หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   การกำกับดูแลธุรกิจ 
37K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ป้ายชื่อ ดวงตรา และเอกสารของบริษัทฯจะต้องมีคำว่า บริษัท ไว้หน้าชื่อและคำว่า จำกัด ไว้ท้ายชื่อ
 File size : 0.534 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,671)
ป้ายชื่อ ดวงตรา และเอกสารของห้างฯจะต้องมีคำว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 File size : 0.434 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,466)
ปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่เริ่มทำบัญชีและปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน
 File size : 0.471 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,463)
ผู้ทำบัญชีทีมีคุณสมบัติตาม ม.7(6) แห่ง พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจ
 File size : 0.563 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,448)
งบการเงินที่กฎหมายกำหนดแบบราบการย่อ ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลแต่ละประเภทต้องจัดทำงบการเงิน
 File size : 0.422 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,585)
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องแจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ
 File size : 0.501 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,330)
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
-สำนักงานบัญชีจะได้รับหนังสือรับรอง ซึ่งมีกำหนดอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
 File size : 0.437 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,375)