญ 4 แหง
 File size : 6.429 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(833)
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง Business Club เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่าง ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจไทย
 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(839)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีวิสัยทัศน์ องค์กรแห่งการเป็นเลิศในการให้บริการและเสริมสร้างความสามารถในนการแข่งขขันของธุรกิจ
 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(856)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถือเป็นหน่วยงานเก่าแก่หน่วยงานหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์ ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 87 ปี
 File size : 3.302 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(855)
จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(911)
การให้บริการ ณ จุดเดียว (Single Point) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 

 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(894)
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

 File size : 0 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(894)
ด้วยการสร้างระบบ One start One Stop Service (OSOS) โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการใช้เลขทะเบียนของแต่ละหน่วยงานเป็นเลขทะเบียนเดียว
 File size : 24.678 MB.
 Type : pdf
25-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(877)
สมาคมการค้า ถือเป็นองคืกรตัวแทนกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญ เพราะมีบทบาทในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
 File size : 18.965 MB.
 Type : pdf
24-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(809)