หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน   แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ 
29K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก


 File size : 0.105 MB.
 Type : pdf
08-06-2558pattanakit.net
(1,350)
กำหนดเวลา  สถานที่ยื่นแบบและชำระภาษี - กรณีทั่วไป ให้ผู้ประกอบกิจการยื่น ภ.ธ.40 พร้อมกับชำระภาษี(ถ้ามี)เป็นรายเดือนทุกเดือน
 File size : 0.433 MB.
 Type : pdf
29-12-2553mrtaxbiz
(2,305)