หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   ความรู้ด้านองค์กรและการจัดการ 
36K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญมากในการประกอบธุรกิจ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
 File size : 17.743 MB.
 Type : pdf
20-06-2562กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(824)
สำหรับผู้บริหารที่ต้องตัดสินที่จะสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ คงจะเป็นสิ่งดีไม่น้อยที่จะมีเครื่องวัดหรือตัวเทียบว่า บริษัทควรจะต้องแสวงหานวัตกรรมในระดับใด
 File size : 0.401 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(1,237)
เป้าหมาย
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า• ภารกิจ การส่งมอบสินค้า/บริการ• ระดับของงาน วางแผน ปฏิบัติการ ควบคุม• ประเด็นของการจัดการการเคลื่อนย้าย/กองเก็บ สินค้า บริการ ข้อมูลข่าวสาร

 File size : 5.203 MB.
 Type : pdf
07-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,764)
โดยผศ.ดร.พัชรา ตันติประภา, ผศ.ดร.นิตยา เจริยงประเสริฐ, ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ หลักสูตรทายาทธุรกิจ
 File size : 1.568 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(3,210)
โดย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ หลักสูตรทายาทธุรกิจ
 File size : 0.451 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(2,572)