หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 
48K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
2.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก)
2.1กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้

 File size : 0.484 MB.
 Type : pdf
17-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(4,797)
1.ผู้ยื่นคำร้อง.....ผู้เสียภาษี.......เจ้าหน้าที่
2.ประเภทผู้เสียภาษี.........ห้างหุ้นส่วนจำกัด........คณะบุคคล

 File size : 0.511 MB.
 Type : pdf
17-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,441)
1.ผู้ยื่นคำร้อง.....ผู้เสียภาษี.......เจ้าหน้าที่
2.เป็นผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในลักษณะ

 File size : 0.548 MB.
 Type : pdf
17-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,950)
สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล  ชื่อ  คณะบุคคล.............................................
 File size : 0.349 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,716)
สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ  ชื่อ  ห้างหุ้นส่วนสามัญ.............................................
 File size : 0.384 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(2,328)
หมายเหตุ : หากผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและหรือภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย
 File size : 0.452 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,661)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / เลขที่เอกสารสำคัญ (กรณีขอแก้ไขข้อมูล/ขอคืนบัตร/ขอบัตรฯ ใหม่)......................
 File size : 0.437 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(3,296)
ชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีขอแก้ไขชื่อ/ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ให้กรอกชื่อ/ที่ตั้งเดิม)
 File size : 0.521 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(2,907)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ (กรณีเป็นองค์การระหว่างประเทศหรือมีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ)
 File size : 0.448 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(2,320)