หน้าดาวน์โหลด    
ไฟล์ที่มาใหม่ และได้รับการเพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูล 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งทาง ThaiFranchiseCenter.com จะได้ทำการอัพเดทต่อเนื่อง หากท่านมีไฟล์ที่ต้องการเผยแพร่ หรือ ให้คนสนใจทั่วไปได้ดาวน์โหลด กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ข้อมูลรายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ผ่านมาตรฐานแฟรนไชส์ปี 2564
 File size : 0.118 MB.
 Type : pdf
07-09-2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(20)
ความรู้เบื้องต้นของแฟรนไชส์จะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าแฟรนไชส์เป็นอย่างไร เหมาะกับธุรกิจและตัวของเราหรือไม่ และข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์มาก
 File size : 0.759 MB.
 Type : pdf
01-09-2564Business Coach & Consulting
(19)
รายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ปี 2564 จำนวน 34 กิจการ
 File size : 0.063 MB.
 Type : pdf
31-08-2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(22)
สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 File size : 0.354 MB.
 Type : pdf
31-08-2564ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์
(20)
รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินการประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award : TFA)

 File size : 1.3 MB.
 Type : pdf
31-08-2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(22)
รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID 19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID 19 Antigen Test Self Test Kits Kits)

 File size : 0.743 MB.
 Type : pdf
03-08-2564FDA-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
(119)
วิกฤติโควิด 19 ทำให้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่เรื้อรังมานานยิ่งทวี ความรุนแรง จึงต้องมีการแก้ปัญหาแบบครบวงจร ที่ผ่านมา ธปท. ร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานเจ้าหนี้
 File size : 15.7 MB.
 Type : pdf
27-07-2564กรมสุขภาพจิตและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
(87)
บริการขายแฟรนไชส์ - ที่ปรึกษาธุรกิจ - เปิดตลาดต่างประเทศ
 File size : 10.702 MB.
 Type : pdf
20-05-2564ThaiFranchiseCenter
(142)
คู่มือปฏิบัติงาน (Operation Mantual) ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปี 2563
 File size : 16.555 MB.
 Type : pdf
06-05-2564สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(147)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(138)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ

 File size : 0.106 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(129)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

 File size : 0.137 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(130)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า


 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(141)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท สุขภาพและความงาม


 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(129)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภทบริษัทนำเที่ยว

 File size : 0.091 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(141)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท ยานพาหนะ

 File size : 0.097 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(132)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภทนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว

 File size : 0.106 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(143)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท โรงแรมและที่พัก สถานที่จัดการประชุม
 File size : 0.132 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(132)
รายการเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภทภัตตาคาร / ร้านอาหาร / สตรีทฟู้ด

 File size : 0.122 MB.
 Type : pdf
05-05-2564Thailandsha.tourismthailand.org
(170)
Ratecard Youtube TFC 2021
 File size : 2.354 MB.
 Type : pdf
27-04-2564ThaiFranchiseCenter
(140)
คุณเคยเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งมาก่อนหรือไม่ ( ) เคย ( ) ไม่เคย ถ้าเคย กรุณาให้รายละเอยี ดดังต่อไปนี้ ชื่อธุรกิจ ... เป็นเป็นเจ้าของนานเท่าไหร่... ปี มีพนักงานกี่คน... คน

 File size : 0.453 MB.
 Type : pdf
23-04-2564ThaiFranchiseCenter
(238)
หาความรู้เรื่องแฟรนไชส์ ศึกษาหาความรู้เรื่องแฟรนไชส์ จากหนังสือ สื่อออนไลน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมแฟรนไชส์และ ไลเซนส์

 File size : 0.405 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(176)
ทําที่......วันที่.....เดือน......พ.ศ. ........สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง บริษัท........จํากัด โดย.....กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท............จํากัด ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน


 File size : 0.372 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(209)
ตัวอย่าง แบบฟอร์มประเมินสถานที่ตั้งร้าน สำหรับเปิดธุรกิจแฟรนไชส์
 File size : 0.405 MB.
 Type : pdf
21-04-2564ThaiFranchiseCenter
(196)
รวมแฟรนไชส์น่าลงทุน 100 แบรนด์ดัง ในไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์


 File size : 2.04 MB.
 Type : pdf
20-04-2564ThaiFranchiseCenter
(179)
1.ประวัติและความเป็นมาของธุรกิจ (Background) 2.ระบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ (System of Business) 3.สูตรความสำเร็จของธุรกิจ (Key Success of Business)

 File size : 0.509 MB.
 Type : pdf
16-04-2564ThaiFranchiseCenter
(188)
Ratecard Social Media New* 2021
 File size : 42.174 MB.
 Type : pdf
05-04-2564ThaiFranchiseCenter
(192)
ตัวอย่างเอกสารนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Present) PDF
 File size : 2.355 MB.
 Type : pdf
05-04-2564ThaiFranchiseCenter
(184)
ตัวอย่างเอกสารนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Present) PP
 File size : 2.746 MB.
 Type : pptx
05-04-2564ThaiFranchiseCenter
(254)
รูปแบบคู่มือ 12 เล่ม ในระบบแฟรนไชส์ (Type of Franchise Operations Manuals) -
 File size : 5.602 MB.
 Type : pdf
02-04-2564ThaiFranchiseCenter
(196)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.