ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
76K
143
633
โรบอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท
(Robot’s Child & Smart Vedic Maths)
ROBOT’S CHILD& SMART VEDIC MATHS สถาบันเรียนรู้อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล และคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมลงมือฝึกปฏิบัติตั้งแต่ประดิษฐ์เขียนโปรแกรมสั่งควบคุมหุ่นยนต์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนคิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และทดลอง นำความรู้อื่นๆมาแก้โจทย์ที่ท้าทาย พร้อมด้วยหลักสูตรคณิตศาสตร์วิธีคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หลากหลายเทคนิควิธีที่จะให้เด็กๆเรียนรู้เข้าใจง่ายขึ้น
6-8  เดือน ขึ้นอยู่กับทำเล
Robot’s child & Smart Vedic Maths ได้จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 และได้ก่อตั้งศูนย์ Robot’ s Child  อย่างเป็นทางการเมื่อพ.ศ. 2552  เกิดจากความร่วมมือมาจากคณาจารย์และนักวิชาการการศึกษา ที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษา และมีผลสัมฤทธิ์ในการแข่งขันต่างๆของนักเรียนในระดับชาติมากมาย 

โดยมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้เด็กไทยตั้งแต่อายุ 4 ขวบขึ้นไปมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ และความสามารถให้เก่งขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ ภายใต้หลักคิดที่ว่า . “เรียนหุ่นยนต์...ทำไมต้องรอให้โต”

เนื้อหาในหลักสูตรถูกพัฒนาออกมาให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละบุคคล  ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาทางวิชาการในหลักสูตรจาก มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon Robotic Academy (ประเทศสหรัฐอเมริกา, NATIONAL INSTRUMENTS (องค์กรนานาชาติ) M.I.T. (ประเทศสหรัฐอเมริกา), TUFTS UNIVERSITY (ประเทศสหรัฐอเมริกา), LEGO Education (ประเทศเดนมาร์ค)

โดยปัจจุบันสถาบัน Robot’s child & Smart Vedic Maths มีทั้งหมด  3 หลักสูตร แต่ละหลักสูตรมีหลาย Level  จึงสามารถสอนเด็กได้อย่างต่อเนื่องได้

ผลงานของเรา
 • ROBOT’S CHILD เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับทุนจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ให้กับเด็กสถาบัน Robot’s child ทุกสาขาทั่วประเทศจำนวน 26  คน ไปเข้าค่าย 2014 Global Robot Camp, Korea  เป็นกิจกรรมคู่ขนานส่วนหนึ่งของการจัดงานกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 17 ณ เมืองอินชอน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในกลุ่มประเทศเอเชีย ได้เกิดความสนใจและการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับมิติต่างๆ เรื่องหุ่นยนต์ ณ Songdo Global University Campus, Incheon ซึ่งมี 19 ประเทศเข้าร่วม
 • รางวัลชนะเลิศ Robot performance อันดับ 1  ในรายการ First LEGO League(FLL) 2014
 • รางวัลรองชนะเลิศ Robot performance อันดับ 1  ในรายการ First LEGO League(FLL) 2014
 • รางวัลรองชนะเลิศ Core value อันดับ 2   ในรายการ First LEGO League(FLL) 2014
 • Gracious professionalism Award1  ในรายการ First LEGO League(FLL) 2014
 • ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกโลก WRO 2010 ไปแข่งขันที่เมืองมนิลาประเทศฟิลิปินส์
 • รางวัลชนะเลิศเหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัลอันดับ 1 การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์World Robot Olympiad 2014 (WRO2014) สนามชิงแชมป์ภูมิภาคภาคใต้ ประจำปี 2557 รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2014 (WRO2014) สนามชิงแชมป์ภูมิภาคใต้ ประจำปี 2557 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี   
 • รางวัลชนะเลิศเหรียญทองโครงงานหุ่นยนต์ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก (สพฐ.) ปีการศึกษา 2556 
 • รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก (สพฐ.) ปีการศึกษา 2556 
 • รางวัลเหรียญทองอันดับ 6 โครงงานหุ่นยนต์ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก (สพฐ.) ปีการศึกษา 2556 
 • รองชนะเลิศได้รับรางวัลพระราชทานการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Thailand robotfest Junior 2012 
 • รางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ FLL:First Lego League
 • เหรียญทองแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ปี2555 ระดับประเทศ
 • เหรียญทองแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ปี2555 ระดับภูมิภาค 
 • เหรียญทองแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ปี2555 ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา 5 ทีม
 • รองชนะเลิศได้รับรางวัลพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Thailand robofest Junior 2012 
 • เหรียญทองแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ให้อาหารสัตว์เลี้ยงรายการหุ่นยนต์สพฐ. ระดับประเทศปี 2553
 • เหรียญทองแข่งขันเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์รายการหุ่นยนต์สพฐ. ระดับประเทศ ปี2553 
 • รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Thailand robotfest 2555 ทั้งหมด 700 กว่าคนทั่วประเทศไทย 
 • เหรียญทองแข่งขันรุ่น TRANSPORTER ROBOT 2012 
 • เหรียญทองแข่งขันรุ่น BATTLE ROBOT 2012 
 • เหรียญทองแข่งขันรุ่น II FAST ROBOT 2012 
 • ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Thailand robotfest 2011 ทั้งหมด 400 กว่าคนทั่วประเทศไทย 
 • ได้รับรางวัลเหรียญทองในรายการแข่งขัน First LEGO League (FLL) 2011 ระดับประเทศ
สถาบันเราพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องได้รับความไว้วางใจให้จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
  ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 หลักสูตร
  1. หลักสูตร Robot’s child เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล
  2. หลักสูตรGreen Energy Robotics   
  3. หลักสูตร Smart Vedic Maths เป็นหลักสูตรกวดวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้
  4. หลักสูตร Science Child ทดลองวิทยาศาสตร์
  5. หลักสูตร 3D Child
  1. หลักสูตร Robot’s child เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกลเรียนรู้ทักษะวิศวกรรมหุ่นยนต์ ออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์

  ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ประสานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์ และฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆเน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด จินตนาการ ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สนุกสนานกับการกับการทดสอบหุ่นยนต์ สนับสนุนให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ที่หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาลจัดขึ้น

  อาทิเช่น เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad, การแข่งขันหุ่นยนต์ FLL:First Lego League, โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพฐ) มีระดับการเรียนดังนี้Junior Robotic Class : อายุ 4-8 ขวบBeginning Robotic Class : อายุ 8 ขวบขึ้นไป Intermediate Robotic Class : หลักสูตรต่อเนื่องRobot’s Child Robotic Camp or Summer course หลักสูตรเฉพาะสำหรับจัดกิจกรรม
  • Junior Course สำหรับเด็กอายุ 4-8 ปี
  • Beginning Robotic สำหรับเด็กเริ่มต้นอายุ 8 ขวบขึ้นไป
  • Intermediate Robotic class หลักสูตรต่อเนื่อง
  • RobotsChild Robotic Camp or Summer course หลักสูตรเฉพาะสำหรับจัดกิจกรรม
  2. Robotics Energy หลักสูตร ประดิษฐ์หุ่นยนต์ทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ สร้างพลังงานทักษะเชิงวิทยาศาสตร์ ทดสอบหุ่นยนต์ สนุกสนานผ่านตัวต่อหุ่นยนต์ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสนุกกับวิทยาศาสตร์รอบตัวสำหรับเด็กช่วงวัยประถม

  กิจกรรมเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองและกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตัวต่อหุ่นยนต์อัจฉริยะ Green Energy

  เป็นโมเดลต้นแบบขบวนการเรียนรู้พื้นฐานการทดลอง การทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม พลังลม พลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์พลังความยืดหยุ่น ตลอดทั้งการผลิต และการเก็บสะสมไฟฟ้า มี 5 Level

  3.หลักสูตร Smart Vedic Maths เป็นหลักสูตรกวดวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้

  ( Smart Vedic Maths) วิธีคิดคำนวณ ระบบคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต การคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา และการทดสอบความเข้าใจหลังจากจบบทเรียนทุกครั้ง ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆในวิชาคณิตศาสตร์Smart Maths

  เป็นหลักสูตร คิดวิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหา แบบทดสอบหลังบทเรียนVedic Maths เป็นหลักสูตรเวทคณิต วิธีคิดคำนวณ มี 6 ระดับ จากประเทศอินเดีย,สิงคโปร์ และญี่ปุ่น

  * Vedic Maths เป็นหลักสูตรเวทคณิต วิธีคิดคำนวณเสริมสร้างวิธีคิดในหัว เด็กจะมีความสามารถคิดได้เร็ว มี 6 ระดับ เด็กจะหาคำตอบได้เพียงไม่กี่วินาที

  * Smart Maths เป็นหลักสูตร คิดวิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหา แบบทดสอบหลังบทเรียน วัดผลประเมินผลเป็นระยะ O-NET,NT ข้อสอบกลาง
   
  4.Science Child  ทดลองวิทยาศาสตร์

  เด็กๆ จะได้ทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ตื่นเต้นหลากหลายรายการ โดยเน้นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน และให้เด็กๆ ได้คุ้นเคยกับการฝึกฝนทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งช่วยให้คิดอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล

  5. 3D ED Child 

  3D ED Child เป็นหลักสูตรออกแบบโมเดล(Model)ชิ้นงานเทคโนโลยี 3 มิติสำหรับเด็ก ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียน Drawing ขึ้นรูป และ Print Drawing ออกมาเป็นรูป 3 มิติ ทุกความฝันของเด็กๆ จะถูกถ่ายทอดเป็น 3มิติ  หนูน้อยนักออกแบบและนักสร้างโมเดล เป็นการออกแบบจินตนาการคิดสร้างสรรค์ สร้างโมเดลต่างๆ ด้วยตัวเอง เด็กๆจะสนุกสนานกับโมเดลผลงานตนเองในรูป 3 มิติ  เช่น หุ่นยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของเล่น ฯลฯ
   
  สาขารายละเอียด
  สำนักงานใหญ่
  2 สาขา
  รายละเอียดสาขา
  1. สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
  2. สาขาเมกา บางนา 
  แฟรนไชส์ซี่
  49 สาขา
  รายละเอียดสาขา
  1. สาขาคลองสี่ ปทุมธานี
  2. สาขารังสิต ปทุมธานี
  3. สาขาMTarena ลำลูกกา
  4. สาขาพุทธมณฑลสาย 2
  5. สาขาเพชรเกษม กรุงเทพ
  6. สาขาบลูเลอวาร์ด กิ่งแก้ว
  7. สาขาเขตหนองแขม
  8. สาขาเมืองทองธานี
  9. สาขา The Sky
  10. สาขามหาสารคาม 
  11. สาขาอุบลราชธานี
  12. สาขาขอนแก่น
  13. สาขานครราชสีมา
  14. สาขาอุดรธานี
  15. สาขาตึกน้ำ ชลบุรี
  16. สาขาระยอง 
  17. สาขาพิษณุโลก
  18. สาขาจังหวัดตรัง 
  19. สาขานครพนม 
  20. สาขาลพบุรี 
  21. สาขาสระบุรี 
  22. สาขาตาคลี นครสวรรค์ 
  23. สาขาหาดใหญ่ 
  24. สุราษฎร์ธานี 
  25. สาขาเชียงใหม่ 
  26. สาขาเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
  27. สาขาเดอะคิทท์ตลาดไท ปทุมธานี  
  28. สาขาบางบอน 
  29. สาขา The Crytal ราชพฤกษ์ 
  30. สาขา BEG C วัชรพล 
  31. สาขาอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
  32. สาขาเกาะสมุย 
  33. สาขาสมุทรสาคร 
  34. สาขาแก่งคอย สระบุรี 
  35. สาขาปราจีนบุรี 
  36. สาขา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
  37. สาขานครศรีธรรมราช 
  38. สาขาอยุธยาพาร์ค 
  39. สาขาพระยาสุเรนทร์ 
  40. The Jas Ramintra 
  41. สาขา เจ พาร์ค ศรีราชา 
  42. สาขาสงขลา 
  43. สาขา The Paseo ลาดกะบัง 
  44. สาขา The Paseo Park กาญจนาภิเษก
  45. สาขา Victoria Garden Community Mall 
  46. สาขา ฉะเชิงเทรา
  47. สาขา เซ็นทรัล ชลบุรี 
  48. สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ 
  49. สาขาตลาดบองมาร์เช่ 
  รวมสาขาทั้งหมด51 สาขา
  1. หลักสูตร ROBOTICS PROGRAM 250,000 บาท 

  PACKAGE : A
  • สิทธิ์หลักสูตร Robot's child Robotics Program (ประดิษฐ์ เขียนโปรแกรม และทดสอบหุ่นยนต์)
  • LEGO Mindstorms EV3 Education 2 ชุด
  • LEGO Mindstorms EV3 Home 1 ชุด
  • Expansion Set 1 ชุด
  • สติ๊กเกอร์ตกแต่งกระจกหน้าร้าน ตามขนาดที่กำหนด และป้ายธงญี่ปุ่น
  • โบชัวร์ 2,000 แผ่น
  • เสื้อยูนิฟอร์มสำหรับครู 3 ตัว
  • เสื้อเด็ก 10 ตัว
  • อายุสัญญาสิทธิ 4 ปี
  PACKAGE : B 350,000 บาท 
  • สิทธิ์หลักสูตร Robot's child Robotics Program (ประดิษฐ์ เขียนโปรแกรม และทดสอบหุ่นยนต์)
  • ฟรี การใช้สิทธิ์ Robot's child summer cousre,Robot's child for school
  • LEGO Mindstorms EV3 Education 3 ชุด
  • LEGO Mindstorms EV3 Home 2 ชุด
  • Expansion Set 1 ชุด
  • สติ๊กเกอร์ตกแต่งกระจกหน้าร้าน ตามขนาดที่กำหนด และป้ายธงญี่ปุ่น
  • โบชัวร์ 2,000 แผ่น
  • คอมพิวเตอร์ 5 ชุด
  • เสื้อยูนิฟอร์มสำหรับครู 3 ตัว
  • เสื้อเด็ก 10 ตัว
  • ฟรี สิทธิ์หลักสูตร Smart Vedic Math (วิธีคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต และการแก้โจทย์ปัญญาคิดวิเคราะห์)
  • อายุสัญญาสิทธิ 4 ปี
  PACKAGE : C (ชุดเบ็ดเสร็จพร้อมเปิด ลดภาระในการเริ่มต้นธุรกิจ) 450,000 บาท 
  • สิทธิ์หลักสูตร Robot's child (ประดิษฐ์ เขียนโปรแกรม และทดสอบหุ่นยนต์)
  • สิทธิ์หลักสูตร Smart Vedic Math (วิธีคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต และการแก้โจทย์ปัญญาคิดวิเคราะห์)
  • สิทธิ์หลักสูตร Science Child (ทดลองวิทยาศาสตร์ทั่วๆไป)
  • ฟรี การใช้สิทธิ์ Robot's child summer cousre,Robot's child for school
  • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเขียน โปรแกรมจำนวน 8 เครื่อง
  • ชุดหุ่นยนต์ LEGO Mindstorms EV3 Home จำนวน 2 ชุด 
  • ชุดหุ่นยนต์ LEGO Mindstorms EV3  Education 3 ชุด
  • หลักสูตร EV3 ใหม่ล่าสุด เน้นคุณภาพ มีความเสถียรมากขึ้นกว่าเดิม 8 Level เด็กๆจะเรียนอย่างสนุกสนาน
  • ชุด Expansion Set 2 ชุด
  • โต๊ะเรียนหุ่นยนต์ 8 ชุด
  • โต๊ะเรียน Smart Vedic Math 10 ที่นั่ง (ชุดเบ็ดเสร็จ ลดภาระในการเริ่มต้นธุรกิจ)
  • สติ๊กเกอร์ตกแต่งกระจกหน้าร้าน ตามขนาดที่กำหนด และป้ายธงญี่ปุ่น
  • โบชัวร์ 2,800 แผ่น
  • เสื้อยูนิฟอร์มสำหรับครู 5 ตัว
  • เสื้อเด็ก 20 ตัว
  • ชุดเสื้อกาวน์ ทดลองวิทยาศาสตร์ 3 ตัว
  • สามารถซื้อสิทธิ์หลักสูตร Green Energy Robotics Science เพิ่มเพียง 50,000 บาท จะได้รับหุ่นยนต์ Green Energy Robot 12 ชุด/รายการ
  • สิทธิอายุสัญญา 4 ปี ค่าแฟรนไชส์
  2. หลักสูตร ROBOTICS ENERGY 250,000 บาท ไม่มี Royalty fee
  • สิทธิ์หลักสูตร Green Energy Robotics Science (ประดิษฐ์ สร้างพลังงานทักษะวิทยาศาสตร์ ทดสอบหุ่นยนต์)
  • ชุดหุ่นยนต์ Robotics Energy 12 รายการ/ชุด
  • กล่องใส่อุปกรณ์
  • คอมพิวเตอร์ 5 ชุด
  • โต๊ะคอมพิวเตอร์ 5 ชุด
  • สติ๊กเกอร์ตกแต่งกระจกหน้าร้าน ตามขนาดที่กำหนด และป้ายธงญี่ปุ่น
  • โบชัวร์ 2000 แผ่น
  • เสื้อยูนิฟอร์มสำหรับครู 3 ตัว
  • เสื้อเด็ก 10 ตัว
  • ฟรี! สิทธิ์หลักสูตร Smart Vedic Math (วิธีคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต และการแก้โจทย์ปัญญา คิดวิเคราะห์)
  • อายุสัญญาสิทธิ 4 ปี ค่าแฟรนไชส์
   1. รัก และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการ
   2. มีความเป็นครู มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับพ่อแม่ และผู้ปกครอง
   3. มีความพร้อมในการลงทุนและพร้อมที่จะดูแลกิจการด้วยตนเอง
   4. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี(ใกล้โรงเรียน และ/หรือ ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย และ/หรือ อยู่ในพื้นที่ในโซนการศึกษาในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชนต่างๆ)
   1. ลิขสิทธ์การใช้ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า
   2. ลิขสิทธ์การใช้หลักสูตรสอนอัฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล(Robot’s child) 
   3. ลิขสิทธ์การใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ (Smart Vedic Maths) 
   4. เขตพื้นที่ในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯและอุปสงค์ของตลาด 
   5. ชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน 
   6. ชุดข้อสอบวัดผลหลังเรียน 
   7. หนังสือ / เอกสาร ชุดเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดในทุกๆระดับ 
   8. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบที่ผู้ให้ใช้สิทธิ์กำหนด เช่น
    • ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ผ่านTrue ทั่วประเทศ
    • ประชาสัมพันธ์โดยเว็ปธนาคารออมสิน Yonth clup,
    • สนับสนุนจากศูนย์ P-PAC (บมจ.ซีพี ออลล์),
    • Website www.robotschild.com, 
    • website สาขา 
    • www.facebook.com/robotschild.rbc 
    • โฆษณาตามสื่อต่างๆ ของห้าง BIG C ทุกสาขาทั่วประเทศจึงเป็นที่รู้จักโรบอทชายด์ทั่วประเทศ
    • นิตยสาร
    • รายการโทรทัศน์ 
   9. ฝึกอบรมอบรมครูผู้สอน จะต้องมีผู้ซื้อสิทธ์สัญญานี้เข้าอบรมด้วย จำนวน 4 วัน 
   10. บริการจัดหาแหล่งซื้ออุปกรณ์ประกอบการสอน 
   11. จัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสาขา 
   12. คู่มือการสอนและ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
   13. สนับสนุนให้คำปรึกษาการเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ทั้งในระดับภูมิภาคและ ระดับนานาชาติ เช่น รายการ WRO World Robot Olympiad, รายการ FLL First Lego League, โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ.ชิงชนะเลิศประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นทุกปี 
   14. ตัวอย่างแบบในการตกแต่งสถาบัน
   15. การประสานงาน และการสนับสนุนจากทีมวิชาการ ของโรบอทชายด์แอนสมาร์ทเวดิกแมท 
   16. มีทีมบุคลากรด้านนันทนาการช่วยกรณีจัดกิจกรรมค่ายอัฉริยภาพหุ่นยนต์ให้กับโรงเรียน
   ข้อมูลรายละเอียด
   ชื่อผู้ติดต่อคุณณรงค์เดช เธียรศิริพิพัฒน์
   ที่อยู่
   ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โซนแคมปัส3 ชั้น3 ฝั่งเซ็นทรัล ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
   มือถือ
   089xxx
   โทรศัพท์
   02-xxx
   อีเมล์
    narxxx
   เว็บไซต์
   ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 
   รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  โรบอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท
   ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
   1. รดาxxx 09266xxx Rada.xxx
   2. วิไลxxx 08990xxx lailaxxx
   3. วิสุนทรา xxx 08681xxx junnyxxx
   4. วิทูร กิจกxxx 08529xxx k.witxxx
   5. รดา xxx 09266xxx creatxxx
   ข้อมูล รายละเอียด
   โหวตแฟรนไชส์
   ระดับความนิยม
   ผลโหวตรวม633 คะแนน
   มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 75,470 ครั้ง
   มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 143 คน
   โรบอทชายด์แอนด์
   กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
   แฟรนไชส์น่าซื้อ