หน้าดาวน์โหลด   การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์   สินเชื่อแฟรนไชส์ 
23K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
คุณสมบัติผู้กู้ เป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามเกณฑืที่ธนาคารกำหนด

 File size : 2.422 MB.
 Type : pdf
21-01-2558ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME Bank)
(1,184)
ให้เงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย  ปรับปรุง พัฒนานกิจการ..ให้ดียิ่งขึ้น

 File size : 1.77 MB.
 Type : pdf
21-01-2558ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME Bank)
(1,341)
คืนความสุข ให้ SMEs ที่อยากเป็นเจ้าของ โฮมออฟฟิศ ตึกแถว มินิแฟคตอรี่

 File size : 0.829 MB.
 Type : pdf
21-01-2558ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME Bank)
(1,138)
กู้ได้เพิ่มเติมไม่เกินวงเงินสินเชื่อเดิม เมื่อรวมกับหนี้คงค้างและมูลค่าหลักประกันที่ใช้ประกอบ

 File size : 1.263 MB.
 Type : pdf
21-01-2558ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME Bank)
(1,155)
เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุง เงินทุนหมุนเวียน ของกิจการ

 File size : 2.678 MB.
 Type : pdf
21-01-2558ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME Bank)
(1,169)
คืนความสุข เพิ่มประสิทธภาพในการดำเนินธุรกิจ แค่ บยส. ค้ำประกัน ก็ OK

 File size : 2.573 MB.
 Type : pdf
21-01-2558ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME Bank)
(1,077)
เพราะเป้าหมายต้องไปให้ถึง เราพร้อมเป็นเพื่อนรู้ใจ ช่วยธุรกิจคุณ

 File size : 2.734 MB.
 Type : pdf
21-01-2558ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME Bank)
(1,321)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนของผู้ขอกู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรส

 File size : 0.079 MB.
 Type : pdf
21-01-2558ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME Bank)
(1,354)