หน้าหลัก    ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
2.8K
3
5
สินเชื่อผู้ประกอบการ(นิติบุคคล)
ประเภท สินเชื่อบุคคล (Personal Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อผู้ประกอบการ(นิติบุคคล) 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
12 เดือน
รายละเอียด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร เป็นเงินลงทุนในทรัพย์สิน เพื่อขยายธุรกิจ

หลักประกัน
 1. อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จำนองต่อเจ้าหนี้รายอื่นจำนองเป็นประกัน
 2. หลักทรัพย์รัฐบาลไทย หรือตราสารทางการเงินซึ่งออกโดยธนาคาร หรือเงินฝากในธนาคารนี้เป็นประกัน
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 2. ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องมีสัญชาติไทย
 3. ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 รอบปีบัญชี และมีผลกำไร
 4. มีสถานประกอบการอยู่ในประเทศไทย
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
เอกสารประกอบการขอใช้สินเชื่อ
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 • รายละเอียดโครงการและแผนธุรกิจ แผนที่ตั้งของกิจการและหลักประกัน 
 • รายละเอียดของกิจการและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่เสนอกู้ โดยระบุในวัตถุประสงค์ให้นิติบุคคลกู้เงินได้ 
 • สำเนาบัญชีเงินฝากทุกประเภทย้อนหลัง 6 เดือน ของทุกสถาบันการเงิน
 • สำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือสิทธิการเช่าต่าง ๆ
อื่นๆ กำหนดชำระคืน
 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจ กำหนดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยภายในสิบสองเดือน เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ให้ชำระคืนเสร็จภายในสิบแปดเดือน
 2. เพื่อเป็นเงินลงทุนในทรัพย์สิน กำหนดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยไม่เกินสิบห้าปีเว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกินยี่สิบปี

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ที่ตั้ง เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2558-6555
โทรสาร 0-2558-6341
อีเมล์ contact@baac.or.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/baacthailand
Facebook 
www.facebook.com/baacservicemind
Youtube 
www.youtube.com/user/baacthailand
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 2,783 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 3 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ375,416 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ472 
จำนวนสมาชิก39,683 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.