หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ 
147K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาท หน้าที่ และภารกิจในการให้การส่งเสริม
 File size : 2.431 MB.
 Type : pdf
07-05-2563สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,035)
โดยสำนักบริการผู้ประกอบการ(บร.) ได้จัดทำ "คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP:Business Continuty Planning) สำหรับ SMEs" ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ

 File size : 1.118 MB.
 Type : pdf
17-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(3,984)
หาความรู้ ความบันเทิง ข่าวสาร และสิ่งที่สนใจ เหมือนกับการอ่านหนังสือ
 File size : 0.087 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,714)
ในการทำธุรกิจใด ๆก็ตาม ย่อมมีความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นธุรกิจขนาดย่อมจึงจำเป็นต้องต้องหาวิธีการต่างๆ
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,655)
สำหรับธุรกิจ SMEs ที่มีกระบวนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบจะต้องมีการจัดการเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(8,549)
เป็นรายงานการเงินซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของธุรกิจ
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(5,202)
ผู้ประกอบการ SMEs เป็นจำนวนมากสงสัยว่าเพราะเหตุใดการที่ไม่มีบันทึกจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,403)
การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นยอดขายของสินค้าหรือบริการ
 File size : 0.058 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,202)
การส่งเสริมการขายเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจ
 File size : 0.058 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(9,405)
ลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี ที่มีลักษณะ
 File size : 12.571 MB.
 Type : doc
12-10-2553โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
(18,105)
 การให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ตามบ้านและสำนักงาน 
 File size : 0.081 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(4,712)
ในอดีต อาชีพรับจัดดอกไม้ถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะเติบโตได้ยาก เพราะดอกไม้ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ปัจจุบัน ความนิยมในการสั่งดอกไม้ เพื่อเป็นตัวแทนแสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจรับจัดดอกไม้ขยายตัวขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา
 File size : 1.522 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(4,000)
หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการค้า (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)
 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(2,886)
คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการค้า ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)
 File size : 2.431 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(9,552)
บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน

 File size : 0.953 MB.
 Type : doc
10-07-2553สสว.
(6,483)
หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการผลิต (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)
 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(2,556)
คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการผลิต ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)
 File size : 2.677 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(5,667)
บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน
 File size : 1.039 MB.
 Type : doc
10-07-2553สสว.
(4,940)
หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการบริการ (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)
 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(2,640)
คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการบริการ ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)
 File size : 2.853 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(6,738)
บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน
 File size : 0.963 MB.
 Type : doc
10-07-2553สสว.
(4,555)