17K
11 กันยายน 2561
งานมอบรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมประจำปี 2561 (Thailand Franchise Quality Award 2018)

 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน Franchise Standard Awards 2018 พิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์จำนวน 75 ราย เพื่อแสดงให้เห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์เหล่านนี้ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ประจำปี 2018 

 
โดยงานดังกล่าวได้มี “นางกุลณี อิศดิศัย” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ประจำปี 2018 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 


การจัดงาน Franchise Standard Awards 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสริมทัพสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมยกระดับมาตรฐานให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเทียบเคียงระดับสากล เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการมีธุรกิจของตนเอง รวมถึงการสร้างเถ้าแก่ใหม่เข้าสู่แวดวงธุรกิจไทย สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง และผลักดันบุกตลาดอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ
 
ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์มาโดยตลอด จึงได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเร่งผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของไทย ได้พัฒนาธุรกิจของตัวเองให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพมาตรฐานทัดเทียมสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าเสรีอย่างยั่งยืน 

อธิบดี กล่าวว่า “สำหรับพิธีมอบหนังสือรับรอง Franchise Standard Awards 2018 มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับตามเกณฑ์มาตรฐานฯ จำนวน 75 ราย แบ่งธุรกิจเป็น 5 ประเภท คือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 56 ราย, ธุรกิจการศึกษา จำนวน 7 ราย, ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 3 ราย, ธุรกิจความงามและสปา จำนวน 3 ราย และธุรกิจบริการ จำนวน 6 ราย 
 
ในจำนวนนี้มีธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบที่ดี (The Best Practice) จำนวน 10 ราย ได้แก่ บจ. ดิลิเชียส สตอรี่ (ขนมบ้านอุ๋ม), บจ. ตะวันดากรุ๊ป (ผัดไทชาววังตะวันดา), บจ. บ้านย่า เรสเตอรอง (บ้านย่าสเต็กเฮ้าส์), บจ.บุญนำพา (ประเทศไทย), บจ. โฟกัสฮิวแมนนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง), บจ. เมรูโตะ เทรดดิ้ง (Meruto Sushi), บจ. เวคอัพ (ประเทศไทย) (Wake Up Coffee), บจ. ศูนย์บริการวิชาการเรือสำราญและการโรงแรม (โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม), หจ. บียอนด์ มิลค์ (Beyond Milk) และหจ. โปรโจ (A CUP Coffee)"
 
“ธุรกิจดังกล่าวสามารถใช้เครื่องหมาย DBD Franchise Standard ซึ่งมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ได้รับการรับรอง เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคและนักลงทุน และยังได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมออกบูธงานแฟร์ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงในประเทศด้วย 
 
มากไปกว่านั้นกรมฯ จะเชิญเป็นพี่เลี้ยงมาร่วมสร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีอาชีพเป็นของตัวเอง ทำให้เกิดการสร้างงาน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง”
 
สำหรับ Franchise Standard Awards 2018 เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ประกอบธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมให้ความรู้ การวิเคราะห์ศักยภาพในการบริการจัดการธุรกิจด้วยการประเมินตนเอง และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จริง ณ สถานประกอบการ 
 
จนได้แผนการพัฒนาธุรกิจและกระบวนการการทำงานด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละธุรกิจ ควบคู่กับการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้าน แฟรนไชส์ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ธุรกิจสามารถเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฯ ได้ 
 
รวมไปถึงมีชั่วโมงการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์กันระหว่างธุรกิจประเภทต่างๆ และการศึกษาดูงานจากธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้รับทราบถึงมิติการบริหารจัดการธุรกิจในหลากหลายประเภทมากขึ้น 
 
จนในท้ายที่สุดธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถจัดทำคู่มือและแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนพัฒนาตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน 2561
 
“กิจกรรมในวันนี้นอกจากจะมีพิธีมอบหนังสือรับรองฯ แล้ว ยังมีการสัมมนาใน 2 หัวข้อคือ หัวข้อแฟรนไชส์ ที่ดีต้องมีเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้าสำคัญอย่างไรกับธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นการเน้นย้ำและสร้างความรู้ให้ผู้ประกอบธุรกิจเห็นความสำคัญของเครื่องหมายการค้า 
 
โดยธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดีและมีมาตรฐานจำเป็นต้องมีเครื่องหมายการค้าในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ (Franchisee) และพร้อมที่จะขยายตลาดไปสู่สากล ตลอดจนเป็นการป้องกันการโต้แย้งสิทธิหรือการกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าจากแฟรนไชส์ซีด้วย" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯแล้ว โดยยังดำเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์ รวม จำนวน 274 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครจำนวน 138 ราย และต่างจังหวัดจำนวน 136 ราย และมีธุรกิจ แฟรนไชส์ที่สามารถขยายไปยังตลาดต่างประเทศได้ถึง 34 ราย ใน 32 ประเทศ
 
 
โดยกรมฯ ได้มีกลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ดังนี้
 • กิจกรรมที่ 1 สัมมนา ในหัวข้อ "แฟรนไชส์ที่ดีต้องมีเครื่องหมายการค้า" โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 
 • กิจกรรมที่ 2 เสวนา หัวข้อ "เครื่องหมายการค้าสำคัญอย่างไร กับธุรกิจแฟรนไชส์"
 • กิจกรรมที่ 3 ชมวีดิทัศน์ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
 
สำหรับรายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ประจำปี 2018 และได้รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จำนวน 65 ราย มีดังต่อไปนี้ 
 
ประเภท Best case (10 กิจการแรก) ธุรกิจแฟรนไชส์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือก โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


บริษัท ดิลิเชียส สตอรี่ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ขนมบ้านอุ๋ม” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท ตะวันดากรุ๊ป จำกัด เจ้าของแบรนด์ "ผัดไทชาววังตะวันดา" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท บ้านย่า เรสเตอรอง จำกัด "บ้านย่า สเต็กเฮ้าส์" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท บุญนำพา (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ “บุญนำพา” (ธุรกิจบริการ)


บริษัท โฟกัสฮิวแมนนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของแบรนด์ “072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง” (ธุรกิจการศึกษา) 


บริษัท เมรูโตะ เทรดดิ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Meruto Sushi" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท เวคอัพ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Wake Up Coffee" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท ศูนย์บริการวิชาการเรือสำราญและการโรงแรม จำกัด เจ้าของแบรนด์ “โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม” (ธุรกิจการศึกษา) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บียอนด์ มิลค์ เจ้าของแบรนด์ "Beyond Milk นมแปรรูป" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรโจ เจ้าของแบรนด์ "A CUP Coffee" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 1. บริษัท ดิลิเชียส สตอรี่ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ขนมบ้านอุ๋ม” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 2. บริษัท ตะวันดากรุ๊ป จำกัด เจ้าของแบรนด์ "ผัดไทชาววังตะวันดา" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 3. บริษัท บ้านย่า เรสเตอรอง จำกัด "บ้านย่า สเต็กเฮ้าส์" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 4. บริษัท บุญนำพา (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ “บุญนำพา” (ธุรกิจบริการ)
 5. บริษัท โฟกัสฮิวแมนนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของแบรนด์ “072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง” (ธุรกิจการศึกษา) 
 6. บริษัท เมรูโตะ เทรดดิ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Meruto Sushi" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 7. บริษัท เวคอัพ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Wake Up Coffee" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 8. บริษัท ศูนย์บริการวิชาการเรือสำราญและการโรงแรม จำกัด เจ้าของแบรนด์ “โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม” (ธุรกิจการศึกษา) 
 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บียอนด์ มิลค์ เจ้าของแบรนด์ "Beyond Milk นมแปรรูป" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรโจ เจ้าของแบรนด์ "A CUP Coffee" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
กิจการแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ


กล้วยปิ้งขาวมณี เจ้าของแบรนด์ “กล้วยปิ้งขาวมณี” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 

บริษัท ก๋วยจั๊บญวนคุณอุ๊ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "ก๋วยจั๊บญวนคุณอุ๊" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดกระทุ่มแบน เจ้าของแบรนด์ “รสเด็ด ก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบน ต้มยำน้ำขลุกขลิก” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 

 
บริษัท เกรซ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เจ้าของแบรนด์ “MoshiMoshi Takoyaki” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท เกรซ อินดี้ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “หม่าล่ากวนอู แฟรนไชส์” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 

บริษัท โกนาย จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ชาลงกา” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 


บริษัท เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ร้านกาแฟ Wawee LingZ” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 

บริษัท คะชะ คะชะ ไดนิ่ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Kacha Kacha Teppanyaki & Yakitori” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท ชอบชา จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ชอบชา” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท ช่อลดา คอฟฟี่ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “กาแฟสดไร่ช่อลดา” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท ชามะ อินดัสตรี้ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "ชามะชามะ (Chama)" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


โซดา 168 เจ้าของแบรนด์ “โซดา 168” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 


บริษัท เดริส คอฟฟี่ อินดิสทรี จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Deris Coffee” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท ทาโกชิ เวิลด์ฟู้ด จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ทาโกชิ เวลด์ฟู้ด” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


ทิพย์เจริญพาณิชย์ เจ้าของแบรนด์ “แฟรนไชส์คินวินลูกชิ้น” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท ทีแอนด์เอส เรโอน่า จำกัด เจ้าของแบรนด์ “RAONA” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่มีจน จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ไร่ไม่จน” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บางกอกซิกเนเจอร์ เจ้าของแบรนด์ “วาฟเฟิล บางกอก” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

บริษัท เบงกอล 59 จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Googrill” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


ปังปังลาวา เจ้าของแบรนด์ “ปังปังลาวา” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
บริษัท ฟู้ดฟอร์เวลเนส จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Hicalcie (ไฮแคลซี่)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟังกี้กริลล์ เจ้าของแบรนด์ “Funky Grill Chiangmai” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


แฟรนไชส์ทำเงิน เจ้าของแบรนด์ "หอยครกคนวังและขนมครกชาววัง" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


เมอร์เมด คอฟฟี้ เจ้าของแบรนด์ “เมอร์เมด คอฟฟี้” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้องแชมป์น้ำว้าทอง เจ้าของแบรนด์ "น้องแชมป์กล้วยอบน้ำผึ้งทอดแม่กลอง" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท สถานีลิงเกาะ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “กล้วยปิ้งลิงเกาะ” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท สโนว์ไอซ์พลาซ่า จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ไอศครีมเกล็ดหิมะสโนวไอซ์” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 


แสนดีจิ้มจุ่มนุ่มลิ้น เจ้าของแบรนด์ “แสนดี จิ้มจุ่ม นุ่มลิ้น” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 


หม่าล่า Box Bog เจ้าของแบรนด์ “หม่าล่า Box Bog” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


หมูฉึกฉึกต้นตำรับ Original by Boy Fon เจ้าของแบรนด์ "หมูฉึกฉึกต้นตำรับ Original by Boy Fon” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


หมูสะเต๊ะอาซ้อ เจ้าของแบรนด์ "หมูสะเต๊ะอาซ้อ" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


หมูหม้อเทพ เจ้าของแบรนด์ "หมูหม้อเทพ" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 

บริษัท หรรษา ฟู้ดส์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "สเต็กเด็กแนว" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท หอมขจร สวนกาแฟ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "เนเจอร์คอฟฟี่แอนด์ที" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


เหนียวหมู เจ้าของแบรนด์ "เหนียวหมู Drive Thru" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


อ้วน เลือดหมูใบยา เจ้าของแบรนด์ "อ้วนเลือดหมูใบยา" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


เอ้กฮันท์ วาฟเฟิลฮ่องกง เจ้าของแบรนด์ "Egg Hunt วาฟเฟิลฮ่องกง" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท เอ็ม คอฟฟี่ แอนด์ มิลค์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Shake C Coffee" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท เอส.เค. คอมเมอร์เชี่ยล อินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าของแบรนด์ "ไอติมโบราณร้อยรส" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


แอน แอนท์ ขนมโตเกียว เจ้าของแบรนด์ "แอน แอนท์ ขนมโตเกียว" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท ฮอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ "HOBS" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


Daddy Shabu เจ้าของแบรนด์ "Daddy Shabu" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท เอฟเอคอนแทรค จำกัด เจ้าของแบรนด์ "แฟรนไชส์ ไก่ทอดกรอบเกาหลี ดร.ฟ้า" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 


FullLoad Waffle เจ้าของแบรนด์ "FullLoad Waffle" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)


บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด เจ้าของแบรนด์ "โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu's English School)" (ธุรกิจการศึกษา)


โซโลบัน คิดส์ เจ้าของแบรนด์ "NADA" (ธุรกิจการศึกษา) 


บริษัท แมท ทาเล้นท์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Math Talent by Dr.Ying" (ธุรกิจการศึกษา)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอสไตล์ เลิร์นนิ่ง เจ้าของแบรนด์ "Crossboard Academy Thailand" (ธุรกิจการศึกษา)


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนภาวดี เจ้าของแบรนด์ "Pawadee" (ธุรกิจค้าปลีก)


บริษัท ลิทเทิล ฟีท จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Penguin 12 Shop" (ธุรกิจค้าปลีก)


ดิ อัลติเมท เฮิร์บ เจ้าของแบรนด์ "U Herbs" (ธุรกิจค้าปลีก)


Prommaherbs เจ้าของแบรนด์ "พรหมมาสมุนไพร" (ธุรกิจค้าปลีก)


บริษัท คาร์ คอนวินี่ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "CarCon" (ธุรกิจบริการ)


บริษัท เมค อิท อะไลฟ์ แบก แอนด์ ชูส์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Make it alive" (ธุรกิจบริการ)


บริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Dallee Clean Thailand" (ธุรกิจบริการ)


บริษัท เอฟเอคอนแทรค จำกัด เจ้าของแบรนด์ "ร้านน้องฟ้าเซอร์วิส" (ธุรกิจบริการ) 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสธีท อินเตอร์เทรด เจ้าของแบรนด์ "Wiwid Body Art" (ธุรกิจบริการ)
 
 1. กล้วยปิ้งขาวมณี เจ้าของแบรนด์ “กล้วยปิ้งขาวมณี” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 2. บริษัท ก๋วยจั๊บญวนคุณอุ๊ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "ก๋วยจั๊บญวนคุณอุ๊" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 3. ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดกระทุ่มแบน เจ้าของแบรนด์ “รสเด็ด ก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบน ต้มยำน้ำขลุกขลิก” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 4. บริษัท เกรซ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เจ้าของแบรนด์ “MoshiMoshi Takoyaki” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 5. บริษัท เกรซ อินดี้ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “หม่าล่ากวนอู แฟรนไชส์” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 6. บริษัท โกนาย จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ชาลงกา” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 7. บริษัท เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ร้านกาแฟ Wawee LingZ” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 8. บริษัท คะชะ คะชะ ไดนิ่ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Kacha Kacha Teppanyaki & Yakitori” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 9. เจิ้น กาแฟโบราณ เจ้าของแบรนด์ "เจิ้น กาแฟโบราณ" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 10. บริษัท ชอบชา จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ชอบชา” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 11. บริษัท ช่อลดา คอฟฟี่ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “กาแฟสดไร่ช่อลดา” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 12. บริษัท ชามะ อินดัสตรี้ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "ชามะชามะ (Chama)" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 13. โซดา 168 เจ้าของแบรนด์ “โซดา 168” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นซาลาเปา เจ้าของแบรนด์ “เด่นซาลาเปา” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 15. บริษัท เดริส คอฟฟี่ อินดิสทรี จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Deris Coffee” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 16. บริษัท ทาโกชิ เวิลด์ฟู้ด จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ทาโกชิ เวลด์ฟู้ด” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 17. ทิพย์เจริญพาณิชย์ เจ้าของแบรนด์ “แฟรนไชส์คินวินลูกชิ้น” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 18. บริษัท ทีแอนด์เอส เรโอน่า จำกัด เจ้าของแบรนด์ “RAONA” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 19. บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่มีจน จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ไร่ไม่จน” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 20. บางกอกซิกเนเจอร์ เจ้าของแบรนด์ “วาฟเฟิล บางกอก” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 21. บริษัท เบงกอล 59 จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Googrill” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 22. ปังปังลาวา เจ้าของแบรนด์ “ปังปังลาวา” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 23. ปังอั๊ยยะ เจ้าของแบรนด์ “ปังอั๊ยยะ ปังปิ้ง ไส้เยิ้ม” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 24. ห้างหุ้นส่วนสามัญ พัชชาอาหาร เจ้าของแบรนด์ “ป๊อปอายส์ลูกชิ้นปลาระเบิด” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 25. บริษัท ฟู้ดฟอร์เวลเนส จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Hicalcie (ไฮแคลซี่)” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 26. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟังกี้กริลล์ เจ้าของแบรนด์ “Funky Grill Chiangmai” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 27. แฟรนไชส์ทำเงิน เจ้าของแบรนด์ "หอยครกคนวังและขนมครกชาววัง" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 28. เมอร์เมด คอฟฟี้ เจ้าของแบรนด์ “เมอร์เมด คอฟฟี้” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 29. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้องแชมป์น้ำว้าทอง เจ้าของแบรนด์ "น้องแชมป์กล้วยอบน้ำผึ้งทอดแม่กลอง" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 30. บริษัท สถานีลิงเกาะ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “กล้วยปิ้งลิงเกาะ” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 31. บริษัท สโนว์ไอซ์พลาซ่า จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ไอศครีมเกล็ดหิมะสโนวไอซ์” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) 
 32. แสนดีจิ้มจุ่มนุ่มลิ้น เจ้าของแบรนด์ “แสนดี จิ้มจุ่ม นุ่มลิ้น” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)  
 33. หม่าล่า Box Bog เจ้าของแบรนด์ “หม่าล่า Box Bog” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 34. หมูฉึกฉึกต้นตำรับ Original by Boy Fon เจ้าของแบรนด์ "หมูฉึกฉึกต้นตำรับ Original by Boy Fon” (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 35. หมูสะเต๊ะอาซ้อ เจ้าของแบรนด์ "หมูสะเต๊ะอาซ้อ" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 36. หมูหม้อเทพ เจ้าของแบรนด์ "หมูหม้อเทพ" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 37. บริษัท หรรษา ฟู้ดส์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "สเต็กเด็กแนว" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 38. บริษัท หอมขจร สวนกาแฟ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "เนเจอร์คอฟฟี่แอนด์ที" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 39. เหนียวหมู เจ้าของแบรนด์ "เหนียวหมู Drive Thru" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 40. อ้วน เลือดหมูใบยา เจ้าของแบรนด์ "อ้วนเลือดหมูใบยา" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 41. เอ้กฮันท์ วาฟเฟิลฮ่องกง เจ้าของแบรนด์ "Egg Hunt วาฟเฟิลฮ่องกง" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 42. บริษัท เอ็ม คอฟฟี่ แอนด์ มิลค์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Shake C Coffee" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 43. บริษัท เอส อาร์ ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Rabika Coffe" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 44. บริษัท เอส.เค. คอมเมอร์เชี่ยล อินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าของแบรนด์ "ไอติมโบราณร้อยรส" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 45. แอน แอนท์ ขนมโตเกียว เจ้าของแบรนด์ "แอน แอนท์ ขนมโตเกียว" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 46. บริษัท ฮอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ "HOBS" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 47. Chic'ken Boy เจ้าของแบรนด์ "Chic'ken Boy" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 48. Daddy Shabu เจ้าของแบรนด์ "Daddy Shabu" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 49. บริษัท เอฟเอคอนแทรค จำกัด เจ้าของแบรนด์ "แฟรนไชส์ ไก่ทอดกรอบเกาหลี ดร.ฟ้า" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 50. FullLoad Waffle เจ้าของแบรนด์ "FullLoad Waffle" (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 51. บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด เจ้าของแบรนด์ "โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu's English School)" (ธุรกิจการศึกษา)
 52. โซโลบัน คิดส์ เจ้าของแบรนด์ "NADA" (ธุรกิจการศึกษา) 
 53. บริษัท แมท ทาเล้นท์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Math Talent by Dr.Ying" (ธุรกิจการศึกษา)
 54. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ่นยนต์สำหรับเด็ก เจ้าของแบรนด์ "Robot Child & Smart Vedic Maths" (ธุรกิจการศึกษา) 
 55. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอสไตล์ เลิร์นนิ่ง เจ้าของแบรนด์ "Crossboard Academy Thailand" (ธุรกิจการศึกษา)
 56. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนภาวดี เจ้าของแบรนด์ "Pawadee" (ธุรกิจค้าปลีก)
 57. บริษัท ลิทเทิล ฟีท จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Penguin 12 Shop" (ธุรกิจค้าปลีก)
 58. ดิ อัลติเมท เฮิร์บ เจ้าของแบรนด์ "U Herbs" (ธุรกิจค้าปลีก)
 59. บริษัท ตรีสลา สมุนไพรไทย (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ "ตรีสลา สมุนไพรไทย" (ธุรกิจค้าปลีก)
 60. Prommaherbs เจ้าของแบรนด์ "พรหมมาสมุนไพร" (ธุรกิจค้าปลีก)
 61. บริษัท คาร์ คอนวินี่ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "CarCon" (ธุรกิจบริการ)
 62. บริษัท เมค อิท อะไลฟ์ แบก แอนด์ ชูส์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Make it alive" (ธุรกิจบริการ)
 63. บริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ "Dallee Clean Thailand" (ธุรกิจบริการ)
 64. บริษัท เอฟเอคอนแทรค จำกัด เจ้าของแบรนด์ "ร้านน้องฟ้าเซอร์วิส" (ธุรกิจบริการ) 
 65. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสธีท อินเตอร์เทรด เจ้าของแบรนด์ "Wiwid Body Art" (ธุรกิจบริการ)
ทั้งหมดเป็น 75 แบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ได้รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ โดย (ธุรกิจค้าปลีก)ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ประจำปี 2018 ถือเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 
 
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
พรีเมี่ยมคาร์แคร์! แฟร..
3,680
มาแล้ว! #แฟรนไชส์ ทูลเ..
2,645
เคพีเอ็น มิวสิค จัดงาน..
2,444
เปิดเคล็ดลับ! แฟรนไชส์..
1,656
Grand Opening! #แฟรนไช..
651
คอร์สเรียนแฟรนไชส์ อัน..
622
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด