สินเชื่อ     สินเชื่อบุคคล (Personal Loan)
19K
สินเชื่อบุคคล (Personal Loan) คือวงเงินสด สินเชื่อที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินโอนเข้าบัญชีให้คุณ เมื่อการสมัครได้รับการอนุมัติ และมีการชำระคืนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน ตามที่ผู้สมัครระบุ เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 18 เดือนไปจนถึง 60 เดือน แล้วแต่เงื่อนไขของธนาคารที่คุณยื่นใบสมัคร วงเงินกู้ส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ที่ 3-9 เท่าของรายได้ต่อเดือนของผู้สมัครเอง
สินเชื่อของ่าย ได้เร็ว
ค้นหาสินเชื่อ Read more

สินเชื่อบุคคลเพื่อสมาช..

วงเงินให้กู้ขั้นต่ำ 10,000 บาทวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสมรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุนพิจารณาให้กู้เพิ่มเติมได้ ภายในวงเงิน ไม่เกินกว่ายอดเง

สินเชื่อเงินสดทันใจกสิ..

วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ รายปี ตลอดชีพฟรี ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)กดง่ายที่ตู

สินเชื่อบุคคลเพื่อสวัส..

วงเงินให้สินเชื่อขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ระยะเวลาการผ่อนชำระวงเงินกู้ 10,000 - 20,000 บาท เลือกผ่อนชำ

สินเชื่อบุคคลเพื่อการศ..

อัตราดอกเบี้ยมหาวิทยาลัยของรัฐ คิดอัตรา  MRR + 2%   ต่อปีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ สถาบันการศึกษาอื่นๆ   คิดอัตรา  MRR + 4%  

สินเชื่อผู้ประกอบการ(น..

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร เป็นเงินลงทุนในทรัพย์สิน เพื่อขยายธุรกิจ หลักประกัน อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จำนองต่อเจ้าหนี

สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าร..

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดอัตราดอกเบี้ยMRR -1.15% ต่อปีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปีค่าธรรมเนียมไม่มี

สินเชื่อไปทำงานต่างประ..

จำนวนเงินให้กู้ตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง รวมค่าบริการในการเดินทางไปต่างประเทศและ ค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ รวมกันไม่เกินรายละ 150,000 บาท โด

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ตามที่จ่ายจริงในการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามเอกสารการลงทะเบียน หรือใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา หรือเอกสารที่แสดงค่าใช้จ่าย ดังนี้กรณีบุคคล