หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   เอกสารทั่วไป 
612K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ชื่อสถานประกอบกิจการ............สถานที่ตั้ง  สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ ............. หมู่ที่............ ซอย.........
ถนน...............ตำบล / แขวง.......... อำเภอ / เขต.......

 File size : 0.113 MB.
 Type : doc
07-03-2561pnkaccount.co.th
(2,999)
ห้ามนายจ้างเลิกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรที่เกี่ยวข้องกับความสามารถหรือพฤติกรรมของลูกจ้าง
 File size : 0.061 MB.
 Type : pdf
07-03-2561pnkaccount.co.th
(1,974)
ในปัจจุบัน ขาวญี่ปุ่นหันมาสนใจสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นมีความต้องการอุปโภคและบริโภค สินค้าที่มาจากธรรมชาติ 
 File size : 14.095 MB.
 Type : pdf
05-02-2561 ไม่ระบุ
(1,121)
งาน International Franchise Show มีสถิติที่ดีในอันดับต้น ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นแบรด์สินค้าชั้นนำ หรือ Start up ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 40 ปี ทั้งนี้ยังมีสถิติอัตราแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการหาคู่ค้า ตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นทุกปี
 File size : 3.336 MB.
 Type : pdf
22-01-2561 ไม่ระบุ
(946)
For 3 days, Agri Machinery & Tech Vietnam Expo 2018 will showcase more than 500 products and will gather over 100 international manufacturers as well as service providers on Crop Production.

 File size : 1.473 MB.
 Type : pdf
17-01-2561 ไม่ระบุ
(931)
WELCOME TO AGRI CAMBODIA 2018 The most comprehensive exhibition series on agriculture industry – Gathering point of Agricultural machineries, fertilizers, Agro chemicals and Agriculture products in Southeast Asia
 File size : 2.24 MB.
 Type : pdf
17-01-2561 ไม่ระบุ
(948)
AGRI MYANMAR 2018 is committed to providing an the most updated market trends, growth sectors, challenges and opportunities in agricultural market
 File size : 1.622 MB.
 Type : pdf
17-01-2561 ไม่ระบุ
(937)
โอกาสที่ทำให้คุณ ก้าวไกลกว่าตู่แข่ง Word's Largest Gifts And Premium Fair Returns มหกรรมงานเจรจาธุรกิจสินค้า ของขัวญและพรีเมี่ยมใหญ่ที่สุดในฮ่องกง โอกาสทางธุรกิจในการยกระดับแบรนด์สู่ตลาดสากล
 File size : 16.198 MB.
 Type : pdf
17-01-2561 ไม่ระบุ
(947)
11th Edition Vietnam International Exhibition on Aesthetic, Beauty, Cosmetic, Hair, Nail & Spa
 
Cosmobeauté Vietnam is proven to be the largest beauty trade exhibition in the region for contributing to the growth of beauty industry for more than 10 years.

 File size : 2.913 MB.
 Type : pdf
19-12-2560 ไม่ระบุ
(1,006)
งาน Seamless Thailand ที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 นี้จะเชิญผู้ชำนาญการ ผู้คิดค้นและผู้ประกอบการรายใหญ่มาร่วมแสดงทัศนคติต่อแนวโน้มที่สำคัญที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระเงิน ธุรกิจค้าปลีกและอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ชทั่วประเทศ โดยการประชุมครั้งสำคัญนี้จะครอบคลุมในหลายๆ 
 File size : 1.911 MB.
 Type : pdf
18-12-2560 ไม่ระบุ
(1,053)
คําว่าเอกลักษณ์นั้น คือ  ต้องเป็นลักษณะเฉพาะเป็นลักษณะเด่นของสังคมหรือลักษณะส่วนรวมของสังคมที่เห็นเด่นชดแตกต่างจากสังคมอื่นๆ

 File size : 0.614 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(991)
กรณีซื้อ/จ้าง จากร้านเดียวกันต่อชุดเบิก 1 ชุด ตั้งแต่ 5,000 – ขึ้นไป ต้องกรอกข้อมูลดังนี้ ชื่อบริษัท/ห้างร้าน (ภาษาไทย).......ชื่อบริษัท/ห้างร้าน (ภาษาอังกฤษ) 

 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
24-08-2560sci.sru.ac.th
(1,344)
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ [ ] ข้าพเจ้า  [ ] คณะเดินทาง ดังนี้ (10) 
 File size : 0.02 MB.
 Type : docx
24-08-2560sci.sru.ac.th
(2,719)
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ชื่อส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 File size : 0.016 MB.
 Type : docx
24-08-2560sci.sru.ac.th
(1,238)
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม.................................โครงการ/หลักสูตร....................................................
 File size : 0.172 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(1,669)
เอกสารที่ได้รับจากการไปราชการ / การอบรมสัมมนา / การศึกษาดูงาน มีดังต่อไปนี้ คือ
 File size : 0.058 MB.
 Type : doc
24-08-2560sci.sru.ac.th
(4,399)
เพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ เมื่อเดินในงานแสดงสินค้า แฟรนไชส์ สามารถจดข้อมูลและเปรียบเทียบ ธุรกิจได้ทันที มีประโยชน์มาก
 File size : 0.179 MB.
 Type : png
23-09-2558ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์
(2,274)
เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้กับผู้จ่ายเงินเพื่อเเสดงหลักฐานว่าได้รับเงินเรียบร้อยเเล้วซึ่งเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือการให้บริการ


 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(14,030)
หนังสือรับรองการทำงาน คือ เอกสารที่นายจ้างออกให้กับลูกจ้างหรือพนักงาน เพื่อยืนยันว่าลูกจ้างหรือพนักงานได้ปฏิบัติงานกับที่บริษัทจริง

 File size : 0.04 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(15,535)
สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ คือ สัญญาข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำสัญญา ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบเฟอร์นิเจอร์

 File size : 0.037 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(3,699)
สัญญาการค้ำประกันการแลกเช็ค คือ เอกสารสัญญาระหว่างผู้รับแลกและผู้ขอแลกเช็ค โดยเข้าทำสัญญาเเลกเช็คเป็นเงินสด

 File size : 0.056 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(2,582)
ใบเสนอราคาซ่อมสินค้า คือ เอกสารที่ออกให้ลูกค้ากรณีลูกค้าต้องการซ่อมสินค้าเพื่อแจ้งให้ทราบราคาก่อนทำการส่งซ่อม

 File size : 0.191 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(5,459)
สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน คือ เอกสารสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายทรัพย์สิน ตกลงที่จะซื้อขายทรัพย์สินและบันทึกรายละเอียดเงื่อนไขในการซื้อขาย พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ขาย ผู้ซื้อ และพยาน ไว้เป็นหลักฐาน

 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(2,643)
หนังสือแจ้งเตือนพนักงาน คือ เอกสารที่บริษัทออกมาเพื่อแจ้งเตือนพนักงานในกรณีที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางบริษัท โดยอาจระบุการลงโทษ

 File size : 0.054 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(4,427)
เอกสารที่ผู้ขอใช้รถต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรถที่ขอใช้ อาทิ เลข กม. สถานที่ เวลา อุบัติเหตุ หมายเหตุ ความเสียหาย ฯลฯ

 File size : 0.149 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(4,660)
ใบที่ใช้ตรวจงานที่มีการจ้างทำ เมื่อผู้รับจ้างทำแจ้งว่าทำงานเสร็จผู้ควบคุมงาน (คือ บุคคลที่บริษัมที่จ้างมอบหมาย) ก็ต้องไปตรวจรับงานว่าผ่านไหม หรือต้องมีแก้ไขอะไรบ้าง

 File size : 0.048 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(4,454)
เอกสารที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย ราคา ซึ่งรวมแล้วมีค่าใช้จ่ายไม่มากนักตามที่กิจการมีการกำหนดไว้ สามารถออกใบสำคัญเงินสดย่อยได้

 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(5,124)
เอกสารที่ใช้ส่งนำหน้าเอกสารเมื่อมีการส่งข้อความหรือเอกสาร แจ้งให้กับผู้รับได้ทราบรายละเอียดต่างๆ

 File size : 0.162 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(4,554)
คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม สปส.6-16 เป็นเอกสารที่ใช้แทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมสำหรับนายจ้าง อาจเนื่องมาจาก สูญหาย , ถูกทำลาย , ชำรุดในสาระสำคัญ

 File size : 0.347 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(2,010)
ใบสรุปรายการแสดงการส่งเงินสมทบ กรณียื่นรวม สปส.1-10/1 คือ เอกสารที่นายจ้างใช้เพื่อยื่นชำระเงินสมทบรวมของสาขา (ในกรณีที่บริษัทมีสาขา)

 File size : 0.257 MB.
 Type : pdf
15-08-2557openerpthailand.org
(2,395)