หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   เอกสารงานบัญชี 
1.1M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ขออนุมัติผลการดำเนินการขอจ้างพาหนะในการเดินทาง
 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(6,916)
 เนื่องด้วยหน่วยงานมีความจำเป็นต้อง
 File size : 0.12 MB.
 Type : xls
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(11,145)
หากข้าพเจ้ามิได้ดำเนินการคืนเงินยืมรองจ่ายด้วยตนเอง  ให้ถือว่าการกระทำใดในการคืนเงินยืมรองจ่ายของผู้ส่งคืน
 File size : 0.027 MB.
 Type : xls
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(5,792)
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจำนวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ
 File size : 0.037 MB.
 Type : xls
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(3,614)
คณะกรรมการตรวจรับค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ได้ตรวจรับค่าธรรมเนียม ตามรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
 File size : 0.09 MB.
 Type : xls
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,948)
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,700)
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาจ่าย จำนวนวันที่พักแรม
 File size : 0.103 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,160)
กรณีที่พักแรมในยานพาหนะ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ในอัตราเท่ากับวันที่มิได้พักแรม
 File size : 0.1 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,072)
รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย  เลาหชัย)
 File size : 0.098 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(3,189)
จะขออนุมัติเบิกเงินค่า...
 File size : 0.098 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,436)
การดำเนินโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
 File size : 0.098 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(3,584)
จึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้  
 File size : 0.099 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(4,466)
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 

 File size : 0.097 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,217)
หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา  (สำหรับเบิกเงินแผ่นดิน)
 File size : 0.052 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,646)
หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
 File size : 0.042 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,501)
หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
 File size : 0.128 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,755)
มีความประสงค์ขอยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
 File size : 0.102 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(10,168)
โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อม  
 File size : 0.094 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(4,885)
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำเข้าบัญชี
 File size : 0.256 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(29,720)
การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตาม
 File size : 0.146 MB.
 Type : xls
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(27,462)
ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าตามรายการข้างต้นเรียนร้อยแล้ว กรุณาเซ็นชื่อ
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(65,531)
หากสินค้าไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งให้ทราบภายในเวลา 7 วัน ในกรณีชำระเงินค่าสินค้าเป็นเงินสด
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(11,974)
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
29-10-2553thailaws
(4,923)
ได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้เพื่อตรวจสอบและพร้อมที่จะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(65,424)
ได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้ เพื่อตรวจสอบและพร้อมที่จะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(28,514)

ชื่อบัญชี   เลขที่บิล   รายการ   จำนวนเงิน


 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(51,718)
ระบบการบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อความอยู่รอด
 File size : 0.753 MB.
 Type : doc
26-10-2553สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
(10,853)
  ร้านอาหารเป็นธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่ของกิจการจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 
 File size : 0.382 MB.
 Type : doc
26-10-2553มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(11,014)
ร้านเกมส์และอินเตอร์เนตค่าเฟ่ มีลักษณะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้จากการให้บริการอินเตอร์เนตและเกมส์ต่างๆ
 File size : 1.365 MB.
 Type : doc
26-10-2553Thaifranchisecenter
(4,445)
ฟอร์มรับเงินเดือนและเงินได้อื่นๆ แก่พนักงานของบริษัท...................จำกัด ประจำปี พ.ศ.......
 File size : 0.065 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(39,737)