หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   รับรอง ให้ ให้สิทธิ 
97K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายจ่ายที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานราชการโดยแท้
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(1,193)
วันเดือนปี........รายละเอียดการจ่าย.................จำนวนเงิน.....หมายเหตุ....

 File size : 0.179 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(1,021)
ผู้โอนรับรองว่าจะทาการโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้แก่ผู้รับโอนภายใน
 File size : 0.093 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(8,708)
ข้าพเจ้าขอให้สิทธิเหนือพื้นดินบนที่ดินโฉนดที่ระบุไว้นี้ตกแก่……………………………
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
25-04-2554121easy
(3,783)
ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วน/บริษัทนี้ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
20-04-2554ภัทรมิตร
(1,990)
ผู้ยอมยกทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับการให้เด็ดขาดนับแต่วันที่ทำสัญญา
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(3,853)
ผู้ให้สัญญานี้เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่.....................หมู่ที่.............ตำบล/แชวง..........................
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,225)
ผู้ให้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญามีสิทธเหนือพื้นดินของ..................................................
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,695)
ผู้โอนตกลงโอนสิทธิการเช่าแผงลอยเลขที่ ...............ตั้งอยู่ที่.......................ถนน............................
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,881)
เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้โอนสิทธิ" และ "ผู้รับโอนสิทธิ" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกัน
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(10,840)
ผู้ให้อาศัยยินดีให้ผู้อาศัยนำครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยและเก็บกินพืชผลไม้ในบ้านเลขที่...............
 File size : 0.047 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,632)
ผู้โอนได้รับเงินค่าโอนไปถูกต้องด้วยแล้วในวันทำสัญญานี้
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,034)
ผู้ให้สัญญาขอแต่งตั้งให้ผู้แทนเป็นผู้รับมอบอำนาจโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้ให้สัญญา
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,895)