หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคบริการ 
149K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
เกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการ 1.มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจครบถ้วน 2.มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามลักษณะหน้าที่ในการดําเนินการที่เหมาะสมของธุรกิจ

 File size : 0.761 MB.
 Type : pdf
17-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(6,588)
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากในธุรกิจค้าปลีกแบบ Convenience Store นั้น การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จ

 File size : 0.33 MB.
 Type : doc
14-05-2556หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(6,603)
น้ำพริกและน้ำพริกเผาต่างๆเป็นส่วนประกอบของอาหารไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน โดยใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆหรือใช้ในการรับประทานเป็นกับข้าวชนิดหนึ่งก็ได้
 File size : 0.07 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(4,476)
ตัวอย่างแนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคบริการ) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 File size : 0.509 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(10,425)
ความเป็นมาและสถานะของกิจการในปัจจุบัน ชื่อและที่ตั้งกิจการ / ชื่อผู้บริหารที่สำคัญ / ประเภทบริการ
 File size : 0.706 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(10,794)
เป็นการสรุปภาพรวมของแผนธุรกิจทั้งหมดโดยย่อประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ เพื่อให้ผู้บริหาร หรือผู้อ่านสามารถเข้าใจ ใจความสำคัญของแผนธุรกิจได้ในเวลาอันสั้นโดยมีเนื้อหาหลัก ๆ ดังนี้
 File size : 0.671 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(7,453)
อธิบายถึงแนวคิดของผู้บริหารในการก่อตั้งกิจการ การเติบโตของกิจการ ตลอดจนประวัติ-ประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนสำคัญที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการก่อตั้งกิจการ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานโดยย่อย้อนหลัง 3 ปี  เนื้อหาควรประกอบด้วย
 File size : 0.684 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(5,288)
อธิบายถึงภาพรวมของอุตสาหกรรม และแนวโน้มการเติบโต ตลอดจนลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้อ่านแผนธุรกิจได้เข้าใจถึงลักษณะสำคัญของอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินงานอยู่
 File size : 0.668 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(5,172)
การวิเคราะห์ SWOT แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยภายในองค์กร โดยการวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) เป็นการมองภาพของกิจการด้วยสายตาที่เป็นกลาง
 File size : 0.705 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(6,041)
หัวข้อนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านแผนธุรกิจได้ทราบถึงทิศทางที่กิจการจะก้าวไป และเป้าหมายในอนาคตทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่กิจการจะทำ
 File size : 0.671 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(5,479)
กลยุทธ์ หรือกรอบในการดำเนินงานเพื่อเดินทางไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ระดับ
 File size : 0.672 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(5,887)
อธิบายถึงรูปแบบการบริหารงานของกิจการก่อนการดำเนินงานตามโครงการใหม่  และรูปแบบการบริหารงานภายหลังการดำเนินงานตามโครงการใหม่แล้ว (เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด)
 File size : 0.698 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(5,888)
เป็นการอธิบายให้ทราบถึงข้อมูลด้านการตลาดของธุรกิจก่อนการดำเนินงานตามโครงการใหม่ ส่วนข้อมูลใดที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดภายหลังการดำเนินงานตามโครงการใหม่ให้ระบุเพิ่มเติมด้วย โดยแจกแจงรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้
 File size : 0.731 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(6,048)
ให้จัดทำ Flow Chart แสดงให้เห็นขั้นตอนการให้บริการ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการจนกระทั่งส่งมอบบริการให้กับลูกค้า และระบุเวลาโดยประมาณของแต่ละขั้นตอนหากสามารถระบุได้
 File size : 1.332 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(4,130)
สมมติฐานทางการบัญชีและการเงิน  (บอกสมมติฐาน ซึ่งเป็นที่มาของตัวเลขที่จะนำไปใช้คำนวณประมาณการงบการเงินของกิจการ)
 File size : 0.808 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(5,656)
ปัจจัยที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ (โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์โครงการเป็นหลัก)
 File size : 0.69 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(4,482)
กล่าวถึงแผนด้านต่างๆ เช่น  การขอรับรองระบบมาตรฐาน เช่น ISO, GMP, HACCP และอื่นๆ ที่จำเป็น การปรับปรุงระบบบัญชี / ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง / การขนส่ง / การจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า / ระบบการผลิต / การตลาด
 File size : 0.665 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(4,370)