หน้าดาวน์โหลด   การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์   แบบฟอร์มขอสินเชื่อ 
66K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
หลักฐานแสดงความเดือดร้อนในแต่ละกรณีที่ขอกู้เงิน (ต้องสามารถตรวจสอบได้) ยกเว้น กรณีขอกู้เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย
 File size : 0.099 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารออมสิน
(1,725)
ตามที่ข้าพเจ้า..................เลขทะเบียนที่............ตำแหน่ง.................สังกัด...............มีเงินได้รายเดือน(รวม พ.ช.ค).........บาท 
 File size : 0.113 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารออมสิน
(1,451)
1.เอกสารแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน
 File size : 0.043 MB.
 Type : pdf
23-05-2556TMB
(4,027)
ตามที่ข้าพเจ้า.......................................สัญชาติ..............ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่.........หมู่ที่....ตรอก/ซอย....................
 File size : 0.18 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(1,241)
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมชำระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าวข้างต้นให้ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และประเพณีของธนาคาร
 File size : 0.462 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(1,319)
ข้าพเจ้า..................สัญชาติ...............ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย............ถนน..
 File size : 0.488 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(1,309)
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ จากหนังสือรับรองสินเชื่อ/เครดิต/หนังสือรับรองการสนับสนุนด้านการเงินที่ธนาคารออกให้แก่ข้าพเจ้า
 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(1,546)
ประเภทหนังสือรับรองฐานะการเงิน  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ...ชื่อบัญชี...
 File size : 0.086 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(1,921)
ในวันที่............ข้าพเจ้า...............สัญญาจะใช้เงินจำนวณ.........บาท (........) ให้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 File size : 0.445 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(2,468)
ถ้าข้าพเจ้าผิดนัดชำระดอกเบี้ยงวดหนึ่งงวดใดตามตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ ให้ถือว่าหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ถึงกำหนดชำระทั้งหมดทันที
 File size : 0.547 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(2,111)
ข้อ 1. ข้าพเจ้า.............สมาชิกเลขทะเบียนที่...อายุ...ปี  รับราชการหรืองานประจำในตำแหน่ง....
 File size : 0.1 MB.
 Type : pdf
23-05-2556สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมที่ดิน จำกัด
(1,600)
1.ชื่อเจ้าของกิจการ............ชื่อกิจการ (ถ้ามี).............ปีที่ก่อตั้งกิจการ................2.ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ..................................
 File size : 0.17 MB.
 Type : pdf
23-05-2556SME Bank
(5,070)