หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   บทความแผนธุรกิจกับ SMEs 
102K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ด้านการตลาด มีการพัมนาช่องทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดเพื่อรองรับการให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรูปแบบต่างๆ
 File size : 1.012 MB.
 Type : pdf
05-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,960)
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ กำหนดให้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 File size : 3.965 MB.
 Type : pdf
05-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,705)
ผลิตภัณฑ์กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้ยางและเซรามิก
 File size : 3.803 MB.
 Type : pdf
27-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,819)
แผนธุรกิจ (Business Plan) คือแผนงานทางธุรกิจที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ ในการลงทุนประกอบการ โดยมีจุดเริ่มต้นจากจะผลิตสินค้าและบริการอะไร มีกระบวนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง และผลจากการปฏิบัติออกมาได้มากน้อยแค่ไหน ใช้งบประมาณและกำ ลังคนเท่าไร เพื่อให้เกิดเป็นสินค้าและบริการแก่ลูกค้า และจะบริการอย่างไรธุรกิจถึงจะอยู่รอด โดยทั่วไปของแผนธุรกิจจะมีความสำ คัญและต่อเนื่องกัน
 File size : 7.838 MB.
 Type : pdf
30-08-2554กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(4,413)
การโฆษณา (Advertising) มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจทุกประเภทในปัจจุบัน
 File size : 0.062 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,470)
การบริหารกิจการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม (SMEs) เป็นสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจาก
 File size : 0.051 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,431)
งานประชาสัมพันธ์เป็นงานประสานความเข้าใจระหว่างองค์กรและประชาชน
 File size : 0.053 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,878)
ตลอดช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา แผนธุรกิจถือเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีผู้สนใจ และต้องการศึกษาในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทั้งจากผู้ประกอบการและจากผู้สนใจรวมทั้งนิสิตนักศึกษา
 File size : 0.147 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(2,343)
จากตอนที่แล้วผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องของที่มาของการจัดทำแผนธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการปูพื้นให้ผู้อ่านทราบเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เกี่ยวกับที่มาที่ไปหรือพัฒนาการของแผนธุรกิจที่เกิดขึ้น หรือเรื่องของ “การนำเสนอโครงการ”
 File size : 0.149 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(2,246)
หลังจากได้กล่าวถึงเรื่องของที่มาของแผนธุรกิจ และเหตุผลของการเขียนแผนธุรกิจในสองตอนที่ผ่านมาแล้วนั้น ในตอนนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงความหมายหรือคำจำกัดความของคำว่า “แผนธุรกิจ” ซึ่งผู้ประกอบการจำนวนมากยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของแผนธุรกิจ
 File size : 0.15 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(2,506)
หลังจากทราบว่าแผนธุรกิจคืออะไรมาจากตอนที่แล้ว ในตอนนี้จะกล่าวถึงหน้าที่ของแผนธุรกิจ ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการบางท่านที่ยังไม่เข้าใจว่าแผนธุรกิจคืออะไร หรือทำไมจะต้องมีการเขียนแผนธุรกิจ ก็ควรย้อนกลับไปอ่านเรื่องของแผนธุรกิจในตอนที่ผ่านมาเสียก่อน
 File size : 0.12 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(2,079)
หลังจากกล่าวถึงหน้าที่ของแผนธุรกิจไปในตอนที่แล้ว ในตอนนี้จะกล่าวถึงเรื่องของแนวคิดของแผนธุรกิจที่ดี (Concept of good business plan) ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการที่จะบอกได้ว่าแผนธุรกิจที่เขียนขึ้นมานั้นจัดเป็นแผนธุรกิจที่ดีหรือไม่
 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(2,486)
เรื่องของแนวคิดของแผนธุรกิจที่ดี (Concept of good business plan) นั้น ผู้เขียนได้เคยเขียนถึงมาก่อนหน้าแล้ว อันประกอบด้วย Communicate (การสื่อสารให้เข้าใจได้) Commercial (ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์)
 File size : 0.106 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(3,390)
หลังจากกล่าวถึงเรื่องของแนวคิดของแผนธุรกิจที่ดี (Concept of good business plan) ในตอนที่แล้วถึงหลัก 5Cs ว่า Communicate, Commercial, Competitive, Correct และ Clear หรือแผนธุรกิจต้องสื่อสารหรือทำให้ผู้อ่านเข้าใจในตัวธุรกิจได้
 File size : 0.218 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(2,179)
จากเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแผนธุรกิจกับ SMEs ในหลายๆตอนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ที่มาของแผนธุรกิจ เหตุผลในการจัดทำแผนธุรกิจ หน้าที่ของแผนธุรกิจ แนวคิดของแผนธุรกิจที่ดี ประเภทและประเด็นสำคัญต่างๆของแผนธุรกิจประเภทต่างๆ
 File size : 0.103 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,922)
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่แล้ว การจัดทำแผนธุรกิจหรือการเขียนแผนธุรกิจขึ้นมาสักหนึ่งฉบับ ถือได้ว่าเป็นปัญหาหรือสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการ หรือผู้จัดทำแผนธุรกิจที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก
 File size : 0.206 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(3,138)
การนำเสนอแผนธุรกิจ (Business plan presentation) โดยแท้จริงแล้วถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่ง ไม่น้อยกว่าขั้นตอนหรือกระบวนการจัดทำหรือการเขียนแผนธุรกิจ และในปัจจุบันที่แผนธุรกิจถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ
 File size : 0.187 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(2,647)
การจัดทำเอกสารแผนธุรกิจ (Business plan documentation) หรืองานด้านเอกสารของแผนธุรกิจ สามารถถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะละเลยในเรื่องดังกล่าว
 File size : 0.208 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(2,071)
ประมาณปลายปี 2546 ผู้เขียนได้เคยเขียนบทความเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs กู้เงินจากธนาคารไม่ได้ อันประกอบด้วยปัจจัยจำนวน 5 ปัจจัย ซึ่งเรียกปัจจัยดังกล่าวว่า “4ไม่ 1 มี” อันประกอบด้วย 1.ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 2.ไม่มีประสบการณ์แต่เล็งผลเลิศ 3.ไม่มีรายได้ให้ปรากฏ
 File size : 0.233 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,995)
“แผนธุรกิจกับการศึกษาความเป็นได้ของโครงการเหมือนกันหรือไม่” “สามารถใช้แผนการตลาดแทนแผนธุรกิจได้หรือไม่ เพราะธุรกิจปัจจุบันต้องเน้นการตลาด” “ทำไมรูปแบบของแผนธุรกิจที่เข้าอบรมแตกต่างจากที่เคยอบรมจากที่อื่น”
 File size : 0.259 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(2,087)
ในการที่ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่จะต้องมีการจัดทำแผนธุรกิจ ส่วนใหญ่แล้วมักจะมาจากภาวะบังคับหรือภาวะจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนธุรกิจขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการขอวงเงินสินเชื่อจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 File size : 0.16 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,828)
ปัญหาประการหนึ่งของแผนธุรกิจที่พบเห็นได้อยู่เสมอสำหรับผู้ประกอบการ หรือผู้จัดทำแผนธุรกิจที่ขาดประสบการณ์ หรือมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำแผนธุรกิจ เมื่อเป็นการนำเสนอต่อบุคคลภายนอก
 File size : 0.128 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,903)
ปัจจุบันแผนธุรกิจถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ ในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมทั้งจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน แต่มักพบอยู่เสมอว่าแผนธุรกิจที่นำเสนอนั้นมีข้อบกพร่อง
 File size : 0.145 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(2,040)
เนื่องจากในปัจจุบันการที่ผู้ประกอบการจะติดต่อกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรืออาจเป็นหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการขอเงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือการเข้าร่วมลงทุนกับกองทุนร่วมทุน
 File size : 0.156 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(1,861)
ผู้เขียนมักได้รับการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำแผนธุรกิจ จากผู้ประกอบการหรือผู้เข้ารับการอบรมว่าแผนธุรกิจที่ดีและถูกต้องควรจะเป็นเช่นใด และต้องมีองค์ประกอบใดบ้างจึงจะถือว่าครบถ้วน
 File size : 0.45 MB.
 Type : pdf
11-07-2553สสว.
(2,593)