หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   สัญญาจ้างทำของ 
368K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดิน แบบแปลน แผนผัง แบบรูป รายละเอียดประกอบแบบ
 File size : 0.059 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(29,470)
ผู้รับสัญญา สัญญาจะปลูกสร้างตึกแถวด้านติดถนนรางน้า
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(3,989)
ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(46,645)
ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางด้าน
 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(3,609)
เนื่องจากที่ดินตามสัญญาจะซื้อที่ดินฉบับลงวันที่……………….………..นั้น ยังไม่ได้มีการพัฒนา
 File size : 0.1 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(2,669)
แบบก่อสร้างดังกล่าวจะต้องมีขนาดกว้าง….…………เมตร ยาว……………เมตร และสูง
 File size : 0.085 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(6,433)
งานก่อสร้างตามสัญญาฉบับนี้ไม่รวมถึงงานและค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
 File size : 0.114 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(24,952)
หนังสือสัญญาว่าจ้างเหมางานตกแต่งภายใน และทาเฟอร์นิเจอร์ฉบับนี้ทาขึ้น เมื่อวันที่ __________
 File size : 0.128 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(21,329)
ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดดังกล่าวก็ดี หรือทีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง
 File size : 0.091 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(7,064)
กาหนดแล้วเสร็จของงานทั้งหมดภายในวันที่..................เดือน....................พ.ศ............
 File size : 0.079 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(26,495)
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเป็นเหตุให้การก่อสร้างดังกล่าวต้อง
 File size : 0.097 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(22,072)
ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างสถาปนิก จัดทาการวางฝังออกแบบสถาปัตยกรรมก่อสร้างอาคาร…
 File size : 0.105 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(5,157)
โดยทำขึ้นจำนวน………….ฉบับ คู่ฉบับทุกฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันและคู่สัญญาต่างถือไว้เป็นหลักฐาน
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
03-11-2553สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
(24,705)
ทุกฝ่ายได้อ่านข้อความทั้งหมดต่อหน้ากันและเข้าใจดีโดยตลอดแล้วจึงลงชื่อต่อหน้าพยาน
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
03-11-2553นิติศาสตร์ ดอท คอม
(7,856)

งวดที่ 1 ชำระเป็นเงิน  ..........................บาท   (.................) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำหนังสือค้ำประกันของ


 File size : 0.061 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(4,710)
ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารตามที่กำหนดในสัญญา ข้อ 1. โดยสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของ วัสดุ
 File size : 0.07 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(6,517)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตรวจซ่อม ...................................ตรา...............................
 File size : 0.066 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,955)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างถมดินเนื้อที่ ..........................ไร่........................
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(9,701)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับขนตกลงรับจ้างขนส่ง..........................................................
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(3,580)
  การก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างต้องยึดหลัก Contract Drawing และ Shop Drawing เป็นหลัก
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(3,392)
   ผู้รับจ้างตกลงดำเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าสำหรับการทำงานที่จ้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
 File size : 0.065 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,822)
   ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างสร้าง. ……………………ตามแบบแปลนซึ่งแนบหลังสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด………วัน

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,874)
 ผู้รับจ้างตกลงก่อสร้างอาคารในข้อ 1 ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.................................วัน  นับแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(1,940)
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปลูกสร้างอาคาร…………………….…ชั้น   ลงในที่ดินที่ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
 File size : 0.039 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,037)
 โดยที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ..............................................มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
 File size : 0.059 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(17,142)
  ผู้รับจ้างตกลงรับทำการตามที่กำหนดในสัญญาข้อ 1.  โดยสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของชนิดที่ดี   ใช้เครื่องมือดี  และช่างฝีมือดี 
 File size : 0.064 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(4,364)
 หลักฐานแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและแสดงถึงผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาแทนผู้รับจ้างปรากฏอยู่แนบท้ายสัญญานี้
 File size : 0.085 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,942)
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ข้างต้น   ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
 File size : 0.059 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(2,748)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.