หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   สัญญาจ้างแรงงาน 
630K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สัญญาเลขที่……สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ…...ตำบล/แขวง……….อำเภอ/เขต……..จังหวัด……….เมื่อวันที่….เดือน……
 File size : 0.136 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(19,777)
โดยที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ.............มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
 File size : 0.054 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(23,576)
โดยที่ลูกจ้างเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตำแหน่งดังกล่าว ประสงค์จะรับจ้างเป็นลูกจ้างให้กับนายจ้าง
 File size : 0.059 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(64,929)
 1.นายจ้างตกลงว่าจ้าง ให้ลูกจ้างทำงานในบริษัท....จำกัดของนายจ้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์.........
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
28-08-2555buncheeaudit
(36,381)
ขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (Apply for a work permit for an alien)
 File size : 2.383 MB.
 Type : pdf
23-08-2555 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(3,895)
 1.ตำแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง
นายจ้างตกลงจ้างลูกจ้างทำงานและลูกจ้างตกลงรับจ้างทำงานให้นายจ้างในตำแหน่ง...........อัตราจ้าง................ต่อเดือน/วัน/ชั่วโมง โดยตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้ทุกวันที่...........ของเดือน

 File size : 0.101 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(45,225)
นายจ้างตกลงว่าจ้างให้ลูกจ้างทางานในบริษัทของนายจ้าง ณ ประเทศไทย
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(31,820)
เอกสารนี้เป็นสัญญาว่าจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาการทำงาน ได้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ว่าจ้าง
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(50,473)
"ผู้ว่าจ้าง" ตกลงว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างทำการรักษาความปลอดภัยให้แก่บรรดาทรัพย์สินของ
 File size : 0.056 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(6,037)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาดอาคาร   ....................................
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(7,519)
กำหนดระยะเวลาการจ้างทดลองงานตั้งแต่วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..................
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(17,977)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานในตำแหน่ง .................................ในอัตราเงินเดือน
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(14,266)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ขนส่งจ้างตกลงรับจ้างทำการขนส่งบุคลากรของผู้ว่าจ้างโดยสารไป - กลับ
 File size : 0.043 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(4,726)
 ในช่วงระยะเวลาการทดลองงาน หากบริษัทพิจารณาว่าท่านขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้างาน 
 File size : 0.022 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(15,146)
  พนักงานต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งของบริษัท หรือ ผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับในการทำงานของบริษัท
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(66,615)
  ลูกจ้างให้สัญญาแก่นายจ้างว่า งานในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งรับจ้างตามสัญญานี้ ลูกจ้างมีความรู้ความสามารถ และตกลงว่าจะ
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(13,322)