หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ   เอกสารงานบัญชี 
1.1M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ขออนุมัติผลการดำเนินการขอจ้างพาหนะในการเดินทาง
 File size : 0.104 MB.
 Type : xls
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(6,386)
 เนื่องด้วยหน่วยงานมีความจำเป็นต้อง
 File size : 0.12 MB.
 Type : xls
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(10,448)
หากข้าพเจ้ามิได้ดำเนินการคืนเงินยืมรองจ่ายด้วยตนเอง  ให้ถือว่าการกระทำใดในการคืนเงินยืมรองจ่ายของผู้ส่งคืน
 File size : 0.027 MB.
 Type : xls
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(5,196)
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจำนวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ
 File size : 0.037 MB.
 Type : xls
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(3,241)
คณะกรรมการตรวจรับค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ได้ตรวจรับค่าธรรมเนียม ตามรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
 File size : 0.09 MB.
 Type : xls
18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,583)
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,361)
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาจ่าย จำนวนวันที่พักแรม
 File size : 0.103 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,822)
กรณีที่พักแรมในยานพาหนะ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ในอัตราเท่ากับวันที่มิได้พักแรม
 File size : 0.1 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,695)
รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย  เลาหชัย)
 File size : 0.098 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,825)
จะขออนุมัติเบิกเงินค่า...
 File size : 0.098 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,085)
การดำเนินโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
 File size : 0.098 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(3,178)
จึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้  
 File size : 0.099 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(4,002)
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 

 File size : 0.097 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,868)
หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา  (สำหรับเบิกเงินแผ่นดิน)
 File size : 0.052 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,330)
หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
 File size : 0.042 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2,160)
หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
 File size : 0.128 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,426)
มีความประสงค์ขอยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
 File size : 0.102 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(9,047)
โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อม  
 File size : 0.094 MB.
 Type : doc
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(4,405)
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำเข้าบัญชี
 File size : 0.256 MB.
 Type : xls
17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(28,955)
การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตาม
 File size : 0.146 MB.
 Type : xls
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(25,613)
ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าตามรายการข้างต้นเรียนร้อยแล้ว กรุณาเซ็นชื่อ
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(64,968)
หากสินค้าไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งให้ทราบภายในเวลา 7 วัน ในกรณีชำระเงินค่าสินค้าเป็นเงินสด
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(11,463)
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
29-10-2553thailaws
(4,578)
ได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้เพื่อตรวจสอบและพร้อมที่จะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(64,458)
ได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้ เพื่อตรวจสอบและพร้อมที่จะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(28,055)

ชื่อบัญชี   เลขที่บิล   รายการ   จำนวนเงิน


 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(50,960)
ระบบการบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อความอยู่รอด
 File size : 0.753 MB.
 Type : doc
26-10-2553สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
(10,507)
  ร้านอาหารเป็นธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่ของกิจการจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 
 File size : 0.382 MB.
 Type : doc
26-10-2553มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(10,656)
ร้านเกมส์และอินเตอร์เนตค่าเฟ่ มีลักษณะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้จากการให้บริการอินเตอร์เนตและเกมส์ต่างๆ
 File size : 1.365 MB.
 Type : doc
26-10-2553Thaifranchisecenter
(4,145)
ฟอร์มรับเงินเดือนและเงินได้อื่นๆ แก่พนักงานของบริษัท...................จำกัด ประจำปี พ.ศ.......
 File size : 0.065 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(38,921)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.