หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   ความรู้ด้านบัญชี-ภาษี 
135K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ท่ามกลางกระแสของสังคมที่เรียกร้องต้องการแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงในปัจจุบัน การประกอบกิจการในรูปแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 File size : 0.234 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,732)
การดำเนินธุรกิจ SMEs ควรมีความเข้าใจในเรื่องภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ ซึ่งมีดังนี้ 1. การจัดทำบัญชีแสดงรายได้และรายจ่ายของบุคคลธรรมดาที่มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 File size : 0.171 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,468)
มาตรฐานฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมของกิจการ

 File size : 0.163 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,324)
ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี คือ ผู้ที่มีรายได้ โดยได้เงินจากหน้าที่การงานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทย หรือจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าเงินนั้นจะรับหรือจ่ายในหรือนอกประเทศไทย

 File size : 0.07 MB.
 Type : pdf
07-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,840)
ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่งจัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิกภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใช้บังคับในพ.ศ.2535 พร้อมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 File size : 0.105 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,531)
ภาษีถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง หากรักจะอยู่เมืองไทย ไม่เสียภาษีลำบาก ถ้าไม่อยากเสียภาษีต้องไปอยู่ประเทศบรูไน

 File size : 0.048 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,445)
ภาษีเงินได้นิติคคลที่จัดเก็บจากมูลนิธิหรือสมาคมเป็นภาษีทางตรง ซึ่งกำหนดให้จัดเก็บเป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี

 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,499)
ขั้นแรกในการวางแผนการเสียภาษีคือ จะต้องดูว่ามีรายได้แค่ไหน ซึ่งหากรายได้สูงพอประมาณ จำต้องมีการวางแผน

 File size : 0.119 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,371)
ภาษีเป็นเรื่องที่น้อยคนไม่รู้จัก แม้ว่าประชาชนกว่า 62 ล้านคนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพียงประมาณ 6 ล้านคน

 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,336)
ในทางภาษีจะเรียกวิชาชีพอิสระนี้ว่าการประกอบโรคศิลป ซึ่งจะหมายความรวมถึงแพทย์ ทันตกรรม
เภสัชกรรม พยาบาล ผดุงครรภ์ กายภาพบำบัด และเทคนิคการแพทย์

 File size : 0.055 MB.
 Type : doc
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,641)
ไม่รับตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็นกลางโดยมีผลประโยชน์หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้น

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,190)
กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการให้บริการเช่าทรัพย์สินที่ได้มีการเรียกเก็บเงินประกันเงินมัดจำ หรือเงินจอง

 File size : 0.075 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,503)
วัตถุประสงค์ประการแรกของการบัญชี ก็เพื่อที่จะให้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ตัดสินใจ เพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านั้นสามารถตัดสินใจในเรื่องที่เกียวกับการเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,636)
ผู้ประกอบการประเภทซื้อมาขายไป โดยปกติไม่น่าจะต้องขอคืนเพราะการทำธุรกิจย่อมมีมูลค่าที่จะต้องชำระ

 File size : 0.16 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,565)
เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า รถยนต์ที่เราซื้อไปแต่ละคันนั้น เราได้จ่ายภาษีต่างๆ ที่รวมอยู่ใรราคารถยนต์นั้นเป็นจำนวนเท่าไร

 File size : 0.11 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,360)
สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

 File size : 0.281 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,534)
วิสัชนา ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิเท่านั้น ประกอบด้วย

 File size : 0.2 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,729)
โดยทั่วไปให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิได้ และได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากรว่าไม่สามารถจะคำนวณกำไรสุทธิได้จริง

 File size : 0.078 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,091)
ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการหลายรายมักทำธุรกิจให้มีความหลากหลายและครบวงจรมากขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(4,519)
สรรพากรยังมีหนังสือไปยังสำนักงานที่ดินต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินและตรวจสอบบัญชีเงินฝากทุกธนาคารของข้าพเจ้า

 File size : 0.761 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,506)
โดยหลักในการตราบทบัญญัติกฎหมาย  ฝ่ายนิติบัญญัติต้องกำหนดเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ

 File size : 0.123 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,242)
ประมวลรัษฎากรเป็นประมวลกฎหมายที่ต้องมีลักษณะเฉพาะของประมวลกฎหมาย   กล่าวคือเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยนำกฎหมายที่มีลักษณะใกล้เคียงกับหลาย ๆ ฉบับมารวมกัน

 File size : 0.187 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,053)
ยกเว้นภาษีฯสำหรับเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน

 File size : 0.289 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,089)
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการซื้อขายสินค้า ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

 File size : 0.237 MB.
 Type : pdf
03-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(1,352)
ชื่อผู้รับอนุญาต...................................ชื่อสารละลาย.........................................
 File size : 0.027 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,413)
1.ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ใช้ต้องจัดทำบัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตามแบบ สค.03
 File size : 0.231 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,206)
ประเภทสินค้า.........ชนิด............ตราหรือเครื่องหมาย........ขนาด.........หน่วย......
 File size : 1.103 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,583)
ประเภทวัตถุดิบ................หน่วย.......................วัน เดือน ปี  รายการ  
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,578)
ผู้ได้รับอนุญาตต้องทำบัญชีวัตถุดิบ การทำสุรา การปิดแสตมป์สุรา และการขนสุราออกจากสถานที่ทำสุรา 
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,273)
1.ผู้มีหน้าที่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำหอม5
2.กำหนดระยะเวลาการลงบัญชี ทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีเหตุ ต้องลงรายการเกิดขึ้น

 File size : 0.04 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,282)